Κεφάλαιο Γ’ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων – Άρθρο 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως Κοιν.Σ.Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986 (Α’ 196), όπως ισχύει, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.
2.Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
αα)Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των εκάστοτε φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό οφείλει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2, των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των εκάστοτε φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό οφείλει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του αρ.12 του ν.2716/1999 (Α’ 96), όπως ισχύει, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 2.
3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο προϋποθέσεις, μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία Κοιν.Σ.Επ.. Η τροποποίηση αφορά μόνο στην κατηγορία Κοιν.Σ.Επ. και τα λοιπά στοιχεία εγγραφής και λειτουργίας της διατηρούνται.
4.Η συμμετοχή νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 4, μπορούν να είναι μέλη νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.
5.Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα. Εξαιρούνται τα μέλη, που δεν είναι και εργαζόμενοι, των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
6. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

 • Σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος, τι γίνεται με όσες ΚοινΣΕπ δεν πληρούν τα κριτήρια, θα εντάσσονται με τροποποίηση καταστατικού στους συνεταιρισμούς εργαζομένων;

  Και ενώ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισάγει το ΓΕΜΗ αυξάνοντας την γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος ίδρυσης και διαχείρισης που είναι δυσβάστακτο καθώς απευθύνεται σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό και οικονομικό βίο.

  Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου η επιπλέον χρόνο διαβούλευσης έως το τέλος του Σεπτεμβρίου καθώς και ο χρόνος είναι λίγος και η εποχή εκτός πραγματικότητας καθώς αρκετός κόσμος είναι εκτός γραφείου η οικίας για να συμμετάσχει στην διαβούλευση

 • Ο διαχωρισμός της παραγράφου 2 παραμένει προβληματικός αφού στην πράξη πολλές παραγωγικές κοινωνικές επιχειρήσεις (πρωτογενούς παραγωγής ή επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσης) μπορεί να έχουν και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης, πχ μεταναστών και προσφύγων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:42 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στον προηγούμενο νόμο 2019-11

 • Να προβλεφθεί ΡΗΤΑ το παρακάτω

  Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..

 • 25 Ιουλίου 2016, 15:33 | Στέλλα Γκουδίνογλου

  η εμπειρία μέχρι τώρα από κοινσεπ απόλη την Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  το πρόβλημα εντοπίζεται στα εξής:
  1. άγνοια περί του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας
  2. άγνοια περί της αποτελεσματικής λειτουργίας της ομάδας
  3. άγνοια περί της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης (τήρηση πρακτικών, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, επιχειρηματικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ταμείου – αποθήκης κλπ)
  4. άγνοια περί προβολής και μάρκετινγκ

  Όλες οι ημερίδες και οι διάφορες συναντήσεις ασχολούνται με το τι είναι κοινωνική οικονομία και πως γίνεται μία κοινσεπ. Αλλά μετά τι γίνεται? πως θα λειτουργήσουν? Βουτιά στα πελάγη και όσοι επιβιώσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί αυτό που γίνεται και στην Ευρώπη. Για τη συμμετοχή σε κοινσεπ πρέπει να έχει προηγηθεί υποχρεωτική εκπαίδευση. Συμφωνώ απόλυτα στην πρόταση του ΔΙΚΚΕΜ:

  «Υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου εκπαίδευσης στον συνεργατισμό, την επιχειρηματικότητα και την ΚΑΛΟ για την ένταξη μέλους σε δομή. Το σεμινάριο αυτό (χρηματοδοτούμενο από το Μητρώο και με ελάχιστη συμμετοχή των εκπαιδευομένων που δεν θα υπερβαίνει τα 50€ συνολικά ανά άτομο) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 ωρών και να υλοποιείται μόνο από τα κατά τόπους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΤΕΙ, ΑΕΙ) και τα αναγνωρισμένα περιφερειακά δίκτυα των δομών».

  Στην πρόταση αυτή προσθέτω ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι βιωματική και όχι θεωρητική. Να έχετε υπόψη σας ότι έχετε απέναντί σας απλούς ανθρώπους, άνεργους, και όχι πανεπιστημιακούς. Για τα μέλη των ήδη λειτουργούντων κοινσεπ να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια και να στηριχθούν από υπάρχουσες σχετικές δομές έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα φαινόμενα διάλυσης λόγω άγνοιας με αρνητικά αποτελέσματα για την εικόνα των κοινσεπ.

