Άρθρο 26. Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετέχουν σε υποστηρικτικά μέτρα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, εφόσον είναι καταχωρισμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την εγγραφή τους στο Μητρώο έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως ισχύει, και δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α’ 8), όπως ισχύουν, και απολαμβάνουν των Υποστηρικτικών Μέτρων του παρόντος άρθρου.
3. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.
4. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύνανται να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες, αστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό οφείλει να έχει διακριτή νομική προσωπικότητα. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
5. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και τα ν.π.δ.δ. δύνανται να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2. Οι διαδικασίες παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι διαδικασίες παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας των ν.π.δ.δ. ρυθμίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος φορέα.
6. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ α και β βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύουν.
7. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφ` όσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Η εθελοντική δράση δεν αφορά στον κύριο τομέα δραστηριοτήτων του Φορέα.
β. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.
γ. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμά της δράσης καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα ή στο Μητρώο.
δ. Πριν την έναρξη της δράσης έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εθελοντών του Φορέα, τα απαιτούμενα αναγνωρίσιμα ατομικά στοιχεία των προσώπων, που θα προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης.
8. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την εγγραφή τους στο Μητρώο, έχουν πρόσβαση και υποχρεούνται ετησίως να συμπληρώνουν το «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου», οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και χρήση του οποίου ρυθμίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • Στα υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αναφέρεται ότι «οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετέχουν σε υποστηρικτικά μέτρα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, εφόσον είναι καταχωρισμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο, έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3912/2011 (Α’ 23 17), όπως ισχύει, και δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α’ 8), όπως ισχύουν, και απολαμβάνουν των Υποστηρικτικών Μέτρων του παρόντος άρθρου. 3. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας».

  Οι διατυπώσεις αυτές όμως δημιουργούν την εικόνα υιοθέτησης μέτρων αποκλεισμού και διακρίσεων σε βάρος των κοινωνικών επιχειρήσεων, μια και δίνεται η εντύπωση ότι να εξαιρούνται από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που δεν αναφέρονται αναλυτικά. Αν πράγματι ο νομοθέτης επιλέγει κάτι τέτοιο, θα ήταν μια πράξη που αντιβαίνει και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και στους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων. Επομένως, για να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα ερμηνείας στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση ότι «μπορούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να είναι δικαιούχοι άλλες μορφές επιχειρήσεων ή κοινωνικοί φορείς, μια και συνδυάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με τους κοινωνικούς σκοπούς και την βιωσιμότητα (αειφορία)».

  Άρθρο 26, παράγραφος 7

  Όπως και το άρθρο 7, παράγραφος 10, έτσι και το άρθρο 26, παράγραφος 7 δεν διευκολύνει καθόλου την συμμετοχή των μελών σε δράσεις σε εθελοντική βάση, αντιθέτως δημιουργούν επιπλέον προβλήματα, δυσανάλογη γραφειοκρατία και σοβαρές διακρίσεις. Πρέπει να ισχύει και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ότι ισχύει σχετικά σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική οργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη, τουλάχιστον στην αρχική φάση, τα μέλη να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να συνεισφέρουν χρήματα ή να συμβάλλουν στην δημιουργία εσόδων για να πετύχουν τη βιωσιμότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ. Προσθέτει υπερβολική γραφειοκρατία να υποχρεώνονται τα μέλη να δηλώνουν σε κεντρικές υπηρεσίες τι και για πόσο θα προσφέρουν σε εθελοντική εργασία!

  Επίσης, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα άτοκου εσωτερικού δανεισμού της ΚΟΙΝΣΕΠ από τα μέλη της, χωρίς να υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στα κρατικά ταμεία ποσοστού 3,6% επί του ποσού που δανείζεται. Πολύ περισσότερο που σήμερα δεν είναι εύκολη η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε συστημικές πηγές χρηματοδότησης ή δανεισμού.

 • 27 Ιουλίου 2016, 00:36 | Ντούλια Θεοδωρα

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Α. Σύστημα Καταγραφή και Πιστοποίησης του «Κοινωνικού Αντιτύπου» των Κοινωνικών Επιχειρήσεων(Κ.Ε)

  1. Στην Παρ.8 προβλέπεται ότι το «Εργαλείο Μέτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου» για τις κ.ε θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

  Προτείνω αντί αυτού, το «Σύστημα Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου» να περιληφθεί στον Νόμο και να μην αποτελέσει αντικείμενο Υπουργικής Απόφασης, διότι δεν θα πρέπει να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια κάθε πολιτικού ο/ η οποίος/α εύκολα μπορεί να την αλλάζει κατά τις πολιτικές προτιμήσεις του. Αντίθετα όταν οριστεί από τον Νόμο, σημαίνει σοβαρότητα, μονιμότητα και εξασφαλισμένη διάρκεια του συστήματος.
  Ο καθορισμός και η εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης του Κοινωνικού αντιτύπου είναι απολύτως αναγκαία διότι ουσιαστικά σημαίνει την πιστοποίηση των κοινωνικών σκοπών της κ.ε και προφανώς και του κοινωνικού ρόλου της ίδια της επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να είναι διακριτός σε σχεδη με τις συμβατικές επιχειρήσεις της Αγοράς.

