Άρθρο 7. Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κoιν.Σ.Επ.

1. Η σχέση μεταξύ των μελών της Κοιν.Σ.Επ.,η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α’ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2,3,7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, η παράγραφος 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986.
2. Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 2 του ν.1667/1986, όπως ισχύει και συντελείται με την εγγραφή τους ως μέλη. Τα νέα μέλη αποκτούν μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η ονομαστική αξία της οποίας δε μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό.
3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και είναι καταχωρηστέα στο Γ.Ε.Μ.Η.
4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε αυτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους που αποχωρεί, επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.
5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το καταστατικό και εν αμφιβολία από τη Διοικούσα Επιτροπή. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων σε υφιστάμενα μέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό. Απόφαση με παράνομο ή καταχρηστικό περιεχόμενο προσβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ.
6. Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3 της Γενικής Συνέλευσης του συνόλου των μελών, εφόσον το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα νόμο και το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να εξειδικεύει ρητά και με σαφήνεια τους λόγους αποβολής ενός μέλους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ.
7. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και δεν κληροδοτείται. Αν με το θάνατο του φυσικού προσώπου, ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω των πέντε, τότε επιβάλλεται η αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 12. Άλλως, η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αυτοδικαίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας εγγράφεται στο ενεργητικό του και αποδίδεται σε αυτό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.1667/1986 (Α’ 196), όπως ισχύει.
8. Τα μέλη της ΚοινΣΕπ μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
9. Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας.
10. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη και γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 270 ).

 • Σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος

  Και ενώ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισάγει το ΓΕΜΗ αυξάνοντας την γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος ίδρυσης και διαχείρισης που είναι δυσβάστακτο καθώς απευθύνεται σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό και οικονομικό βίο.

 • Άρθρο 7, παράγραφος 9
  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας».

  Το άρθρο αυτό δημιουργεί επιπλέον διακρίσεις σε βάρος των ΚΟΙΝΣΕΠ αφού αποκλείει την δυνατότητα απασχόλησης σε αυτές ατόμων με συμβάσεις συγκεκριμένου έργου, κάτι που ισχύει όμως για όποιες άλλες επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αποκλεισμού «υποκρίπτουσας εξαρτημένης εργασίας», δεν πρέπει να οδηγεί σε πλήρη απαγόρευση συμβάσεων παροχής έργου αλλά σε τήρηση της νομοθεσίας, όπως πρέπει να γίνεται για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να αποτελούνται από παραγωγούς, όχι κατ΄ ανάγκη από μισθωτούς, ενώ δεν γίνονται βιώσιμες οικονομικές επιχειρήσεις αυτομάτως, με την ίδρυσή τους.

  Άρθρο 7 παράγραφος 10
  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη και γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 270 )».
  Παρόμοια είναι και η φιλοσοφία στο άρθρο 26, παράγραφος 7, που αναφέρεται στους εθελοντές και προσδιορίζει:
  «Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφ` όσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  α. Η εθελοντική δράση δεν αφορά στον κύριο τομέα δραστηριοτήτων του Φορέα.
  β. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.
  γ. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμά της δράσης καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα ή στο Μητρώο.
  δ. Πριν την έναρξη της δράσης έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εθελοντών του Φορέα, τα απαιτούμενα αναγνωρίσιμα ατομικά στοιχεία των προσώπων, που θα προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης».
  Το άρθρα αυτά (άρθρο 7, παρ 10 και άρθρο 27, παρ 7) δεν διευκολύνουν καθόλου την συμμετοχή των μελών σε δράσεις σε εθελοντική βάση, αντιθέτως δημιουργούν επιπλέον προβλήματα, δυσανάλογη γραφειοκρατία και σοβαρές διακρίσεις. Πρέπει να ισχύει και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ότι ισχύει σχετικά σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική οργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη, τουλάχιστον στην αρχική φάση, τα μέλη να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να συνεισφέρουν χρήματα ή να συμβάλλουν στην δημιουργία εσόδων για να πετύχουν τη βιωσιμότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ. Προσθέτει υπερβολική γραφειοκρατία να υποχρεώνονται τα μέλη να δηλώνουν σε κεντρικές υπηρεσίες τι και για πόσο θα προσφέρουν σε εθελοντική εργασία!
  Επίσης, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα άτοκου εσωτερικού δανεισμού της ΚΟΙΝΣΕΠ από τα μέλη της, χωρίς να υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στα κρατικά ταμεία ποσοστού 3,6% επί του ποσού που δανείζεται. Πολύ περισσότερο που σήμερα δεν είναι εύκολη η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε συστημικές πηγές χρηματοδότησης ή δανεισμού.

