Άρθρο 10. Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και τα μέλη της και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΔΕ. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται από το καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μελών, εφαρμοζόμενων ανάλογα των παραγράφων 7,8,9 του αρ.18 του νόμου 2190/1920 (Α’ 37), όπως ισχύει.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα ή συχνότερα αν το αιτηθεί το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτομα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986, όπως ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από τη δημοσίευσή τους, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/1986, όπως ισχύει.
4. Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη.

 • Με βάση το άρθρο αυτό, «η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και τα μέλη της και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι περιττός αριθμός».

  Δεν νομίζουμε ότι πρέπει ο νόμος να καθορίσει αν ο συνολικός αριθμός των μελών της ΔΕ είναι ή όχι περιττός αριθμός. Προφανώς αυτό θα καθοριστεί από τον συνολικό αριθμό των μελών, τη φύση της ΚΟΙΝΣΕΠ και τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας κι οργάνωσής της.

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:26 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Αρθρο 10.

  Να δoθεί η δυνατότητα να μπαίνουν όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:37 | Κωνσταντίνος

  Κάτι ακόμη: φροντίστε επίσης κατά κάποιο τρόπο ώστε στο Δ.Σ. να μην μπορεί να εκλεχθεί μέλος το οποίο προσπωικά έχει χρέη προς το Δημόσιο, προς τράπεζες, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανεξόφλητες κάρτες κ.λ.π. Δηλαδή να απαιτούνται έγγραφα επιτυχημένου πολίτη πριν γίνει μέλος του Δ.Σ..
  Αετονύχηδες που έχουν γεμίσει με τις αποτυχίες προσωπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκουν προσοδοφόρο έδαφος στις ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίες δεν απαιτούν κεφάλαια ούτε εξετάζουν την προηγούμενη ζωή των μελών τους. Αν είναι αποτυχημένοι στην προσωπική τους, ιδιωτική τους επιχειρηματική ζωή, να μην μπορούν να είναι Δ.Σ. εταιριών γιατί ότι έμαθαν να διαλύουν στη ζωή τους θα το επαναλάβουν με τον τρόπο τους και στις ΚΟΙΝΣΕΠ.

  Κάτι τέτοιοι αξίζει να είναι μόνο μέλη για να μάθουν να εργάζονται τίμια. Αρκετά με τη «διοίκηση» τους.

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:21 | Κωνσταντίνος

  Τροποποιήστε το παρόν κι αφήστε να εννοηθεί πως ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πλέον του ενός ατόμου με τις κατάλληλες νομιμοποιήσεις του Δ.Σ. που εγγράφονται στο βιβλίο του Δ.Σ. υπέρ διαφόρων μελών, είτε του Δ.Σ. είτε μέλους, είτε τρίτου. Ξυπνήστε –εγείρετε λίγο τον κόσμο….

  Έχει παρατηρηθεί πως στις επιχειρήσεις που διοικεί 1 άνθρωπος κι υπάρχει 1 μόνο τηλέφωνο (πρόεδρος) συμβαίνει ο τελευταίος να εκμεταλλεύεται μυστικά τη θέση του και να ανοίγει παράτυπες εργασίες εντός επιχείρησης για ιδίον όφελος ή για όφελος συγγενικών του προσώπων δίχως τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να παίρνουν είδηση τι συμβαίνει εφόσον δεν έχουν πρόσβαση με τους επαγγελματικούς συνεργάτες εκτός ΚΟΙΝΣΕΠ («το έχει αναλάβει ο πρόεδρος…»)

  Πρότασή μας είναι η νόμιμη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών να αφήνεται να εννοηθεί, όπως και νόμιμα μπορεί, να γίνεται τουλάχιστον από 2-3 άτομα ώστε να υπάρχει έλεγχος του ενός απέναντι του άλλου πριν προλάβει αυτός ο 1 να στρέψει τις εργασίες της επιχείρησης σε «ιδιωτικοὐ» τύπου μπίζνες.

  Με άλλα λόγια αρκετοί πρόεδροι έχουν την τάση να ανοίγουν «παραμάγαζα» εντός επιχειρήσεων ΕΠΕ, εφόσον οι ίδιοι έχουν αποτύχει σε ατομικές επιχειρήσεις τους.

 • Οσον αφορά αυτό Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη δεν έχει λογική καθώς υπάρχουν ΚοινΣΕπ με δεκάδες μέλη που απαιτούν εκ φύσεως αποκλειστική απασχόληση μέλους ως Προεδρεύοντα Γραμματέα η Ταμία και δεν θα έχουν την δυνατότητα να αμοιβωνται για το έργο που προσφέρουν

  Αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί από τον νόμο άμεσα

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:44 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Παρ4. Θα μπορούσα να είμαι στην Δ.Ε. να μην εργάζομαι στην ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά αλλού. Από τη θέση μου αυτή να παρέχω πληροφορίες, υλικό κλπ ή να κάνω κάποιου είδους έλεγχο για το οποία αφιερώνω χρόνο. Γιατί να είναι άμισθο;
  Ή ας πούμε ότι είμαι σε μεγάλη ΚΟΙΝΣΕΠ όπου η διοίκηση απαιτεί όλο μου το χρόνο. Αυτή είναι η δουλειά μου στην ΚΟΙΝΣΕΠ.
  Στους συνεταιρισμούς και στην ΑΜΚΕ έχει μία λογική. Εδώ;

  η ICA προβλέπει αποζημίωση διοικητικών στελεχών αν το προτείνει και το εγκρίνει η Γ.Σ

 • Άρθρο 10. Διοικούσα Επιτροπή
  Παραγρ. 2 : “Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής”.
  Με ποιά λογική ένα οποιοδήτοπε μέλος της Δ.Ε. θα μπορεί να την συγκαλεί; Αν ο πρόεδρος αδρανεί υπάρχει η πλειοψηφία της Δ.Ε. που διαπιστώνει την αναγκαιότητα, όχι ένα μέλος της.

  Πρόταση 10η :
  Να αντικατασταθεί με τις λέξεις : “…η σύγκλιση διενεργείται από την πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής”.

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:13 | Μιτάκης Γεώργιος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • 20 Ιουλίου 2016, 09:33 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η υποχρέωση για συνεδρίαση μια φορά τον μήνα είναι υπερβολή και μας οδηγεί να φτιάχνουμε σενάρια. Υποχρεωτικά τρεις φορές τον χρόνο και αν χρειαστεί συχνότερα χωρίς όριο. Είμαστε σε ΚΟΙΝΣΕΠ με δραστηριότητα φροντιστήριο Αγγλικών και ΑΓΡΟΤΙΚΗ παραγωγή – μεταποίηση. Το φροντιστήριο έχει δραστηριότητα με μέλος μας-εκπαιδευτικό, και στο χωράφι δουλεύουμε καθημερινά. Τι να λέμε στην Δ.Ε. κάθε μήνα; χρειαζόμαστε αποφάσεις για αγορές παγίων και για αναπτυξιακά βήματα. Τρεις φορές είναι αναγκαίο για να ενημερώνεται το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας