Άρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

 

1. Στις προσκλήσεις για επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δύναται να προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτού που οι πάροχοι θα δημιουργήσουν και θα αξιοποιήσουν για την κατάρτιση καθίσταται, μετά το πέρας αυτής, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους.
2. Το εκπαιδευτικό υλικό της παρ. 1 κατατίθεται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο τηρείται από τη Δ.ΥΠ.Α..

 • 29 Μαρτίου 2022, 17:50 | ΜΥΡΩΝ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

  Οι πάροχοι κατάρτισης καλούνται να συγγράψουν και να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό ανά πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν. Αυτό δεν μπορεί να βρεί κανένα παραγωγό εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνο. Απαιτείται να γίνεται ρητή αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια.
  Το εκπαιδευτικό υλικό στην επαγγελματική κατάρτιση δεν έχει σχέση με το ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό υλικό. Δημιουργείται για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες εκπαιδευομένων (ανά ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ώρες κατάρτισης) και οδηγεί στην κάλυψη των στόχων εκπαιδευτικού περιγράμματος ή προτύπου πιστοποίησης. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού.
  Το εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι εργαλείο για την επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης που αποτελούν στοιχείο εκροής του συστήματος. Απαιτείται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού και των ερωτήσεων πιστοποίησης, αλλιώς υπάρχει αναντιστοιχία. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια ενός μαθήματος (διαφορετικών συγγραφέων) π.χ. «Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» οδηγεί και σε επιτυχείς εξετάσεις.
  Δεν μπορεί όμως να αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας, η πρωτογενής παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από κάθε πάροχο κατάρτισης. Ποιος θα αξιολογεί την ποιότητα των συγγραμμάτων και την αντιστοίχηση τους με επαγγελματικό περίγραμμα ή πρότυπο πιστοποίησης?

 • 17. Άρθρο 42-Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού
  Μετά την παρ. 2 να προστεθεί νέας παρ. 3 ως ακολούθως:
  «3. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που τίθενται στον ν. 4727/2020».
  Σύμφωνα με τον ν.4727/2020 (Κεφάλαιο Η), όλοι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα πρέπει να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, σχετική πρόταση με την προαναφερθείσα περιλαμβάνεται και στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας-ΟΑΕΔ (βλ. σ. 32 ή Πρόταση 5.3).

 • 29 Μαρτίου 2022, 14:55 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Η εκ του νόμου και άνευ ανταλλάγματος δημοσιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονικό αποθετήριο της Δ.ΥΠ.Α. κατά το άρθρο 42 του Σχεδίου Νόμου

  Το άρθρο 42 του Σχεδίου Νόμου ορίζει ότι το εκπαιδευτικό υλικό των παρόχων κατατίθεται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο της Δ.ΥΠ.Α, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.
  Είναι σαφές ότι η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ένα καθεστώς εκ του νόμου και άνευ πρόσθετου ανταλλάγματος μεταβίβασης του εκπαιδευτικού υλικού ή μέρους αυτού από τον πάροχο προς τη Δ.ΥΠ.Α., δια της μεταφόρτωσης του στο δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό αποθετήριο.
  Το εκπαιδευτικό υλικό, όμως, δεν είναι το τελικό προϊόν το οποίο προμηθεύεται στον αντισυμβαλλόμενο, αλλά το μέσο δια του οποίου ο πάροχος επιτελεί την υπηρεσία που του ανατέθηκε. Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση και δεν πρέπει να συγχέεται η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού μέσα από παροχή υπηρεσίας η οποία συμπεριλαμβάνει την παραγωγή και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού στην Αναθέτουσα Αρχή.
  Εξάλλου, το εκπαιδευτικό υλικό συνιστά αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού και προστατεύεται πλήρως από την οικεία νομοθεσία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χαίρουν προστασίας και στο επίπεδο του Συντάγματος (άρθρο 17 παρ. 1) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου).
  Περαιτέρω η δημοσιοποίησή του εκπαιδευτικού υλικού και η δυνατότητα χρήσης από οποιονδήποτε, άρα και από ανταγωνιστή, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα διατάραξης και του δικαίου του ανταγωνισμού, όντας έμμεση ενίσχυση και στέρηση του νόμιμα κτηθέντος συγκριτικού πλεονεκτήματος ενός επιχειρηματία στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.
  Τέλος, η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες συστάσεις θεσμικών και ελεγκτικών οργάνων της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες το ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να πληροί προδιαγραφές που σχετίζονται με όρους λειτουργίας, π.χ. προστασία προσωπικών δεδομένων και να περιλαμβάνει οδηγίες αξιοποίησής του από τους δυνητικούς χρήστες. Επιπλέον το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να συλλεχθεί, αξιολογηθεί επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας, που θα άπτονται κυρίως της μεθοδολογίας ανάπτυξής του, της διασύνδεσης του περιεχομένου με τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα και τις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  Συνεπώς, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα προβληματική και θα πρέπει να απαλειφθεί.