  2. ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ)
  Πρέπει στο νόμο (και όχι σε υπουργική απόφαση) να οριστούν σαφέστατα δείκτες και κριτήρια που συνιστούν τον «Κοινωνικό αντίκτυπο», ώστε οι δραστηριοποιούμενοι σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις όλων των μορφών που θεσπίζει νομοσχέδιο, να τα/τους γνωρίζουν εκ των προτέρων, για να τους επιδιώκουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας των Κ.Ε. και για να ενημερώνουν και την τοπική κοινωνία στα πλαίσια της κοινωνικής λογοδοσίας.
  Ο κοινωνικός αντίκτυπος πρέπει να αντανακλά τους κοινωνικούς σκοπούς κάθε Κ.Ε τους και να αντικατοπτρίζει με διαύγεια και διαφάνεια το έργο κάθε ΚΟΙΝΣΕΠ σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του νομοσχεδίου αυτού.
  Το «Εργαλείο Μέτρησης του Κοινωνικού Αντιτύπου» με σαφή κριτήρια και δείκτες συνιστούν ένα σύστημα Πιστοποίησης και Αξιολόγησης ου Κοινωνικού ρόλου και σκοπού των κ.ε , απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να αποφευχθούν ζοφερά συμπτώματα του παρελθόντος που παρουσιαστήκαν από συνεταιρισμούς που θεωρητικά αποτελούσαν «κοινωνικές επιχειρήσεις»
  Ένα τέτοιο σύστημα, σύμφωνα με την βιβλιογραφία (ΚΕΚ Αργώ και Ινστιτούτο Ισότητας, Α.Σ DIONI II,Διακρατική Σύμπραξη « MEDAT” (2004), Εqual «Οδηγός συστήματος πιστοποίησης μοντέλων και δεικτών ποιότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων»), θα μπορούσε να αποτιμά την αξία των κοινωνικών επιχειρήσεων για την κοινωνία και την ποιότητα των υπηρεσιών τους

  3.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΣΚΟΠΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ, ΑΡΧΩΝ Κ.Ο)
  Σύμφωνα με την Ντούλια Θ. «Κοινωνική οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Μια δυναμική Προοπτική ενάντια στην κρίση (2015), Οσελότος, Αθήνα, σ.σ 222-223, είναι αναγκάιοι ωs μινιμθμ δείκτες οι παρακάτω:
   δείκτης κοινωνικού παραγόμενου οφέλους (με τον οποίο θα καταγράφονται τα κοινωνικά παραγόμενα αποτελέσματα από τη δράση κάθε επιχείρησης)
   δείκτης επίτευξης απασχολησιμότητας για ευπαθείς κυρίως ομάδες (με τον οποίο θα καταγράφεται η απασχόληση που δημιουργεί κάθε κ.ε για ευπαθείς ομάδες )
   δείκτης κάλυψης κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτει το κράτος και η αγορά
   δείκτης κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου στην περιοχή δραστηριοποίησης κάθε κ.ε
  Οι ανωτέρω δείκτες, σύμφωνα με την Ντούλια Θ.(2015), θα μπορούσαν να είναι οι εξης:
  α) Ο δείκτης κοινωνικού παραγόμενου οφέλους, ο οποίος αφορά στην παραγόμενη κοινωνική προστιθέμενη αξία από κάθε κοινωνική επιχείρηση, για την κοινωνία και τους εταίρους – μέλη της (μέσα από τη διενέργεια και δημοσίευση κοινωνικού απολογισμού), με ενδεικτικά κριτήρια:
  • τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή και εισοδήματος (κύριου ή συμπληρωματικού για ευάλωτες ομάδες και για την οικογένεια)
  • την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων
  • τα αποτελέσματα από τη δράση της κοινωνικής επιχείρησης σε επίπεδο κοινωνίας [π.χ ποιοτικές υπηρεσίες / προϊόντα που δεν καλύπτουν οι δύο άλλοι τομείς, (δημόσιο και αγορά), περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά ή άλλα οφέλη]
  • την ανάληψη δράσεων Ε.Κ.Ε (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
  • την προώθηση της ισότητας των φύλων
  • την προώθηση του εθελοντισμού και την η προσέλκυση εθελοντών για εργασία (οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να γίνουν μέλη της κ.ε)
  • τις ποιοτικές υπηρεσίες και τα προϊόντα
  • τη διαφορετικότητα στα μέλη (diversity) και τη διαχείρισή της (με ένταξη σε κάθε κ.ε ατόμων από διαφορετικές πληθυσμιακές και ευπαθείς ομάδες)
  • τη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων, ή υπηρεσιών (σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις της Αγοράς)
  β) Ο δείκτης επίτευξης απασχολησιμότητας για ευπαθείς ομάδες, θα μπορούσε να περιλάβει κριτήρια ως προς την ποσότητα, ποιότητα και μονιμότητα των παραγομένων θέσεων και του εισοδήματος που προκύπτει για τα μέλη και τις οικογένειες των κοινωνικών επιχειρηματιών.
  γ) Ο δείκτης κάλυψης κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτει το κράτος και η αγορά, θα όφειλε να καταγράφει εάν όντως οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλύπτουν τέτοιες ανάγκες της κοινωνίας, ή απλά υποκαθιστούν συμβατικές επιχειρήσεις της αγοράς.
  δ) Ο δείκτης κινητοποίησης του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, θα μπορούσε να περιλάβει κριτήρια όπως:
  • την κινητοποίηση και συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων με τον τοπικό κοινωνικό ιστό
  • την ανάπτυξη Τοπικών Δικτύων Συνεργασίας και Απασχόλησης (π.χ με συλλόγους, Τ.Α, κ.τλ)
  • την κινητοποίηση και συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες (π.χ εθελοντές, νέοι, γυναίκες, άνεργοι, κ.τλ)
  Ένα τέτοιο διαφανές σύστημα αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα διευκόλυνε κάθε επιχείρηση για την υιοθέτηση μίας κοινωνικά απαιτούμενης στρατηγικής, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας, θα εξασφάλιζε την δυνατότητα αποτίμησης της δράσης κάθε οργανισμού τόσο ως προς τα παραγόμενα αποτελέσματα, όσο και ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις από την δράση του, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει και στην αμερόληπτη και αντικειμενική χρηματοδότηση κάθε οργανισμού, βάσει των παραπάνω αναπτυχθέντων δεικτών.»