 • Είμαστε αντίθετοι με το νομοσχέδιο για δύο λόγους.
  1. Το άρθρο 3 παρ. 1 ονομάζει φορείς κοινωνικής οικονομίας και «οποιαδήποτε άλλη νομική προσωπικότητα».

  Το άρθρο αυτό εισάγει στο χώρο της κοινωνική οικονομίας εμμέσως πλην σαφώς, επιχειρήσεις του κράτους και της αγοράς. Αποτέλεσμα είναι η πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας όλων των μορφών επιχειρήσεων της αγοράς και του κράτους. Οι προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο νομοσχέδιο για να χαρακτηριστεί μια τέτοια κρατική/ιδιωτική επιχείρηση ως κοινωνική, είναι προσχηματικές, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αυτών μπορούν να επικαλεστούν όλα τα «κοσμητικά επίθετα του κοινωνικού» όπως κοινωνική ωφέλεια, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνικό αντίκτυπο κλπ. με την έννοια «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις».

  Πρόκειται για ουσιαστική εισπήδηση στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας από αλλότριες δυνάμεις, ξένες προς την κοινωνική οικονομία. Η ειδοποιός διαφορά που διαχωρίζει σαφώς την κοινωνική οικονομία από τις άλλες μορφές του κράτους και της αγοράς είναι το υποκείμενο, είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, είναι η ενσωμάτωση του συνεργατισμού και της κοινωνικής δικτύωσης. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι χωρίς την κοινωνία και τους φορείς της, κοινωνική οικονομία απλώς δεν υφίσταται, για αυτό άλλωστε διακρίνεται σαφώς ο τρίτος τομέας της οικονομίας από τους άλλους δύο.

  Αυτή η βασική διάκριση σε αυτό το νομοσχέδιο καταργείται. Αν όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι κοινωνικές, τότε δεν είναι καμία. Εδώ πρόκειται για μια οντολογική διαφορά σε σχέση με τον «κρατισμό που προσποιείται» φορώντας το νέο προσωπείο της κοινωνικής οικονομίας.

  Προτείνουμε την απάλειψη της σχετικής αναφοράς του αρ. 3..

  2. Πρώτα πρέπει να συγκροτηθεί στρατηγικό σχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς της, και κατόπιν να οργανωθεί διαβούλευση για νέο νομοσχέδιο, το οποίο ασφαλώς θα προκύψει ακριβώς από το στρατηγικό σχέδιο. Χωρίς να ξέρουμε τους στόχους της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να μιλάμε για νομικά ή/και οικονομικά εργαλεία;

  Προτείνουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

 • Στον ορισμό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Αρθ. 4 παρ. 1) πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Αν αυτό τυχόν συγκρούεται με την διανομή «κερδών» προς τους εργαζόμενους-μέλη (άρθ. 11) , τότε, είναι προτιμότερο να καταργηθεί η διανομή «κερδών», παρά να τίθεται εν αμφιβόλω ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας, που αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό των οργανισμών του τρίτου τομέα της οικονομίας.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:32 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 4 παραγρ 5
  Να υπάρχει περιορισμός για την ίδια περιφερειακή ενότητα αλλά όχι γενικά

