Άρθρο 22. Λύση και εκκαθάριση

1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά τον παρόντα νόμο. Επίσης λύεται, είτε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 είτε λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ. και, όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, ο Συνεταιρισμός διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο.
2. Τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη θέση του σε εκκαθάριση, και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές, χωρίς να δημιουργείται αξίωση αμοιβής για αυτά. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, για όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, εξοφλούνται τα χρέη και τακτοποιούνται οι εκκρεμείς υποθέσεις του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή μειωμένη αναλογικά προς το εναπομείναν ποσό. Στην περίπτωση που απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ..
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο θέση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων σε εκκαθάριση καταχωρίζεται αμέσως σε όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μητρώα βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ..
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων από τα οικεία Μητρώα.
6. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.