  4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Ενδεικτικά κριτήρια και δείκτες, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 « Ορισμοί» μπορεί να είναι οι/ τα παρακάτω:
  4.1. Σύμφωνα με άρθρο 2 παρ 1, θα πρέπει να υπάρξουν δείκτες και κριτήρια που θα αντικατοπτρίζουν την «εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης» (άρθρο 2 παρ 1) και να αποτυπώνεται με συγκεκριμένους δείκτες όπως π.χ:
  • αυτοδιαχειριζόμενες πρωτοβουλίες
  • ύψος κεφαλαίων της κ.ε που επανεπενδύονται στην τοπική κοινωνία για αλληλέγγυες πρωτοβουλίες υπέρ προσφύγων, ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων,
  • αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

  4.2. Να παραμετροποιηθούν οι αρχές του άρθρου άρθρο 2 παρ 1:
  α. της «δημοκρατίας», με δείκτες, όπως π.χ:
  • ο αριθμός των μελών μια Κ.Ε,
  • ο αριθμός των ΑΜΕΑ, των Γυναικών, και άλλων ευπαθών ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση
  • ο αριθμός των συνελεύσεων της κ.ε
  • το συλλογικό management
  • η σύνταξη κοινωνικού απολογισμού ή όχι
  β. Της «ισότητας» ,με δείκτες, όπως π.χ:
  • ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών στην κ.ε και στα όργανα αυτής
  • η εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων προώθησης των ίσων ευκαιριών στην επιχείρηση και στην τοπική κοινωνία

  γ. «της αλληλεγγύης», με δείκτες όπως π.χ η ανάληψη εθελοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  δ. «της συνεργασίας» με δείκτες όπως π.χ: η συγκρότηση τοπικών συλλογικών δικτυώσεων με συλλογικούς φορείς,η οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με δημοκρατικές διαδικασίες από την βάση
  ε. του «σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον» με δείκτες όπως π.χ δράσεις για ευπαθείς ομάδες, για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, βραβεία αλληλεγγύης, κ.ά.

  4.3. Να παραμετροποιηθούν οι αρχές του άρθρου άρθρο 2 παρ 2, β, γ.,δ,ε

  4.4. Να παραμετροποιηθούν οι αρχές του άρθρου άρθρο 2 παρ 3 «Συλλογική ωφέλεια» με δείκτες όπως π.χ: ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, η ανάληψη δράσεων ισότητας για την συμφιλίωση της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής( όπως π.χ η δημιουργία καντίνας έτοιμου φαγητού, η δημιουργία παιδικού σταθμού για την τοπική κοινωνία), δράσεις θεατρικού παιχνιδιού, κουκλουθέατρου, κ.ά για παιδιά, ή δράσεων σε ΚΑΠΗ για ηλικιωμένους ή δράσεων για πρόσφυγες και για άλλες ευπαθείς ομάδες.
  Παράλληλα πρέπει οι δείκτες και τα κριτήρια του «Κοινωνικού Αντίκτυπου» να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την κοινωνική και οικονομική προστιθέμενη αξία (economic and social added value) που προκαλείται διαμέσου της κατανομής των χρηματικών κεφαλαίων και ανθρώπινου κεφαλαίου της κοινωνικής επιχείρησης προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες.
  Ενδεικτικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται δείκτες σχετικά με την διανομή των καθαρών κερδών για τη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης, των μελών, του προσωπικού της, της κοινωνίας και των εξωτερικών χρηματοδοτών.
  Επίσης για τη μέτρηση της κοινωνικής αποδοτικότητας η βιβλιογραφία παρέχει τέσσερις ομάδες δεικτών ως εξής: α) τους δείκτες μέτρησης εισροών (λ.χ. ανθρώπινοι πόροι και πρώτες ύλες), β) τους δείκτες μέτρησης εκροών (λ.χ. υπηρεσίες και προϊόντα), γ) δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων (λ.χ οφέλη για τις ενδιαφερόμενες ομάδες της επιχείρησης), και δ) δείκτες μέτρησης επιπτώσεων (λ.χ. οφέλη για όλη την κοινωνία) (Bangoli and Megali, 2011 ).

