Άρθρο 23. Αναβίωση Συνεταιρισμού Εργαζομένων

1. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, που καταχωρίζεται στο οικείο Μητρώο.
2. Σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων επειδή τα μέλη του μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός µελών και εντός της ίδιας προθεσμίας ακολουθήσει απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και να αποφασίσει την αναβίωσή του.
3. Η απόφαση της αναβίωσης, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται από το 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης και οφείλει να καταχωρίζεται σε όλα τα αναγκαία μητρώα.
4. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων δε λύθηκε ποτέ.
5. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου στους συνεταίρους.

  • 20 Ιουλίου 2016, 07:26 | Δρακάκης Ηρακλής

    Να εξεταστεί το ενδεχόμενο σε ενδεχόμενη αναβίωση του συνεταιρισμού, τα μέλη που μειοψήφισαν να μπορούν να παραχωρήσουν τις μερίδες τους και ταυτόχρονα τα μέλη που πλειοψήφισαν να έχουν ένα χρονικό περιθώριο τρεις με έξι μήνες για να αντικαταστήσουν τα μέλη που δεν επιθυμούν την αναβίωση.