Άρθρο 13. Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.

1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, που καταχωρίζεται στο Μητρώο.
2. Σε περίπτωση λύσης της Κοιν.Σ.Επ επειδή τα μέλη της μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός µελών και εντός της ίδιας προθεσμίας ακολουθήσει απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να εγκρίνει της είσοδο νέων μελών και να αποφασίσει την αναβίωσή της.
3. Η απόφαση της αναβίωσης, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται από τα 2/3 του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης και οφείλει να καταχωρίζεται στα οικεία μητρώα.
4. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δε λύθηκε ποτέ.
5. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.

 • 27 Ιουλίου 2016, 13:10 | Χρήστος Κύρκογλου

  Ως ΕΥΣΕΚΤ εχουμε το εξης σχόλιο:
  Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ / Συνεταιρισμού Εργαζομένων.: Δεν θεωρούμε δόκιμο τον όρος αναβίωση.

 • 25 Ιουλίου 2016, 14:54 | Σομπόνη Κυριακή

  Αναδιατύπωση. Σε περίπτωση μείωσης των μελών….δε λύεται αυτόματα…εφόσον μετά την παρέλευση τριμήνου δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των μελών. Η πτώχευση όταν συμβεί έχει οριστικό χαρακτήρα (δεν ανακαλείται, ο πτωχευτικός συμβιβασμός είναι άλλη διαδικασία). Ενσωμάτωση της οδηγίας για honest bankruptcy.Ενδεχομένως και αποκλειστικά για αυτές τις περιπτώσεις να υφίσταται η δυνατότητα αναβίωσης.

 • Αυτό το σημείο δεν έχει λογική καθώς μέλος που αποχωρεί παίρνει πίσω μόνο την συνεταιριστικη μερίδα που έχει καταθέσει

  (5. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.)