Άρθρο 19.Γενική Συνέλευση

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου εκπροσώπου του, σε περίπτωση που δεν εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο, μια τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας, συντάσσει οικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων ή ισολογισμό, υποβάλει αυτά προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και εντός μηνός από την έγκριση τους, τα καταχωρίζει στο Γ.Ε.Μ.Η., με επισυναπτόμενα το αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του από το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να την συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την καταχώρησή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

  • Πλεονασμός η σύγκληση από το 1/3 των μελών και αν η διοικούσα δεν το επιθυμεί το 1/3 συγκαλεί γενική συνέλευση, εγώ θα πρότεινα να υπάρχει η αίτηση απο την πλειοψηφία των μελών όσα και αν είναι αυτά. Αυτό λέει ο δημοκρατικος έλεγχος αλλιώς πάμε σε περίεργα μονοπάτια του Φασισμού της μειοψηφίας που θα μπορεί χωρίς λόγο σοβαρό να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ, από όσο ξέρω δεν έχει γίνει χρήση αυτής της διάταξης εδώ και 4 χρονια

  • 20 Ιουλίου 2016, 07:24 | Δρακάκης Ηρακλής

    Επειδή έχουμε να κάνουμε με κατά κανόνα μικρές επιχειρήσεις των 3-15 ατόμων και όχι με φοιτητικούς συλλόγους ή με μεγαθήρια (!) καλό είναι το 1/3 να αντικατασταθεί με την φράση «έστω και ένα μέλος».