  Παρόμοια είναι και η φιλοσοφία στο άρθρο 26, παράγραφος 7. Παραθέτουμε τα σχόλιά μας στο αντίστοιχο πεδίο της διαβούλευσης.

  Το άρθρα αυτά δεν διευκολύνουν καθόλου την συμμετοχή των μελών σε δράσεις σε εθελοντική βάση, αντιθέτως δημιουργούν επιπλέον προβλήματα, δυσανάλογη γραφειοκρατία και σοβαρές διακρίσεις. Πρέπει να ισχύει και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ότι ισχύει σχετικά σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική οργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη, τουλάχιστον στην αρχική φάση, τα μέλη να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να συνεισφέρουν χρήματα ή να συμβάλλουν στην δημιουργία εσόδων για να πετύχουν τη βιωσιμότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ.

 • 26 Ιουλίου 2016, 20:43 | Στρατακος Αρης

  Γιατί να μη μπορούν ΚΟΙΝΣΕΠ να συνεργαστούν μαζί και να αναθέτει η μια στην άλλη μέρος έργου στο οποίο εξειδικεύεται? Θα πρεπει να εξαιρεθεί αυτή η περίπτωση
  Έτσι θα μπορούν Π.χ να καθαρίζουν ΚΟΙΝΣΕΠ τα ψηλά παρέα θύρα που δεν μπορούν οι ΚΟΙΣΠΕ , με αμοιβή η και με πιςτωςη στο κοινωνικό τους αποτύπωμα
  Επίσης η ελευθερη διακίνηση εργαζομένων μεταξύ των φορέων για εξειδικευμένων σε εργασίες μπορει να υποκαθιστά καθε ανάγκη για συνεργασίες με επιχειρήσεις της αγοράς , αν και αυτό με βρίσκει αντίθετο αυτή την χρονική περίοδο
  Τα μελη των ΚΟΙΝΣΕΠ και ιδιαίτερα των ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ παρέχουν πολλές ώρες εθελοντική εργασια και οι φορείς τους έχουν ανάγκη απο οριςμενες ιδιάιτερες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να παρέχουν με επιχειρηματικό όφελος για την ΚΟΙΝΣΕΠ , ποιοτική και πηοσοτική εργασια, γιατί θα πρεπει να περιορίζει την βιωςιμοτητα Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ επιλογής της ΚΟΙΝΣΕΠ.?

 • 26 Ιουλίου 2016, 15:47 | Σομπόνη Κυριακή

  Ισχύει το εργατικό δίκαιο και οι προβλέψεις του για τη σχέση της εκάστοτε Κοιν.Σ.Επ. με τους εργαζομένους.Έχουν δικαίωμα όπως κάθε επιχείρηση (και μη κερδοσκοπικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς) να προσλάβουν οποιονδήποτε (μέλος ή μη) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου ή μερικής ή εκ περιτροπής, σύμβαση έργου κ.λπ.). Τα κριτήρια είναι τα οικονομικά (βιωσιμότητα της Κοιν.Σ.Επ. και η τεχνογνωσία του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί.Προς το παρόν δε βλέπω να δημιουργείται ένα ιδιαίτερα φιλικό «οικοσύστημα» για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.Μάλλον το αντίθετο.Το Υπουργείο θα πρέπει πρώτα να φροντίσει να ενεργοποιήσει τους πόρους των ΕΔΕΤ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας περιόδου (το Ταμείο της Κοινωνικής Οικονομίας είναι ένα εξ αυτών και καλό θα ήταν αν δεν υπάρχει η γνώση ή η πρόθεση να αξιοποιηθούν τα ΕΔΕΤ να το παραχωρήσετε στο ΕΤΕΑΝ να κάνει δουλειά, όπως γίνεται με το Ενάλιο Ταμείο, το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.). Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσει οι Τράπεζες που λειτουργούν ως financial intermediaries (γι’αυτό και το Αντικείμενο πρέπει να μεταφερθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Οικονομίας,Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις) να διοχετεύσουν χρήμα στην αγορά (εγγυήσεις, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.) με όρους ηθικής τραπεζικής.Το θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό (επίσης αρμοδιότητα του Οικονομίας, όπως και οι Δημόσιες Συμβάσεις) και τη λειτουργία φορέων (ακόμη και προερχόμενους εκτός Ελλάδος)στην ελληνική αγορά για την προώθηση των μικροχρηματοδοτήσεων, που έχουν στην πλειοψηφία τους οι Κοιν.Σ.Επ. ανάγκη. Βέβαια ποιος θα τις χρηματοδοτήσει αν ευθύνονται τα μέλη μέχρι το ύψος της συνεταιριστικής τους μερίδας;Αυτό είναι άλλο θέμα προς συζήτηση.Και σε περίπτωση όμως που ήταν φιλικό το οικοσύστημα ο παρεμβατισμός κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο εργατικό δίκαιο στα εσωτερικά των Κοιν.Σ.Επ. είναι απαράδεκτος.Όταν βγει πρόσκληση κάποια στιγμή για κρατικές ενισχύσεις ή κάποια δημόσια σύμβαση ας τεθούν προϋποθέσεις στο σύστημα διαχείρισης ή στην ενσωμάτωση της Οδηγίας.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 25 Ιουλίου 2016, 14:42 | ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

  Ως ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ είμαστε ενάντια στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7.
  Πρώτον με την απαγόρευση της παραγράφου 9 μπαίνουν εμπόδια στον υγιή και «επί ίσοις όροις» ανταγωνισμό με τις άλλες επιχειρήσεις,ενώ εμποδίζονται ακόμα και μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ (π.χ ελεύθεροι επαγγελματίες) να συμβληθούν με την ΚΟΙΝΣΕΠ ώστε να αναπτύξουν τις εργασίες της.Πολύ άστοχη διάταξη θα πρέπει να διορθωθεί.
  Δεύτερο με την απαγόρευση της παραγράφου 10 δεν θα πρέπει να μπει το χρονικό όριο των 16 ωρών ως πλαφόν για την απασχόληση των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ προς την ίδια την επιχείρηση ,γιατί μια μικρή Κοινωνική επιχείρηση στηρίζεται στην προσφορά εργασίας των μελών της χωρίς χρονικά όρια αφού στερείται κεφαλαίων και είναι έντασης εργασίας
  Με την απαγόρευση αυτή η ΚΟΙΝΣΕΠ δεν θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό αφού θα ακυρωθεί στην πράξη ένα από τα «συγκριτικά της πλεονεκτήματα» έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων έντασης κεφαλαίου.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:44 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 7

  Να προστεθεί εισαγωγικά: Η σχέση μεταξύ μελών της Κοινσεπ και της Κοινσεπ είναι σχέση αλληλεγγύης και ξεκινούν από κοινή αφετηρία συμφερόντων.

  7.4.
  Επειδή υπάρχει σχέση αλληλεγγύης, επιστροφή μερίδας σε 3 μήνες στο βαθμό που δεν απειλεί την υπόσταση και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του εγχειρήματος.
  Να υπάρχει δυνατότητα παράτασης της αποπληρωμής ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του εγχειρήματος αλλά να μην υπερβαίνει το ένα έτος.

