Άρθρο 12. Λύση και εκκαθάριση

1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά τον παρόντα νόμο. Επίσης λύεται, είτε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 είτε λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ. και η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο.
2. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές, χωρίς να δημιουργείται αξίωση αμοιβής για αυτά. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, εξοφλούνται τα χρέη και τακτοποιούνται οι εκκρεμείς υποθέσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Στην περίπτωση που απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ..
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση καταχωρίζεται αμέσως στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ..
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από τα οικεία Μητρώα.
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:35 | Σομπόνη Κυριακή

  Το άρθρο 1 είναι προβληματικό αφού ουσιαστικά την ευθύνη λειτουργίας του Μητρώου την έχει το ίδιο το Υπουργείο, οπότε οποιαδήποτε «παρατυπία» στη σύσταση και εγγραφή αφορά τους υπαλλήλους του Υπουργείου.Δεν έχουν ευθύνη οι Κοιν.Σ.Επ.Το μητρώο εμφανίζεται να έχει έναν ενισχυμένο ρόλο που υπερβαίνει τις αρμοδιότητές το σε μεγάλο βαθμό.Αφήστε τις κοινωνικές επιχειρήσεις να εγγραφούν και θα τις ελέγξετε/αξιολογήσετε όταν διεκδικήσουν κάποια δημόσια σύμβαση ή κρατική ενίσχυση.

 • 25 Ιουλίου 2016, 00:03 | Αποστολίδης Γιάννης

  Επειδή το ξεκίνημα του κάθε εγχειρήματος είναι λογικό να γίνεται από λίγα άτομα, καλό θα ήταν να διατυπωθεί σε ένα άρθρο και η διαδικασία συγχώνευσης εγχειρημάτων με όρους ισοτιμίας και αλληλεγγύης, προκειμένου να μπορούν να αποκτήσουν μέγεθος και ισχύ τα συλλογικά εγχειρήματα.

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:46 | Α. Χαμόδρακα

  Πότε στο άρθρο αναφέρεται το Μητρώο και πότε τα «οικεία Μητρώα». Να υποθέσουμε ότι στη δεύτερη περίπτωση εννοεί το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και το ΓΕΜΗ; Και πάλι τίθεται το ερώτημα γιατί πρέπει οι ΚΟΙΝΣΕΠ να ταλαιπωρούνται με δύο μητρώα πέρα-δώθε. Το ίδιο ισχύει και για το επόμενο άρθρο.

 • 20 Ιουλίου 2016, 21:54 | Μιτάκης Γεώργιος

  Αν σε περίπτωση λύσης το αδιάθετο αποθεματικό διανέμεται στους εργαζομένους τότε πιθανόν καμιά ΚοινΣΕπ δεν θα προσλαμβάνει νέους εργαζομένους, δεν θα επανεπενδύει, δεν θα κάνει δράσεις κοινής ωφέλειας, ουτως ώστε να μη δημιουργούνται μεγαλύτερες δαπάνες, προκειμένου όταν λυθεί το αδιάθετο αποθεματικό να αρκετά μεγαλύτερο.

  Κατά αυτή την λογική καταστρατηγείται όλη φιλοσοφία του άρθρου 1,2 και 11 του παρόντος νόμου.

  Και εν τέλει σε ποιους εργαζομένους θα τα διανέμει: στους υπάρχοντες κατά την λύση, στους αποχωρήσαντες στο παρελθόν, στους πιθανόν αποχωρήσαντες από την ζωή ….

 • Ζητούμε Στην περίπτωση που απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό να διανεμεται αναλογικα στα μέλη της ΚοινΣΕπ που έχουν εργαστεί στην πάροδο των ετών με μισθωτή εργασια