  Β. Σύστημα Εμφάνισης των αποτελεσμάτων του «Κοινωνικού Αντικτύπου» στο διαδίκτυο – «Κοινωνική Διαύγεια»
  Προτείνω η μέτρηση του Κοινωνικού Αντιτύπου(κριτήρια και οι δείκτες) και τα αποτελέσματά να παρουσιάζεται με διαυγή τρόπο, σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα «Κοινωνικής Διαύγειας», στο οποίο θα καταγράφονται ηλεκτρονικά από τους υπάλληλους τα αποτελέσματα κοινωνικής δράσης/ «Κοινωνικού Αντικτύπου» κάθε κ.ε στο site της αρμόδιας προς έλεγχο των Κ.Ε υπηρεσίας, με συμπλήρωση των πολιτικοποιημένων δεικτών και η βαθμολογία τους να προκύπτει αυτόματα από τα στοιχεία που θα καταγράφονται και θα ελέγχονται από την υπηρεσία για κάθε Κ.Ε.
  Παράλληλα πρέπει να προβλεφτεί η δυνατότητα ένστασης από κάθε βαθμολογούμενη κ.ε εντός ευλόγου χρόνου (π.χ 10 ημερών) και στην συνέχει η εκ νέου δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
  Έτσι θα αποφευχθούν συμπτώματα κακοδιαχείρισης και μεροληπτικής αξιολόγησης των Κ.Ε από την διοίκηση, ενώ θα ανακύπτουν αυτόματα και καλές πρακτικές Κ.Ε που θα μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλες Κ.Ε.

  Ντούλια Θοοδώρα

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:12 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Στην παρ 4 Να προστεθεί ότι οι: κοινοπραξίες, αστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους……..θα διέπονται από τις αρχές των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας

  Στην Παρ 5: Προτείνουμε να οριστεί χρόνος έκδοσης της ΚΥΑ (το ταχύτερο δυνατόν)

  Στην Παρ 7, τα α και β:Ασαφή κριτήρια, παρεμβατικά αλλά και αφορμή για διαπλοκή. Αντ΄αυτού το προτεινόμενο στην παρ. δ

  Στην Παρ 7, δ: Να προστεθεί:Στην καταχώρηση να αναφέρεται σαφώς η διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης και ο αριθμός ωρών ανά εβδομάδα που δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τις 10 ώρες (και μέχρι 2 ώρες τη μέρα)

  Στην Παρ 8: Θα πρέπει να οριστεί προθεσμία έκδοσης της και άμεση, ώστε να είναι σε γνώση αυτών που θα ενδιαφερθούν για σύσταση νέου φορέα

 • 25 Ιουλίου 2016, 14:53 | Σομπόνη Κυριακή

  παρ. 7-γ και αλλού όπου προβλέπεται. Η υποχρέωση δημοσίευσης στην ιστοσελίδα ή/και στο μητρώο ή/και στο ΓΕΜΗ εκτός από μια τεράστια ηλεκτρονική γραφειοκρατία και διοικητικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι Κοιν.Σ.Επ. προσκρούει και σε θέματα επαγγελματικού απορρήτου, πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.λπ.Δεν είναι πολιτικές οντότητες να χρειάζεται να λογοδοτούν δημόσια για την παραμικρή απόφαση που θα λάβουν.

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:25 | Σομπόνη Κυριακή

  Αν οι «φορείς» αφορούν το διευρυμένο πλαίσιο που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου (ΑΜΚΕ,Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λπ.) οι φορείς αυτοί διέπονται ήδη από ένα διαφορετικό υφιστάμενο πλαίσιο και έχουν άλλα χαρακτηριστικά λειτουργίας και είναι μη επιλέξιμοι.Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και ο ανταγωνισμός να είναι άνισος.Το παρόν σχέδιο νόμου εισηγείται ένα ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας για τις Κοιν.Σ.Επ. και «ανοίγεται» σε φορείς που διέπονται από ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο κι έχουν επωφεληθεί επανειλημμένως κατά το παρελθόν από τα κοινοτικά κονδύλια.Ουσιαστικά,δε θα προωθηθεί ουσιαστικά η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.Για την ΕΥΚΕΚΟ ως ΕΦΔ δεν υπάρχει πρόβλεψη, ενώ υπάρχει σκοπιμότητα, αναγκαιότητα και τεχνογνωσία.Όύτε παραχώρηση χρήσης με αδιαφανείς, πελατειακές διαδικασίες, κατά την υποκειμενική κρίση εκάστοτε αυτοδιοικητικού (λες και ο δήμος είναι τσιφλίκι του) και χωρίς όφελος για τους δημότες, ούτε οι αμαρτωλές «προγραμματικές συμβάσεις», που προσκρούουν στο κοινοτικό δίκαιο. Διαγωνιστικές διαδικασίες με προτεραιοποίηση στη μοριοδότηση. Ακόμη και για τις αποκλειστικές συμβάσεις διαγωνιστικές διαδικασίες μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.Προτεραιότητα η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Στο βαθμό που δεν έχει ενσωματωθεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό στον παρόντα νόμο.

