Άρθρο 14. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

1. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, και στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
2. Το καταστατικό τους οφείλει να είναι σύμφωνο με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, με την εξαίρεση της απαίτησης παραγωγής «κοινωνικής ωφέλειας», όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2.

  • Βασικά προβλήματα που αφορούν στη σύσταση συνεταιρισμών εργαζομένων σε επιχειρήσεις που χρεοκοπούν, κηρύσσουν πτώχευση ή δεν έχουν διάδοχο σχήμα δεν επιλύονται. Αυτά όμως είναι βασικά προβλήματα που εμποδίζουν ακόμα και υπάρχουσες συνεταιριστικές προσπάθειες να προχωρήσουν…

  • Συνεταιρισμοί Εργαζομένων ή/και Αυταπασχολούμενων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, και στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

  • 25 Ιουλίου 2016, 11:44 | Αθανασία Ντόβα

    Δεν θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας;

  • Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τον ορισμό (τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.) καθώς αυτό ισχύει για όλων των κατηγοριων ΚοινΣΕπ και δεν υπάρχει καμιά λογική σε αυτή την νέα κατηγορία ΚοινΣΕπ.

    Αντί να κάνουμε πιο εύκολη την λειτουργία των ΚοινΣΕπ την κάνουμε πιο χαώδη και δυσνοητη

  • Πιο θα είναι το ελάχιστο όριο ιδρυτικών μελών για την δημιουργία Συνεταιρισμού Εργαζωμένων;