Άρθρο 20. Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών του είναι περιττός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται από το καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 19, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μελών, εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων των παραγράφων 7,8,9 του αρ.18 του νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα ή ή συχνότερα αν το αιτηθεί το 1/3 των μελών του αλλά όχι λιγότερα από δύο. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986, όπως ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευσή τους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/1986, όπως ισχύει.
4. Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.
5. Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων έχει τρία μέλη, τα μέλη του δύνανται, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξουν νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:32 | Αθανασία Ντόβα

  Επί της τελευταίας παραγράφου:
  Εάν τα μέλη είναι παραπάνω από 3, δεν δύνανται να εκλέξουν νόμιμο εκπρόσωπο και δεν υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος;

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:45 | Κώστας Λεγάκης

  Εφόσον ο Συν. Εργ. μπορεί να δημιουργηθεί (και ορθώς) από 3 μέλη, πώς λέμε να έχει ΔΣ με 3 μέλη; Ποιο το νόημα ενός ΔΣ που περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και πώς θα ανανεώνεται κάθε χρόνο;

 • Οσον αφορά αυτό Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη δεν έχει λογική καθώς υπάρχουν ΚοινΣΕπ με δεκάδες μέλη που απαιτούν εκ φύσεως αποκλειστική απασχόληση μέλους ως Προεδρεύοντα Γραμματέα η Ταμία και δεν θα έχουν την δυνατότητα να αμοιβωνται για το έργο που προσφέρουν

  Αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί από τον νόμο άμεσα