  7.9.
  Αποτελεί τροχοπέδη για τη συνεργασία ομοειδών συνεταιρισμών ή φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Επίσης είναι εμπόδιο στο πως θα χειριστούν μία έκτακτη περίπτωση. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν εργαζόμενοι στο συνεταιρισμό δε χρειάζεται το παραπάνω. Μπορεί επίσης να μπαίνει όριο επί του συνολικού τζίρου.

  7.10
  Βασικό στοιχείο της κοινωνικής ωφέλειας είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή της κοινωνίας στα εγχειρήματα, δεν γίνεται να μπαίνουν εμπόδια. Από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος για δυνατότητες εκμετάλλευσης. Προτείνουμε απεριόριστη μη αμειβόμενη εργασία για αιρετά διοικητικά μέλη και μέχρι 16 ώρες για τα μέλη εκτός διοίκησης

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:28 | SOCIALPRESS ΚΟΙΝΣΕΠ

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ.9:Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας.
  Πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ. Μπορεί κάλλιστα μία ΚΟΙΝΣΕΠ που π.χ διατηρεί μια εφημερίδα να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή σε κάποιο μη αμειβόμενο εξειδικευμένο μέλος της που έχει ατομική επιχείρηση(από πριν την ίδρυση της ΚΟΙΝΣΕΠ) την εύρεση διαφημιζομένων για την εφημερίδα. Εφόσον η φορολογία των κερδών είναι ίδια δεν δημιουργείται πρόβλημα.

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ.10:Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη και γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 270 ).
  Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός στην μη αμειβόμενη υπηρεσία μελών προς την δική τους ΚΟΙΝΣΕΠ που προσπαθεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Αυτός ο όρος μπορεί να ισχύσει αν μια ΚΟΙΝΣΕΠ έχει κερδοφορία πέρα από ένα όριο π.χ 20.000€ ετησίως. Επίσης κάτω από αυτό το όριο να μπορούν να υπάρχουν και φίλοι της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα παρέχουν εθελοντική εργασία και οι οποίοι δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη. Μόνη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι με τα στοιχεία τους σε βιβλίο φίλων –εθελοντών της ΚΟΙΝΣΕΠ.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:10 | Κώστας Λεγάκης

  Παράγραφος 9: Συμμετέχω σε ΚΟΙΝΣΕΠ που εκδίδει βιβλία. Ένας από τους Κωδικούς μας είναι η Διόρθωση Τυπογραφικών Δοκιμίων. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να δίνουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες να διορθώνουν/επιμελούνται τα βιβλία μας. Πόσους διορθωτές/επιμελητές θα έπρεπε να έχει ο συνεταιρισμός μας ως μέλη του για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην παραγωγή; Αυτό που λέει το νομοσχέδιο είναι ανέφικτο. Είναι σύνηθες και στους εκδοτικούς οίκους της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» να έχουν διορθωτές υπαλλήλους, αλλά και να δίνουν δουλειές σε συνεργάτες επειδή δεν προλαβαίνουν οι «εσωτερικοί». Δεν γίνεται στις ΚΟΙΝΣΕΠ ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων να ισχύει κάτι άλλο.

 • 25 Ιουλίου 2016, 10:19 | Αθανασία Ντόβα

  Σχετικά με το σχόλιο της ΠΡΩΣΚΑΛΟ περί εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσω, αν μου επιτρέπεται από την διαδικασία:
  Όταν κάποιος θέλει να καταργήσει κάτι, θα πρέπει με σαφήνεια και ειλικρίνεια να αναφέρει με τί το αντικαθιστά.
  Στην περίπτωση, π.χ. ενός ατυχήματος ποιος θα καλύψει την νοσοκομειακή περίθαλψη; Κανείς; Ιδιωτική ασφάλιση;