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:14 | Αθανασία Ντόβα

  Πριν την ύπαρξη σαφούς θεσμικού πλαισίου περί εθελοντισμού, είναι άκαιρη, κατά τη γνώμη μου, η αναφορά του με τον τρόπο που γίνεται στο άρθρο αυτό.
  Εναλλακτικά, το άρθρο θα μπορούσε να προβλέπει εθελοντικές δράσεις στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, χωρίς να αναφέρει προϋποθέσεις, αλλά να παραπέμπει στη ψήφιση νόμου περί εθελοντισμού. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με αυτό που ισχύει και για το «Εργαλείο».
  Με τον τρόπο αυτό ο νόμος θα θέτει μεν τις βάσεις, δεν θα προχωρά όμως σε ανώριμα βήματα που μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά και για τους δύο θεσμούς.

  Θα ευχόμουν ο νόμος που «στοχεύει τη διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας» να λειτουργήσει ως ντόμινο για τον επόμενο νόμο που θα «στοχεύει τη διάχυση του παραδείγματος της Εθελοντισμού σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας».

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:45 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 26

  7β Το σημείο β. «Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.»να αντικατασταθεί από «Δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα»

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:47 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

  Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  Το άρθρο αυτό στο οποίο στηρίζεται ολόκληρος ο παρών νόμος δεν θα λειτουργήσει εάν δεν δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις από τα αρμόδια υπουργεία προς του ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. ’Έως σήμερα οι παράγραφοι του παρόντος άρθρου αποτελούσαν τα εδάφια και τις παραγράφους των άρθρων 9,10,12 και 16 του 4019/11 τα οποία δεν λειτούργησαν ελλείψει του θεσμικού πλαισίου και των οδηγιών αλλά ίσως και πολιτικής βούλησης. Παρακαλούμε να μην επαναληφθεί η σύνταξη ενός νέου νόμου που δεν θα λειτουργήσει ακόμη μια φορά. Επίσης η πρόθεση από κάποιους ΟΤΑ για την παραχώρηση παγίων και χώρων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Κοιν.Σ.Επ έως τώρα δεν έγινε πράξη διότι αντιμετωπίζει περιορισμούς από τον «καλλικρατικό» νόμο 3852/10. Συνεπώς χρειάζεται σαφήνεια και οδηγίες.
  Στην Παρ.8 υπάρχει μεγάλη ασάφεια στα περί εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου. Θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην παρούσα διαβούλευση η πρόθεση του νομοθέτη αναφορικά με τα στοιχεία και σημεία μέτρησης του διότι οι φορείς είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επαρκώς στον σχεδιασμό του. Δείχνει και αυτό να αποτελεί ένα «ευχολόγιο» όπως άλλα άρθρα και διατάξεις του νόμου 4019/11 που ουδέποτε λειτούργησε.

 • Θεσμικές προτάσεις για την Βελτιστοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα:

  1. Αναγκαία η υιοθέτηση συστήματος αναγνώρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης της κοινωνικής ωφέλειας που προκαλείται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, με δείκτες και κριτήρια, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω (του κοινωνικού παραγόμενου οφέλους, της δημιουργίας απασχόλησης για ευπαθείς κυρίως ομάδες, της κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου, την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, την ανάληψη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την διαφορετικότητα στα μέλη , την ανάληψη δράσεων προώθησης της Ισότητας των 2 φύλων, , τη συγκρότηση Τοπικών Δικτύων Αλληλεγγύης (εγγράφως), την δημιουργία σώματος εθελοντών, την αποδεδειγμένη συνεργασία με τοπικούς Φορείς, κ.ά)
  2. Υποχρεωτικό Ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό με τα ανωτέρω κριτήρια και όσα άλλα προταθούν πιθανά από το Μητρώο
  3. Καθιέρωση μεγίστου χρόνου προέγκρισης καταστατικών και άλλων διαδικασιών μητρώου σε 20 ημερολογιακές ημέρες
  4. Δημιουργία Ελεγκτικού οργάνου με δικαίωμα έφεσης και αναστολής αποφάσεων του Μητρώου (θα το απαρτίζουν: εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚοινΣΕπ, Θεσμικοί φορείς όπως Δικηγορικός Σύλλογος, Εκπρόσωπος της Φορολογικής Αρχής, και άλλοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας)
  5. Χρηματοδότηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για επιμόρφωση στελεχών ΚοινΣΕπ, Εφοριακών, Λογιστών, Δικηγόρων, Επιμελητηρίων.
  6. Υποχρεωτική επιμόρφωση υπαλλήλων που θα απαρτίζουν τους εργαζομένους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (κεφαλαία)
  7. Αλλαγή της έκφρασης της λέξης ΚΕΡΔΟΥΣ με την Λέξη ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ σε κάθε αναφορά στον νόμο και στο καταστατικό σχετικά με τις ΚΟΙΝΣΕΠ .
  8. Κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης ετήσιου εξολογιστικου ισολογισμού για ΚοινΣΕπ με απλογραφικά βιβλία