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:34 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Στην παρ.1 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, όπου ο ορισμός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μας, να συμπληρωθεί μια πρόσθετη διατύπωση στο τέλος της εν λόγω παραγράφου, δηλαδή: «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις…. είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί….που έχουν ως καταστατικό σκοπό…… και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα αλλά δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.» ΄Ή κάποια άλλη ανάλογη διατύπωση, όπως «….και αποτελούν μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν εμπορική ιδιότητα».
  Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ρητά στο νόμο ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Κοιν.Σ.ΕΠ., διαφορετικά όλες οι αναφορές του νόμου περί του γεγονότος ότι οι Κοιν.Σ.ΕΠ. αποτελούν Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Εκπροσωπώ μια Κοιν.ΣΕΠ. που έχει προσπαθήσει(έχοντας την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα) να συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ (τόσο της κατηγορίας των τομεακών προγραμμάτων όσο και εκείνα της εδαφικής συνεργασίας) στα οποία με βάση τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ο επιλέξιμος φορέας έπρεπε να είναι απλώς νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η αντιμετώπιση που είχαμε από τις υπεύθυνες Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων ήταν ότι δε θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε επιλέξιμοι, όχι λόγω έλλειψης επιχειρησιακής ικανότητας αλλά λόγω του γεγονότος ότι στο καταστατικό μας (όπως και σε αυτό κάθε Κοιν.ΣΕΠ) αναφέρεται ότι διαθέτουμε κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δεν δίνουν καμία σημασία (οι Διαχειριστικές Αρχές) στην υπηρέτηση των σκοπών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στέκονται μόνο στη λέξη «κερδοσκοπικός χαρακτήρας», την οποία, όμως, δεν αναφέρει ούτε ο υφιστάμενος νόμος ούτε το νομοσχέδιο. Ωστόσο το Υπουργείο, στην προ εγκεκριμένη φόρμα καταστατικού, την οποία υποχρεώνει τις Κοιν.ΣΕΠ να χρησιμοποιούν, αναφέρεται ότι η ΚοινΣΕΠ έχει την εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, το οποίο, όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με βάση τα προβλεπόμενα για μια Κοιν.ΣΕΠ τόσο από τον υφιστάμενο νόμο όσο και από το νομοσχέδιο, αφού η ΚοινΣΕΠ υποχρεώνεται να διαθέσει 60% των κερδών της προς τους κοινωφελείς σκοπούς που προβλέπει ο νόμος και ένα άλλο 35% για τα άτομα που εργάζονται σε αυτήν. Δηλαδή η Κοιν.ΣΕΠ έχει βαρύτερες υποχρεώσεις ως προς το θέμα της υπηρέτησης κοινωφελών σκοπών από ότι μια οποιαδήποτε κοινωφελής επιχείρηση Δήμου ή Περιφέρειας, οι οποίες επίσης διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα αλλά θεωρούνται (ασυζητητί) κοινωφελείς επιχειρήσεις και είναι αυτόματα επιλέξιμες για όλα εκείνα τα προγράμματα για τα οποία, αυτή τη στιγμή, σας διαβεβαιώ, μια Κοιν.ΣΕΠ απορρίπτεται, καθώς χαρακτηρίζεται ως μια συνηθισμένη όχι μόνο εμπορική αλλά και κερδοσκοπική επιχείρηση. Πρέπει να τονιστεί στο νόμο ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Κοιν.ΣΕΠ και να σταματήσει να υποχρεώνει το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο τις Κοιν.ΣΕΠ. να υφίσταται στο καταστατικό τους αυτή η λέξη, καθώς ακυρώνει την οποιαδήποτε προσπάθεια μιας ΚοινΣΕΠ (οποιασδήποτε κατηγορίας) από τη συμμετοχή της σε προγράμματα που απαιτούν οι επιλέξιμοι φορείς να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – και τέτοιες είναι οι απαιτήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει μια ΚοινΣΕΠ. Η υποχρέωση προς φορολόγηση των κερδών της ΚοινΣΕΠ έτσι κι αλλιώς υφίσταται βάσει νόμου, τόσο στα πλαίσια του υφιστάμενου νόμου όσο και με το παρόν νομοσχέδιο (όπου τονίζεται περισσότερο το γεγονός ότι η Κοιν.ΣΕΠ φορολογείται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Δε χρειάζεται η Εφορία να δει στο καταστατικό μιας Κοιν.ΣΕΠ τη λέξη «κερδοσκοπικός» για να τη φορολογήσει. Η Εφορία ξέρει από τη νομοθεσία που εφαρμόζει (και μέσω των κατάλληλων εγκυκλίων) ότι πρέπει να φορολογήσει όλα τα νομικά πρόσωπα στο βαθμό που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, και αυτό ισχύει και για τα σωματεία και για τις αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δε χρειάζεται να αναγράφει τη λέξη «κερδοσκοπικός» το καταστατικό, για να επιληφθεί η εφορία, αρκούν οι προβλέψεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Κλείνοντας, τονίζω εκ νέου ότι, αν ο νέος νόμος δεν αναφέρει ξεκάθαρα τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα μιας Κοιν.ΣΕΠ., οι διαχειριστικές Αρχές των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξισώνουν την εμπορική ιδιότητα με τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα (καθώς βλέπουν τη συγκεκριμένη λέξη και στο καταστατικό της ΚοινΣΕΠ)με αποτέλεσμα σε σχετικές προκηρύξεις όπου θεωρούνται επιλέξιμες οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων και Περιφερειών (που έχουν επίσης την εμπορική ιδιότητα) να μη θεωρείται επιλέξιμη μια ΚοινΣΕΠ, η οποία υπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο όπως και ένα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:24 | SOCIALPRESS ΚΟΙΝΣΕΠ