 • Λοιπά θέματα.
  Κλείνοντας καταγράφονται επιμέρους θέματα και προτάσεις που βελτιώνουν το σχέδιο νόμου στην κατεύθυνση της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, αλλά και της δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων των Κοι.Σ.Π.Ε.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  β) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 αναφέρεται ότι απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε., οι οποίοι κάνουν χρήση τέτοιων αναθέσεων. Για παράδειγμα στην πιο διαδεδομένη δραστηριότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. που είναι η καθαριότητα, δύναται ένας συνεταιρισμός να αναθέσει με υπεργολαβία την καθαριότητα π.χ. υαλοπινάκων σε μεγάλο ύψος κτηρίων, διότι δεν έχει τον απαραίτο εξοπλισμό για να υλοποιήσει την συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία δεν είναι συχνή για να δικαιολογεί εκ μέρους του Συνεταιρισμού της αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό η ανωτέρω διάταξη προτείνεται να απαληφθεί ή να μην ισχύσει για τους Κοι.Σ.Π.Ε.

 • 25 Ιουλίου 2016, 06:33 | Στρατακος Αρης

  Άρθρο.7, παρ.9 Ηαναθεση εργασίας σε μέλη αυξάνει την συνοχή , δίνει δύναμη στην απασχοληση , αλληλεγγύη και ενυσχειει το συνεργατισμό και την εφαρμογή καινοτόμωνιδεων .Τα μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν εργασίες , ιδιαίτερα οταν έχουν την τεχνογνωσία και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση μέρους η όλου του έργου και απασχόληση μελών και μη μελών . Αν παραμείνει περιοριζει την επιχειρηματική δράση πολλων ΚΟΙΝΣΕΠ απέναντι στον ιδιωτικό τομέα

 • 24 Ιουλίου 2016, 23:52 | Αποστολίδης Γιάννης

  Στην παράγραφο 2. ο προσδιορισμός «η ονομαστική αξία της οποίας δε μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό» δημιουργεί σύγχιση.

 • 24 Ιουλίου 2016, 22:03 | Μιτάκης Γεώργιος

  παρ 9 του αρθ. 7

  Eίναι προφανής η στόχευση στην εξαρτημένη εργασία. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να διαφεύγει και η επιτυχία της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης ότι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι κατά κύριο και οι επιχειρηματίες. Αυτή η διάταξη είναι επιχειρηματικά αποτρεπτική…

  πχ ΚοινΣΕπ με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας, 4 φορές το χρόνο οργανώνει 3ημερη δράση επίσκεψης σε αρχαιολογικό χώρο παράλληλα με οδοιπορική δράση σε βουνό της Ελλάδος. Για αυτό ο 3ήμερο υφίσταται συνεργασία με ξεναγό και οδηγό βουνού.

  Πέραν του είναι πολύ μικρή η απασχόληση για να διατηρείται μόνιμο προσωπικό για αυτές τις ειδικότητες, συνήθως και οι δύο αυτές ειδικότητες λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οπότε συνάπτουν συμβάσεις έργου. Άρα θα πρέπει η διάταξη της παρ 9 του αρθ. 7, να τροποποιηθεί με τρόπο που να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:50 | Κωνσταντίνος

  Παρακαλούμε αναφέρεται λεπτομερώς το ΠΟΤΕ η ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλει να υποβάλει τροποποίηση καταστατικού για τις περιπτώσεις εισόδου νέων μελών ή διαγραφής /αποβολής μελών της.