 • 28 Μαρτίου 2022, 21:52 | ΤΖΑΝΕΤΗ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ

  Το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτόυ που θα δημιουργήσουν οι Πάροχοι Κατάρτισης ειναι υλικό με Πνευματικά Δικαιώματα και ειναι παράνομο να χρησιμοποιείται απο οποιοδήποτε χωρίς αντάλλαγμα ή την συναίνεση του.

 • 28 Μαρτίου 2022, 13:50 | ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Ως προς την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού το άρθρο 42 μας βρίσκει σύμφωνους υπό τις προϋποθέσεις
  1) στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό υλικό αναπτυχθεί από τον ίδιο τον φορέα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον φορέα χωρίς δικαίωμα αναδημοσίευσης.
  2) Σε περίπτωση που δημόσιοι φορείς επιθυμούν να καταστήσουν το υλικό «δημόσιο» θα πρέπει να αποκτάτε το δικαίωμα αυτό κατόπιν άδειας του φορέα αλλά και καταβολής της προβλεπόμενης της αμοιβής. Άλλωστε αυτό συμβαίνει με το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων που υλοποιούνται σήμερα.

 • 28 Μαρτίου 2022, 12:33 | Πανελλήνια Ένωση ΚΔΒΜ

  Το παρόν Νομοσχέδιο θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης του σχεδιασμού. Η έλλειψη αναλυτικού και λεπτομερούς μηχανισμού για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δεν θα επιτρέψει την δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου.
  Περιμένουμε εναγωνίως την αναθεώρηση του Νομοσχεδίου, προκειμένου να τροποποιηθούν ή να μην συμπεριληφθούν οι παρακάτω παράγραφοι.
  Συγκεκριμένα ως «Πανελλήνια Ένωση ΚΔΒΜ», αποτελούμενοι περί το 50% των Ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούμε ότι :
  Οι πάροχοι κατάρτισης καλούνται να συγγράψουν και να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό ανά πρόγραμμα κατάρτισης. Είμαστε κάθετα αντίθετοι αυτό το υλικό να είναι δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα ή να αναφέρεται ρητά ότι εμπίπτει στα πνευματικά δικαιώματα του παρόχου κατάρτισης ο οποίος το συνέταξε.
  Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά :
  1. Θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια.
  2. Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω υλικό, βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με έγγραφη άδεια.
  3. Αποποίηση – Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
  4. Ποιος θα αξιολογεί την ποιότητα των συγγραμμάτων και την αντιστοίχηση τους με επαγγελματικό περίγραμμα ή πρότυπο πιστοποίησης?
  Σημειώνεται ότι πρέπει να γίνει αναφορά και στο εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στα πλαίσια άλλων έργων και φορέων (Υπ.Ανάπτυξης, Υπ.Παιδείας, Υπ.Γεωργίας) και στο ποιος έχει την ευθύνη συγκέντρωσης του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονικό αποθετήριο και πως καθίσταται δημόσια προσβάσιμο χωρίς αντάλλαγμα.
  Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων, καλύπτει κάθε γενικό αντικείμενο επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού περιγράμματος. Τονίζεται ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον διαφορετικά περιεχόμενα ανά αντικείμενο. Δεν μπορούν αυτά να αποτελέσουν το αποθετήριο, αρχικά, μέχρι να παράξουν και οι πάροχοι κατάρτισης αντίστοιχο υλικό?

 • 28 Μαρτίου 2022, 09:18 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ

  Πως είναι δυνατό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει παραχθεί με ιδία μέσα να διατίθεται δημόσια προσβάσιμο; Το εκπαιδευτικό υλικό εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα, οπότε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται να αναφέρεται ρητά οτι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού.

 • 27 Μαρτίου 2022, 13:49 | ΚΔΒΜ ΜΗΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Οι πάροχοι κατάρτισης καλούνται να συγγράψουν και να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό ανά πρόγραμμα κατάρτισης. Είμαστε κάθετα αντίθετοι αυτό το υλικό να είναι δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω οικονομικό αντάλλαγμα