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.5: Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα.
  Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να ισχύει μόνο αν ταυτίζεται ο κύριος ΚΑΔ, αλλιώς πως θα οριστεί η ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα.

 • Άρθρο 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

  α) Το εδάφιο αα) της παρ. 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «αα)Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2. Ποσοστό 35% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των εκάστοτε φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό οφείλει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

  Αιτιολόγηση: δεδομένου ότι ποσοστό συμμετοχής των ατόμων με ψυχική αναπηρία στους ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., όπως ορίζει το εδάφιο α) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.2716/1999, ανέρχεται στο 35% τουλάχιστον, προτείνεται, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να τηρηθεί το ίδιο ποσοστό και στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου

 • 25 Ιουλίου 2016, 09:39 | Αθανασία Ντόβα

  Επί της παραγράφου 1.
  Προς αποφυγήν συντήρησης παλαιών προβλημάτων, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, δίπλα στον εμπορικό χαρακτήρα να προστεθεί και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Αν και στο σχέδιο αναφέρεται η διανομή κερδών (όπως άλλωστε και στον ισχύοντα νόμο), δυστυχώς δεν φαίνεται να ερμηνεύεται έτσι από όλους.
  Καθώς πολλοί μιλούν μεν για κέρδος, αλλά τα ερμηνεύουν ως πλεονάσματα, καλό θα ήταν ο νομοθέτης να δηλώνει ρητά τι θέλει να νομοθετήσει.

 • δ) Η εγγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, σε διακριτό τμήμα του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. Η εγγραφή θα αφορά στην καταχώρηση στοιχείων τους στο ειδικό τμήμα του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, με την διευκρίνηση ότι η υπαγωγή αφορά μόνον στην καταγραφή των δεδομένων των Κοι.Σ.Π.Ε.

 • β) Στο άρθρο 4 η διόρθωση της διατύπωσης: «Α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:» σε: «Α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:»
  γ) Στο άρθρο 4 διόρθωση της διατύπωσης: «αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του αρ.12 του ν.2716/1999, όπως ισχύει, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», ως εξής: «αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999, όπως ισχύει, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τον Ν.2716/1999 όπως ισχύει και όπου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, συμπληρωματικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Με την παρούσα διατύπωση ξεκαθαρίζεται ότι το άρθρο 25 και το άρθρο 26 δεν έχουν εφαρμογή για τους ΚοιΣΠΕ, διότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διαταξεις του άρθρου 12 του 2716/1999.

 • ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 4.6:
  Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει προστεθεί και η φράση «δεν θεωρείται απασχόληση», (εφ’ όσον και αυτό συμβαίνει και προκύπτει από το Σχέδιο), δεδομένου ότι η μη αναγραφή και μη αποσαφήνισή της λειτουργεί ως στοιχείο αποτροπής στην δημιουργία ή συμμετοχή σε ΚοινΣΕπ, ιδιαίτερα άνεργων και νέων και δημιουργεί σύγχυση ως προς την απώλεια της ιδιότητας (επιδοματικής ή μη) του άνεργου που θα ήθελε να επιχειρήσει κοινωνικά.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου προτείνεται να έχει ως εξής:
  «6. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν θεωρείται απασχόληση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις».

 • ΣΧΟΛΙΟ:
  Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει προστεθεί και η φράση «δεν θεωρείται απασχόληση», (εφ’ όσον και αυτό συμβαίνει και προκύπτει από το Σχέδιο), δεδομένου ότι η μη αναγραφή και μη αποσαφήνισή της λειτουργεί ως στοιχείο αποτροπής στην δημιουργία ή συμμετοχή σε ΚοινΣΕπ, ιδιαίτερα άνεργων και νέων και δημιουργεί σύγχυση ως προς την απώλεια της ιδιότητας (επιδοματικής ή μη) του άνεργου που θα ήθελε να επιχειρήσει κοινωνικά.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου προτείνεται να έχει ως εξής:
  «6. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν θεωρείται απασχόληση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις».