 • ΣΧΟΛΙΟ:
  Θεωρούμε ότι στην παράγραφο αυτή συντελείται ευθεία παραβίαση διατάξεων του εργατικού δικαίου και της εργατικής νομοθεσίας, αναιρείται η προβλεπόμενη από το ίδιο το Σχέδιο Νόμου δημοκρατική λειτουργία των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και αποτελεί σαφή παρέμβαση με την «απαγόρευση» στον τρόπο διαχείρισής τους. Επιπλέον καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαχειριστικό περιβάλλον, δυσμενέστερο των συμβατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Προφανώς και λόγω της ευρείας κλίμακας δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν οι φορείς αυτοί, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ο αριθμός και η εξειδίκευση των απαιτούμενων εργαζόμενων για ειδικές και συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. επιμόρφωση, εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη, έρευνα, κ.α.).
  Υπό το πρίσμα αυτό γεννιούνται εύλογα ερωτήματα που πρέπει να προβλεφθούν και απαντηθούν, κατανοώντας παράλληλα απόλυτα την πρόθεση του νομοθέτη για την ενίσχυση της εξηρτημένης εργασίας.
  Ενδεικτικά: Μια ωριαία ή ολιγοήμερη (μικρότερη των 5 ημερών) μηνιαία απασχόληση ενός εξειδικευμένου στελέχους (π.χ. συμβούλου ή εκπαιδευτή), εφόσον τα μέλη του φορέα στερούνται αυτής της εξειδίκευσης και δεν μπορούν να την καλύψουν, γιατί να μην μπορεί να γίνει με την ανάθεση σύμβασης έργου και με ό,τι η νομοθεσία προβλέπει? (έκδοση Τίτλου Κτήσης Δαπάνης ή ΤΠΥ με παρακράτηση και απόδοση φόρων 23,6%).
  Αποτελεί και είναι σύννομη αυτή η διαδικασία απασχόλησης ή όχι ? Και αν ναι, γιατί να απαγορεύεται μόνο στους φορείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ?
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου προτείνεται να έχει ως εξής:
  «Η απασχόληση των εταίρων – μελών της Κοιν.Σ.Επ. σε κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση και σε πλήρως αιτιολογημένες ειδικές και εξειδικευμένες περιπτώσεις μικρής διάρκειας και κόστους, είναι δυνατή η ανάθεση έργου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την εργατική και φορολογική νομοθεσία».

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:49 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Να είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταχώριση νέου μέλους και για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όπως ισχύει και για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ.2) γιατί θα είναι άδικο για σε όσες ΚΟΙΝΣΕΠ παραμείνουν ως τέτοιες
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
  Είναι θετικό στο να αποτρέπει τις περιπτώσεις υπεργολαβικής ανάθεσης έργου από κερδοσκόπους επιχειρηματίες που επιδιώκουν την εκμετάλλευση φτηνής εργατικής δύναμης αλλά δημιουργεί πρόβλημα στη δικτύωση των συνεταιρισμών και στην ανάληψη μεγαλύτερων έργων. Ακόμα υπάρχουν έκτακτες συνθήκες π.χ. μια ΚΟΙΝΣΕΠ αναλάβει ένα έργο που μέρος του πρέπει να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη ή χρειάζονται διαδικασίες που δεν τις κατέχει, με αποτέλεσμα να απαγορεύει ουσιαστικά ορισμένες αναλήψεις έργων. Μια λύση ώστε μαζί με τα «ξερά» να μην καούν και τα «χλωρά» θα ήταν να υπάρχει ποσόστωση π.χ. να μην υπερβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις το 20% του συνολικού τζίρου.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
  Αφορά παροχή υπηρεσιών και σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της ΚΟΙΝΣΕΠ; Αν ναι περιορίζει υπερβολικά την εθελοντική εργασία που είναι πολλές φορές αναγκαία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Προτείνουμε ο υπολογισμός να γίνεται σε μηνιαία βάση ή λαμβάνοντας υπόψη έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης, πχ εποχιακές, αποχή από την εργασία λόγω υγείας κλπ.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα

  Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:19 | Γιώργος Πλουμπίδης

  παρ 8. τι γίνεται στην περίπτωση που πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες δεν δικαιολογούν σταθερή εξαρτημένη εργασία; Δηλ αυτό τον μήνα έχουμε δουλειά, τον άλλο όχι;

  Επίσης στην εργατική νομοθεσία ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως υπάλληλος, με απαιτήσεις και υποχρεώσεις από την εταιρεία. τι γίνεται όμως όταν η εταιρεία είναι δική του, όπως μπορεί να συμβαίνει σε μία ΚΟΙΝΣΕΠ όταν είναι μέλος της;

  Δηλ ως μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ άρα ως συνιδιοκτήτης από ποιον μπορώ να διεκδικήσω ας πούμε άδεια; Από εμένα; Συμφωνημένο μισθό, όταν δε βγαίνει;

 • Αυτό είναι απαράδεκτο και μη εφαρμόσιμο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό που μπήκε, άμεση διαγραφή

  9. Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας.

