Κεφάλαιο Γ’. Προώθηση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Άρθρο 25. Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διέπονται από τον παρόντα νόμο μπορούν να συστήσουν Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. H Ένωση αυτή δεν έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – μελών. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο.
2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύστασή της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επωνυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης Ένωσης με την ίδια έδρα. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της.
3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το αρμόδιο δικαστήριο αναβάλλει τη λήψη της απόφασης και εκδίδει μη οριστική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βιβλίο Ενώσεων, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης. Από την καταχώριση αυτήν, η Ένωση αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση της απόφασης.
5. Κατά της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο.
6. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:
α) Η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.ΕΜ.Η., εφόσον υπάρχει, ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), η έδρα των ιδρυτικών μελών και η απόφαση του εδαφίου α’ της παραγράφου 2.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της Ένωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης.
7. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.

 • Σχετικά με τις Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το νομοσχέδιο διευκρινίζει ότι «μπορούν να συστήνονται με τη συμμετοχή δέκα (10) τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διέπονται από τον παρόντα νόμο» αλλά περιορίζει τις δυνατότητές τους, αποσαφηνίζοντας ότι η «Ένωση αυτή δεν έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής οικονομίας». Έτσι όμως παρεμποδίζεται η δημιουργία μιας ένωσης που θα διακινεί για παράδειγμα από κοινού τα προϊόντα που παράγουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή θα έχει συμπληρωματική παραγωγή προϊόντων ή ενέργειας από ΑΠΕ κα. Πιο κάτω βέβαια αναφέρεται στην δυνατότητα δημιουργίας συμπράξεων, αστικών συνεταιρισμών κα. Χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση για το τι ισχύει και τι όχι μια στο άρθρο 26, παρ 4 αναφέρεται ότι «Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύνανται να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες, αστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό οφείλει να έχει διακριτή νομική προσωπικότητα».

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:33 | Αθανασία Ντόβα

  Η μη εμπορική ιδιότητα από τη μία στερεί από την Ένωση την ευελιξία για την επίτευξη των σκοπών της και που τη διαθέτει κάθε μέλος της ξεχωριστά, ενώ από την άλλη της δίνει την δυνατότητα να λάβει μορφές χρηματοδότησης που απαγορεύονται για τα μέλη της.
  Κατά τη γνώμη μου, αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.

 • Θα πρέπει να προβλεφθούν πόροι στήριξης του έργου για τις Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το ταμείο κοινωνικής οικονομίας και εφόσον εγγραφούν στο παράλληλο μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας που τηρεί το μητρώο

 • ε) Στο άρθρο 25 σχετικό με τον έλεγχο και τις κυρώσεις επί των Φορεών Κοινωνικής & Αλληλλέγγυας οικονομίας προτείνεται η προσθήκη εδαφίου που θα αναφέρει ρητά: εδάφιο 8. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2716/1999, όπως ισχύει, ο δε έλεγχος σκοπιμότητας και η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:46 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
  Η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αυθύπαρκτη νομική μορφή και μπορεί να αναγνωριστεί σαν τέτοια από το Πρωτοδικείο ή θα πρέπει να πάρει κάποια άλλη συγκεκριμένη μορφή νομικής φύσεως, πχ σωματείο ή σύλλογος;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6α
  Τα στοιχεία αφορούν τους εκπροσώπους ή των Φορέων ΚΑΛΟ;

 • Άρθρο 26. Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

  Το άρθρο αυτό στο οποίο στηρίζεται ολόκληρος ο παρών νόμος δεν θα λειτουργήσει εάν δεν δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις από τα αρμόδια υπουργεία προς του ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. ’Έως σήμερα οι παράγραφοι του παρόντος άρθρου αποτελούσαν τα εδάφια και τις παραγράφους των άρθρων 9,10,12 και 16 του 4019/11 τα οποία δεν λειτούργησαν ελλείψει του θεσμικού πλαισίου και των οδηγιών αλλά ίσως και πολιτικής βούλησης. Παρακαλούμε να μην επαναληφθεί η σύνταξη ενός νέου νόμου που δεν θα λειτουργήσει ακόμη μια φορά. Επίσης η πρόθεση από κάποιους ΟΤΑ για την παραχώρηση παγίων και χώρων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Κοιν.Σ.Επ έως τώρα δεν έγινε πράξη διότι αντιμετωπίζει περιορισμούς από τον «καλλικρατικό» νόμο 3852/10. Συνεπώς χρειάζεται σαφήνεια και οδηγίες.

  Στην Παρ.8 υπάρχει μεγάλη ασάφεια στα περί εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου. Θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην παρούσα διαβούλευση η πρόθεση του νομοθέτη αναφορικά με τα στοιχεία και σημεία μέτρησης του διότι οι φορείς είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επαρκώς στον σχεδιασμό του. Δείχνει και αυτό να αποτελεί ένα «ευχολόγιο» όπως άλλα άρθρα και διατάξεις του νόμου 4019/11 που ουδέποτε λειτούργησε.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • Άρθρο 25. Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Παρ 2.

  Όπως αναγράφεται στο άρθρο, «Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της» μας παραπέμπει σε μια σωματειακή μορφή της ένωσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα συνδικαλιστικά σωματεία δεν περιλαμβάνονται στην συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ.

  Θα μπορούσε συνεπώς η Ένωση να είναι ΑΜΚΕ των άρθ. 741 του Α.Κ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες θα είναι de facto εκπροσωπευτικές Ενώσεις των Κοιν.Σ.Επ. σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια.

  Άλλως εντός των ενώσεων θα πρέπει να δημιουργηθούν ΑΜΚΕ με συμπράξεις κοινωνικών επιχειρήσεων γεγονός που θα περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα και θα καθίστανται χαοτική η λειτουργία τέτοιων φορέων εντός κάθε συνδικαλιστικού φορέα.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • Δεδομένης της ύπαρξης δικτύων ΚοινΣΕπ ή ΚΑΛΟ κτλ. αναρωτιόμαστε αν του Υπουργείο προωθεί μόνο τη συγκεκριμένη μορφή, με την οποία επιθυμεί να συνδιαλέγεται(;). Θα πρέπει τα Δίκτυα να μετασχηματιστούμε;

 • Άρθρο 25. Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  Παραγρ. 1 :
  • “Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διέπονται από τον παρόντα νόμο μπορούν να συστήσουν Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.
  • “H Ένωση αυτή δεν έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής οικονομίας”.
  Κατευθυντήριες Γραμμές (σελ. 120) : “Το κράτος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση, εκτός από την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των οργανώσεων αυτών προς την υποχρέωσή τους να υποστηρίζουν και να εκπροσωπούν τα μέλη τους. Ειδικά, οι συνεταιρισμοί δεν πρέπει να υποχρεώνονται να εντάσσονται εντός των ορίων των διοικητικών υποδιαιρέσεων ή σύμφωνα με το είδος των δραστηριοτήτων, εάν οι ίδιοι επιλέγουν διαφορετικά. Προκειμένου να καθιερωθεί ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ κράτους και συνεταιρισμών, το κράτος θα πρέπει να προωθεί μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη συνεταιριστική κίνηση”.

  Πρόταση 15η :
  Ο αριθμός να μειωθεί σε πέντε (5), όπως προβλέπεται και στο ν.1667/86.

  Πρόταση 16η :
  Για την Ένωση η διατύπωση να γίνει : “Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας”.