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:55 | Κωνσταντίνος

  Ας προστεθεί το εξής: μέλος μιας ΚΟΝΣΕΠ δεν μπορεί επίσης να είναι εταίρος σε άλλη επιχείρηση με την ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα.

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:50 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 β)
  Τι θα συμβεί με τις ΚΟΙΝΣΕΠ που δεν έχουν προβλέψει δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης ή δεν παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος; Πως ελέγχεται αυτό; Διαγράφονται από το Μητρώο;

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:01 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Παρ2. Πόσο εφικτό και εύλογο είναι αυτό σε συνθήκες αγοράς; Υπάρχει αυτή η υποχρέωση σε άλλες επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους;

  Παρ3. Δηλαδή δε μπορεί να έχει κεφάλαιο, άλλο από συνεταιριστικές μερίδες; όπως έσοδα (όχι κέρδη) που επανεπενδύθηκαν;

  Παρ 6. Πάλι ο πρόεδρος θα είναι υπόλογος; γιατί όχι το ΔΣ ώστε να είναι ποιο συλλογικό; Εναρμονισμένο και με τις συνεταιριστικές αρχές…

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:00 | Γιώργος Πλουμπίδης

  παρ. 5 Ανεξαρτήτου περιοχής; Δηλ αν είμαι μέλος στε ΚΟΙΝΣΕΠ στο τόπο κατοικίας μου δε μπορώ να είμαι και σε ΚΟΙΝΣΕΠ στο τόπο καταγωγής μου;

 • Όλο το πόνημα που θέλετε να το ονομάστε Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και βάλατε και τον όρο ανάπτυξη, μόνο ανάπτυξη δεν μου θυμίζει και τελικά μόνο σχέδιο θα μείνει εάν το ψηφίσετε. Διότι κανείς σκεπτόμενος κοινωνικός επιχειρηματικός νους δεν θα τολμήσει να πάθει ότι πάθαμε εμείς που ξεκινήσαμε με τον 4019/11 και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, για να μη πω βαριές εκφράσεις. Είστε αδιάβαστοι και τελείως ανημέρωτοι ή μάλλον αυτό σας συμφέρει, και τουλάχιστον δεν κάνετε κάποια προσπάθεια να αντιγράψετε το θαύμα της Μόντραγκον της Ισπανίας.Ένα και μόνο θα σας πω,δεν νοείται Κοινωνική οικονομία να πληρώνουν οι δομές και οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαράτσια και φορολογία με φόρο επιτηδεύματος ως κερασάκι στην τούρτα ενός απατηλού οράματος, κάποιου ειδικού ή ειδικών που σοφίστηκαν το παρόν πόνημα υπό τύπου εκθέσεως. Δεν ρωτήσατε καμία ΚΟΙΝΣΕΠ από τις πρώτες τουλάχιστον εκατό (100) που λειτουργούν για να σας πουν τι έπαθαν που μπήκαν στη βάσανο στήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ και να υλοποιήσουν το όραμα κάποιου οραματιστή που δυστυχώς μάλλον δεν τον άφησαν να πραγματώσει την Κοινωνική οικονομία όπως την έμαθε και την είδε να λειτουργεί στο εξωτερικό. Προτείνω να αναβάλλετε την διαβούλευση και να ζητήσετε από τις ήδει λειτουργούσες ΚΟΙΝΣΕΠ να σας προτείνουν τι και πως πρέπει να κάνετε και όλοι μαζί μετά να κάνομε αυτό που επιτάσσει σήμερα η πένουσα και μαστίζουσα οικονομικά Ελληνική κοινωνία.Όλα τ άλλα είναι κωφά και τυφλά. Πιστεύω για το καλό ΄της κοινωνίας κάντε κάτι σωστό. Κοινωνική Οικονομία και ΚΑΡΤΕΛ στον ίδιο χώρο δεν χωρούν.

 • Σχετικα με αυτό 5.Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα. θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση σε επίπεδο περιφεριας η περιφερειακής ενότητας και όχι Πανελλαδικά