  Οικονομικές Προτάσεις για την Βελτιστοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα:

  1. Δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης στον ΟΑΕΔ που θα έχουν πρόσβαση μόνο ΚοινΣΕπ για πρόσληψη προσωπικού τους και νέο πρόγραμμα στο ΥΠΑΝ για ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ .
  2. Προκαταβολή και Εφάπαξ καταβολή όλου του επιδόματος ανεργίας για δημιουργία ΚοινΣΕπ σε άνεργους που το επιθυμούν και όχι μηνιαία
  3. Διανομή μερίσματος σε μέλη μη εργαζομένους όταν χρηματοδοτούν την ΚοινΣΕπ και εφόσον η ΚΟΙΝΣΕΠ θα έχει πλεόνασμα στο κλείσιμο της οικονομικής χρονιάς.
  4. Φοροαπαλλαγή επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν ΚοινΣΕπ
  5. Μείωση ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥ και συλλογή (μήπως συγκέντρωση αντί συλλογή??) των ποσών αυτών σε ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ που θα κατευθύνεται στην χρηματοδότηση των νέων ΚοινΣΕπ.
  6. Απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας της ΚοινΣΕπ η εφόσον αυτές έχουν κάτω των 20.000 ετήσιο τζίρο
  7. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 5% επί των κερδών του ΟΠΑΠ
  8. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 0.01% του τζίρου του Χρηματιστηρίου

 • 5. Λοιπά θέματα.
  Κλείνοντας καταγράφονται επιμέρους θέματα και προτάσεις που βελτιώνουν το σχέδιο νόμου στην κατεύθυνση της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, αλλά και της δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων των Κοι.Σ.Π.Ε. Η σύναψη των προγραμματικών δύναται να υλοποιηθεί βάσει του παρόντος σχεδίου νόμου σε συνδυασμό με παλαιότερο νομοθέτημα του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 17 Ν.3329/2005), όπως αυτό πλέον ισχύει μετά την έκδοση ΚΥΑ από το Υπουργείο Εργασίας και όχι βάσει της νομοθεσίας για τους Ο.Τ.Α. (άρθρο 100 Ν.3852/2010).
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 σχετικά με τις προγραμματικές συμβάσεις σε ότι αφορά στις Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ του άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου να μην εμπίπτουν στις διατάξεις κατά τα λοιπά του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, αλλά κατά τα λοιπά να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3329/2005 (Α΄ 81) όπως ισχύουν [πρόσφατα εκδόθηκε η Γ.Π. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ. 1652/τ.Β/09-06-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»). Προτείνεται να συμπληρωθεί το άρθρο ως εξής: «Οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης των περιπτώσεων αα και αγ του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ α και β βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 17 του Ν.3329/2005 (Α’ 81), όπως ισχύει.».

 • 3. Ασφαλιστικά ζητήματα.
  Στο πεδίο της τόνωσης της απασχόλησης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και των κοινωνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να νομοθετηθούν ισχυρά κίνητρα για την απασχόληση.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  α) Η πληρωμή του ημίσεως των ασφαλιστικών εισφορών των Κοιν.Σ.Επ. κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ως προς το σκέλος των ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που εργάζονται σε αυτές.
  β) Η απαλλαγή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Κοιν.Σ.Επ. κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ως προς το σκέλος των εργαζομένων από τον γενικό πληθυσμό. Η πρόβλεψη να αφορά άπαξ για κάθε Κοινωνική Επιχείρηση και για δύο μόνον εργαζομένους ανά Κοινωνική Επιχείρηση για διάστημα έως 2 έτη, διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη.