 • Η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας” στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» τάσσεται ενάντια στο άρθρο 7 παράγραφος 9 το οποίο τερματίζει την λειτουργία της.

  Είναι προφανής και επιθυμητή από κάθε νέο σ’ αυτή τη χώρα η εξαρτημένη και μισθωτή εργασία. Δυστυχώς όμως η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική: η μη εξαρτημένη εργασία συνεισφέρει πολλαπλά και αποτελεί ίσως το μοναδικό όπλο των νέων προκειμένου, εργαζόμενοι σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, να εξασφαλίζουν από διαφορετικές πηγές τα προς το ζην και να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Όταν αυτό μπορεί να συμβεί και με συνεταιρισμό ελεύθερων επαγγελματιών στον κοινωνικό χώρο, τότε έχει πολλαπλάσιο αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έχει ληφθεί υπόψη στο σχέδιο νόμου, το οποίο επιπλέον εναντιώνεται στο παραπάνω σκεπτικό.

  Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη εμπορικά καταστήματα, στα οποία απαιτείται η καθημερινή παρουσία υπαλλήλων. Η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας” εργάζεται στη φύση της Ελλάδας, στην κατεύθυνση του πεζοπορικού τουρισμού, δεν διαθέτει δηλαδή εμπορικό κατάστημα. Ως εκ τούτου τα όσα το άρθρο 7 παράγραφος 9 πιθανώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει, τελικά πλήττουν ανεπανόρθωτα και την Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας”.

  Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το άρθρο και σκεφτείτε σοβαρά το αποτέλεσμα που θα έχει η εφαρμογή του σε όλους εμάς τους νέους που προσπαθούμε σε αυτή τη χώρα να επιχειρήσουμε βιώσιμα και με κοινωνικούς όρους.

  Προτείνουμε στο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για εκείνα τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. που είναι ήδη ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή να επιτρέπεται η ανάθεση έργου που αφορά στους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε μέλη της, όχι όμως σε μη μέλη ή τρίτους. Είναι απόλυτα θεμιτή εκ μέρους όλων μας η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης του νομικού πλαισίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από Κοιν.Σ.Επ. αλλά τέτοιου τύπου διατάξεις οδηγούν στην ανεργία και εμάς. Κατ’ άλλα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι στη σωστή κατεύθυνση και ρυθμίζει ποικίλα ουσιαστικά θέματα για τις Κοιν.Σ.Επ.

  Στην περίπτωση που ΔΕΝ επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 7 τότε το παρόν σχέδιο νόμου θέτει τα “Μονοπάτια της Ελλάδας” εκτός του χώρου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

  Ομόφωνα η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας”
  ΑΜ: Δ00928

 • Άρθρο 7. Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κoιν.Σ.Επ.

  Παραγρ. 4 : “Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους που αποχωρεί, επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση”.

  Κατευθυντήριες Γραμμές (σελ. 90) : “Το παραιτούμενο / αποχωρούν μέλος έχει το δικαίωμα ανάληψης των μερίδων του, κατά κανόνα στην ονομαστική τους αξία. Ωστόσο ο συνεταιρισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει προσωρινά την επιστροφή τους, εάν μια άμεση επιστροφή θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνεταιρισμός θα πληρώσει έναν περιορισμένο τόκο επί του ποσού που επιστρέφεται. Το χρονικό διάστημα παρακράτησης του επιστρεφόμενου ποσού πρέπει να ορίζεται και να είναι εύλογο”.

