Άρθρο 30 Πρόσβαση σε στοιχεία

 

1. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) (Μονάδα Εμπειρογνωμόνων) έχει πρόσβαση στα στοιχεία όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που αυτό εποπτεύει, όπως του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και κάθε μετεξέλιξής του και των πληροφοριακών συστημάτων της Δ.ΥΠ.Α. και του e-ΕΦΚΑ. Επίσης, λαμβάνει και όλα τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
2. Η πρόσβαση στα στοιχεία της παρ. 1 μπορεί να παραχωρείται και σε τρίτους, οι οποίοι συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή με τη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων της παρ. 1 του άρθρου 29, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συνεργασίας και με διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της παρ. 1, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – L 119/1) και το εθνικό δίκαιο (ν. 4624/2019, Α’ 137).
3. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων συνεκτιμά και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, πληροφορία ή γνώμη εισφέρεται από τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό, τομεακό ή τοπικό επίπεδο.

  • 27 Μαρτίου 2022, 22:52 | Νικόλαος Πόδας

    Με τον Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020), περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης….Α΄ Μέρος, Κεφάλαιο Ι, ‘Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημοσίου τομέα’, οι Δημ. Υπηρεσίες και άλλοι φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την απόλυτη πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες, που πιθανόν να είναι χρήσιμες για άλλους φορείς, ερευνητές, επιστήμονες και κάθε πολίτη…Σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας ήδη λειτουργούν Μηχανισμοί Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ο αντίστοιχος Περιφερειακός Μηχανισμός της Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνει τρία χρόνια αποδοτικής λειτουργίας), που παρακολουθούν και αναλύουν τις τοπικές τάσεις,μέσω πρωτογενών ερευνών πεδίου, στερούμενες όμως έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων για την τοπική τους αγορά, που ενώ συγκεντρώνονται από δημόσιους φορείς,δεν διατίθενται εγκαίρως και συστηματικά σε αυτούς. Προτείνεται να υπάρχει ‘ανοικτή πρόσβαση’των στοιχείων που συλλέγει ο ΟΑΕΔ (π.χ. εγγεγραμμένοι άνεργοι) και του ΟΠΣ Εργάνη (π.χ. ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης), ανά μήνα και ανά Περιφερειακή ενότητα, μέσω ανάρτησης τους στις ιστοσελίδες του Υπουργείου (να μην αναρτώνται μόνον οι επεξεργασμένες εκθέσεις σε επίπεδο Περιφερειών)ή με παραπομπή σε ειδικό σύνδεσμο.

  • 18 Μαρτίου 2022, 13:53 | George Arctouros

    Να διευκρινιστεί ποιοί είναι ή μπορεί να είναι οι «τρίτοι», της παρ. 2, καθώς και ποιά η «οποιαδήποτε μορφή» συνεργασίας.

  • 16 Μαρτίου 2022, 22:43 | Παναγιώτης

    Θα πρέπει να γίνεται πραγματική διασταύρωση με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες διότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που γράφονται στους καταλόγους του ΟΑΕΔ άνεργοι για να μοριοδοτούνται για να παίρνουν επιδόματα για να παίρνουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή να μοριοδοτούνται για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. αυτή πρέπει να πιέζονται και να ελέγχονται κατά πόσο είναι αληθή. Π.χ. μία κατηγορία είναι η Ρομά.