 • 24 Ιουλίου 2016, 18:29 | LiaRos christos

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ) ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ

  Προτείνω για την συμμετοχή των ΚΟΙΝΣΕΠ στα έργα Δημόσια έργα Πρασίνου (ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ) των δασικών υπηρεσιών.
  Νομίζω καταρχήν πως πρέπειο να εξηγήσω κάποια πράγματα προκειμένου τελικά να σας πίσω για την πρόταση μου.
  Καταρχήν ας περιγράψω όμως λίγο τις στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος , σήμερα ένα έργο δενδροφύτευσης προϋπολογισμού π.χ . 1 εκατομμυρίου ευρώ που εκτελείτε με βασικό παράγοντα τα εργατικά χέρια (φύτευση δένδρων) , μετά την έκπτωση του εργολάβου (80%) , τις κρατήσεις 5% , παρακρατήσεις , άλλα έξοδα , απασχόληση βούλγαρων εργατών, κτλ στο τέλος δεν μένει τίποτα για τους άνεργους κατοίκους των ορεινών χωριών όπου εκτελούνται τα έργα. Καμιά φορά αν πάει στραβά και ο καιρός πχ ακραία φαινόμενα ξηρασίας δεν μένει και τίποτα από ολόκληρο το έργο !
  Στην πρωτοφανή κρίση που βιώνουμε σήμερα με κύριο στοιχείο την ανεργία και την επακόλουθη φτώχεια, θεωρούμε δεδομένο ότι η χρήση-εμπλοκή των ΚΟΙΝΣΕΠ σε δασοτεχνικά έργα μπορεί να βοηθήσει στην απασχόληση αλλά και στην καλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων .
  Προτείνουμε λοιπόν τα δημόσια δασοτεχνικά έργα να εκτελούνται με την μέθοδο των απολογιστικών εργασιών, από κοινοπραξίες εργολάβων με ΚΟΙΝΣΕΠ , η μόνο από ΚΟΙΝΣΕΠ στελεχωμένες με κατάλληλα πτυχία πρασίνου. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες ….. αλλά μπορούμε με τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης ( για τις περιπτώσεις συγχρηματοδότησης) να το πετύχουμε και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα
  Τα απολογιστικά έργα δημοπρατούνται κανονικά μόνο που οι εργολάβοι κερδίζουν μόνο από το εργολαβικό όφελος, για το οποίο και καταθέτουν και την μειοδοτική προσφορά για να κριθούν ανάδοχοι. Δεν κερδίζουν από την εργασία και τις προμήθειες ενώ το εργατικό προσωπικό αμείβεται κανονικά. Σήμερα με αυτό τον τρόπο εκτελούνται μόνο οι εργασίες των δασικών φυτωρίων στις Δασικές Υπηρεσίες.
  Φυσικά και το δημόσιο δεν πρέπει να μπλεχτεί ξανά στα παλιά, προσλήψεις εποχιακών ρουσφέτια κτλ
  Εδώ έρχεται να βοηθήσει και το εργαλείο που λέγεται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και είναι ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε

 • Άρθρο 26. Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

  Το άρθρο αυτό στο οποίο στηρίζεται ολόκληρος ο παρών νόμος δεν θα λειτουργήσει εάν δεν δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις από τα αρμόδια υπουργεία προς του ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. ’Έως σήμερα οι παράγραφοι του παρόντος άρθρου αποτελούσαν τα εδάφια και τις παραγράφους των άρθρων 9,10,12 και 16 του 4019/11 τα οποία δεν λειτούργησαν ελλείψει του θεσμικού πλαισίου και των οδηγιών αλλά ίσως και πολιτικής βούλησης. Παρακαλούμε να μην επαναληφθεί η σύνταξη ενός νέου νόμου που δεν θα λειτουργήσει ακόμη μια φορά. Επίσης η πρόθεση από κάποιους ΟΤΑ για την παραχώρηση παγίων και χώρων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Κοιν.Σ.Επ έως τώρα δεν έγινε πράξη διότι αντιμετωπίζει περιορισμούς από τον «καλλικρατικό» νόμο 3852/10. Συνεπώς χρειάζεται σαφήνεια και οδηγίες.

  Στην Παρ.8 υπάρχει μεγάλη ασάφεια στα περί εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου. Θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην παρούσα διαβούλευση η πρόθεση του νομοθέτη αναφορικά με τα στοιχεία και σημεία μέτρησης του διότι οι φορείς είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επαρκώς στον σχεδιασμό του. Δείχνει και αυτό να αποτελεί ένα «ευχολόγιο» όπως άλλα άρθρα και διατάξεις του νόμου 4019/11 που ουδέποτε λειτούργησε.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 24 Ιουλίου 2016, 12:28 | Παναγιώτης Μπράμος

  Με δεδομένο τον κοινωνικό σκοπό λειτουργίας μιας Κοινωνικής Επιχείρησης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών σε όλους τους τομείς δράσης της, κύριους και δευτερεύοντες. Αν υπάρχει φόβος αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας ας μπουν περιοριστικοί όροι όπως
  α) ο εθελοντής να είναι εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος, ασφαλισμένος στον αντίστοιχο φορέα ασφάλισης από την κύρια εργασία του και η εθελοντική του προσφορά να περιορίζεται χρονικά σε ελάχιστες ώρες (5 – 8)ανά εβδομάδα στον ελεύθερο χρόνο του
  β) το σύνολο των εθελοντών να μην είναι πάνω από το 10 – 20 % των εργαζομένων.