  Πρόταση 8η :

  Μετά τις λέξεις “δηλώθηκε η αποχώρηση” να προστεθούν οι λέξεις : “με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του συνεταιρισμού και πάντως εντός 3 ετών από την έγκριση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης”.

  Παραγρ. 8. “Τα μέλη της ΚοινΣΕπ μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία”.

  Δεν νοείται η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης μισθωτής εργασίας σε συνεταιρισμό και ιδίως για μέλος του συνεταιρισμού. Η ύπαρξη μισθωτής εργασίας προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και αντιστρόφως και άρα, την ύπαρξη σχέσης αφεντικών-μισθωτών/υπαλλήλων, πράγμα ασυμβίβαστο με την έννοια του συνεταιρισμού. Το εργαζόμενο με αμοιβή μέλος του συνεταιρισμού κατέχει συνεταιριστική θέση εργασίας με αμοιβή, που είναι τελείως διαφορετική από εκείνη της συμβατικής μισθωτής εργασίας και από εκείνη της αυτοαπασχόλησης (βλ. κατευθύνσεις της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας – ICA). Η μορφή της ασφαλιστικής κάλυψης (όπως το ΙΚΑ) των εργαζομένων μελών δεν καθορίζει και δεν μπορεί να καθορίζει τη μορφή της εργασιακής σχέσης.

  Η παράγραφος 8 χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί με βάση τις διεθνείς συνεταιριστικές θέσεις (πχ όπως το προηγηθέν σχόλιο).

  Παραγρ. 10 : “Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη και γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως”.

  Είναι αντιφατικό από τη μια να προκρίνεται η συλλογική και κοινή ωφέλεια αντί του κέρδους και από την άλλη να μπαίνουν φραγμοί στην εθελοντική μη αμειβόμενη εργασία συνεταιριστών που έχουν εισόδημα τουλάχιστο αντίστοιχο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι ήδη ασφαλισμένοι και φορολογούνται κανονικά.
  Πρόταση 9η :
  Να προβλεφθεί αναλογία εργαζόμενων με αμoιβή προς εργαζόμενα χωρίς αμoιβή μέλη τουλάχιστο ένα προς ένα.

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:13 | Μιτάκης Γεώργιος

  Η παρ. 7 του αρθ.26 στηρίζει την εθελοντική εργασία ακόμα και από μη μέλη.

 • Η παράγραφος 9 «Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας» φαίνεται προβληματική.

  Αν δηλαδή είναι δύο ΚΟΙΝΣΕΠ ή μία ΚΟΙΝΣΕΠ η και ένας εξωτερικός συνεργάτης που χάριν κάποιας εργασίας πρέπει να συνεργαστούν τι θα γίνει;

  Επίσης χρειάζεται διευκρίνηση τι σημαίνει «ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ».

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:53 | Δρακάκης Ηρακλής

  Το σημείο 10 είναι προβληματικό. Οι συνεταιρισμοί είναι κατά κανόνα επιχειρήσεις έντασης εργασίας και όχι κεφαλαίου. Συχνά πυκνά μάλιστα δεν έχουν τα ιδρυτικά μέλη ούτε εισοδήματα, ούτε κεφάλαιο για να στηρίξουν την δημιουργία επιχείρησης.

  Είναι σημντικό να τους δίνεται η ευκαιρία μέσα από την εργασία τους να στηρίξουν την επιχείρησή τους.

  Προτείνω το όριο αυτό (γιατί καλό είναι να υπάρχει όριο) να πάει στις 24 ή ακόμα καλύτερα στις 32 ώρες και ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη το σχόλιο στο κεφάλαιο Β της κ. Αθανασίας Ντόβα (18/7/2016) να υπάρξει ξεκάθαρη απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλη που δεν είναι εργαζόμενοι αλλά παρέχουν την εθελοντική τους εργασία.

  Επίσης, εγγράφως σημαίνει με πίνακα στο εργάνη;