Άρθρο 28 Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού λαμβάνει συμβουλευτική και επιστημονική στήριξη από την Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.
2. Η Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού ορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και απαρτίζεται από ένδεκα (11) επιστήμονες με σχετική ειδίκευση, εγνωσμένου κύρους, υπηρετούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα ή ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων ή ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με εμπεριστατωμένες γνώσεις και εμπειρία σε σχετικά θέματα, ιδίως σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Με την απόφαση ορισμού της Επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρός της. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας, το μέλος αυτό αναπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.
3. Η Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού αναλαμβάνει ιδίως:
α) την επιστημονική τεκμηρίωση των εισηγήσεων ή προτάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού μέσω της εκπόνησης ερευνών και μελετών επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
β) την παροχή γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήματός του επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του,
γ) την υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού στην εφαρμογή της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού,
δ) τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, όσον αφορά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, των υφιστάμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των υφιστάμενων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,
ε) τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που απορρέει από την παρακολούθηση αυτή στα ελληνικά δεδομένα,
στ) την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και εναλλακτικών στρατηγικών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την επανακατάρτιση και τις δεξιότητες,
ζ) την υποβοήθηση στην ανάπτυξη των νέων εργαλείων και μηχανισμών που περιγράφονται στον παρόντα και στοχεύουν στην εφαρμογή και την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τις διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
4. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η λειτουργία της διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
5. Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με τους φορείς της παρ. 5 του άρθρου 27.

  • 18 Μαρτίου 2022, 12:00 | George Arctouros

    Άλλη μια επιστημονική επιτροπή από κρατικοδίαιτα μέλη ΔΕΠ, που και με την αγορά εργασίας και την ευρύτερη πραγματικότητα έχουν πάρει διαζύγιο, και επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό και αριθμό δεν φημίζονται ούτε για την διαφάνεια των εργασιών τους, ούτε και για την αντιδιαπλοκή που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τον χώρο τους, ήτοι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και ό,τι σχετίζεται μαζί του, άμεσα ή έμμεσα.

  • [ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΩ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 28 ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42]

    Σχόλιο για Άρθρο 28: Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

    Το εδάφιο 2 του άρθρου 28 είναι περισσότερο γενικό από όσο θα έπρεπε, αναφέροντας δύο φορές «σχετική ειδίκευση» και «εμπειρία σε σχετικά θέματα», χωρίς να προσδιορίζει επαρκώς τι είναι σχετικό. Τα «σχετικά θέματα» εξειδικεύονται μόνο ως «ιδίως σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτησης εργατικού δυναμικού». Πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευομένων (educational assessment), υποειδικότητα που ανήκει στον χώρο της εκπαίδευσης. Η κατάρτιση είναι ένα είδος εκπαίδευσης, ας μην το ξεχνάμε. Προτείνεται η διατύπωση να αλλάξει σε: «ιδίως σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτησης εργατικού δυναμικού, καθώς και σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευομένων-καταρτιζομένων.»