  Με την αξιοποίηση εθελοντών δίνεται η δυνατότητα στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να κερδίσουν την εμπειρία τις γνώσεις και τις ικανότητες ειδικευμένων επιστημόνων ή τεχνικών και ταυτόχρονα να επιτύχουν στόχους όπως βελτίωση της Κοινωνικής Συνοχής στην τοπική κοινωνία και αύξηση της κοινωνικής αποδοχής στην Αλληλέγγυα οικονομία που αποτελούν καταστατικές υποχρεώσεις των ΚΟΙΝΣΕΠ

 • Από τα τέλη του 2012 περιμένουμε τις δομές στήριξης της κοινωνικής οικονομίας με τον κεντρικό και τους περιφερειακους μηχανισμούς στήριξης και τις θερμοκοιτιδες στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικοτητας και ακόμα δεν τους έχουμε δει και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι σύντομα και να θεσμοθετουνται, απο την άλλη βλέπουμε κοράκια και αλεξιπτωτιστες να κάνουν την εμφάνιση τους και να προσπαθούν να καρπωθούν χρηματοδοτησεις προς όφελος των ιδίων και της πολίτικης και κοινωνικής τους ανάδειξης.

  Σε όλα αυτά θα πρέπει να μπει ένα τέλος και να ενεργοποηθουν οι μηχανισμοί στήριξης όπως είχαν σχεδιαστεί αρχικά.

 • Όσον αφορά την φορολόγηση θα πρέπει να μπει η παρακάτω ρητή διατύπωση αλλιώς δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας ΚοινΣΕπ αν δεν υπάρχουν φορολογικό κίνητρα

  Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

 • Τι νόημα έχει «Η εθελοντική δράση δεν αφορά στον κύριο τομέα δραστηριοτήτων του Φορέα»;

  Τι εννοεί «κύριο τομέα δραστηριοτήτων του Φορέα»; ΤΟΝ ΚΑΔ που έχει κατατεθεί στην εφορία ως δραστηριότητα;
  Αν υπάρχει δευτερέουσα δραστηριότητα, μπορούμε να έχουμε εθελοντές;

  Ας πούμε ότι διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ ή συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και χρειαζόμαστε εθελοντές για αυτό (κύρια δραστηριότητα) είναι επιλήψιμο και θα έχουμε πρόβλημα με το ΙΚΑ?

  Πως νοεί ο νομοθέτης την εθελοντική προσφορά, εφόσον δεν μπορεί να συμμετάσχει κάποιος εθελοντικά στις κύριες δραστηριότητες ενός φορέα;

 • Με προβληματισμό διαπιστώνουμε και την απουσία πρόβλεψης για τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, οι οποίες αποτελούσαν προτεραιότητα στο σχετικό σχέδιο δράσης της ΕΥΚΕΚΟ. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί αυτό το ζήτημα ‘εξαφανίζεται’ πλέον από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και αν αυτό σημαίνει την εγκατάλειψη του σχετικού πλαισίου δημοσίων προμηθειών. Το ίδιο ασαφές παραμένει και το καθεστώς των προγραμματικών συμβάσεων, το οποίο έχει αποτελέσει ‘κόκκινο πανί’ για τις κατά τόπους υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.

 • Το ίδιο αόριστη και γενικόλογη είναι η πρόβλεψη που αφορά στο ‘Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου’. Γιατί δεν περιγράφεται στον παρόντα Νόμο; Γιατί μετατίθεται σε μέλλουσα Υπουργική Απόφαση (αρ. 26 παρ. 8); Γιατί προωθείται για άλλη μια φορά η πολυνομία σε ένα τομέα της οικονομίας που επιθυμεί να λειτουργήσει έξω από τα στεγανά της κοινής οικονομικής δραστηριότητας; Προτρέπουμε το Υπουργείο να ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες στον παρόντα νόμο, ώστε να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε εντός ενός ορισμένου –επιτέλους- θεσμικού πλαισίου.

 • Άρθρο 26. Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  Οι προηγούμενες διατάξεις που εξαιρούν τη μεγάλη πλειονότητα των φορέων ΚΑΛΟ από τη δυνατότητα ένταξής τους στους Φορείς ΚΑΛΟ, τις εξαιρούν και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα υποστηρικτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Επίσης :

 • 19 Ιουλίου 2016, 14:36 | Ελένη Μουγιάκου

  Πρέπει να αρθούν τα κωλύματα σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου (πχ ν. 3316) και οι συνεταιρισμοί εργαζομένων να μπορούν να συμμετέχουν όπως και όλες οι άλλες εταιρικές μορφές χωρίς να χρειάζεται ειδική διατύπωση.

 • 18 Ιουλίου 2016, 18:40 | Καίσερλης Κώστας

  Στο άρθρο 26 και στην παράγραφο για τις προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ και τους φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να υπογραμμισθεί η εφαρμοσιμότητα τους αφού στις περισσότερες περιπτώσεις απορρίπτονται και δεν εγκρίνονται από τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το αιτιολογικό ότι υποκρύπτουν προσλήψεις. Η κατά χρήση παραχώρηση κινητών και ακινήτων είναι σημαντική εξέλιξη αφού χιλιάδες πράγματα και ακίνητα αραχνιάζουν αλλά θα πρέπει να ισχύσει άμεσα