Άρθρο 18 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

 

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής. Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται κατά τρόπο δεσμευτικό η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περ. β) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 20 προς τον αναζητούντα εργασία με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
2. Τρεις μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 52 το ατομικό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται μόνο ψηφιακά.
3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων του άρθρου 21 που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52.
4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 52, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Σε αναζητούντα εργασία της παρ. 4 που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.
6. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) συνεχόμενους μήνες.

 • 7. Άρθρο 18-Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
  Η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής. Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οι αναγκαίες εύλογες προσαρμογές στην περίπτωση που είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία […]. Η πρότασή μας βασίζεται στις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και δη στην ανάγκη πρόβλεψης μέτρων εξατομικευμένης στήριξης στον χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4443/2016 η μη παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις συνιστά διάκριση, πρέπει η διάσταση αυτή να ενσωματώνεται στο Σχέδιο Νόμου.

 • 29 Μαρτίου 2022, 15:10 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ

  Είναι εντυπωσιακό ότι στο άρθρο που αφορά τις «συμβουλευτικές υπηρεσίες»
  του οργανισμού δεν αναφέρεται ούτε μια φορά η λέξη «συμβουλευτική».
  Φαίνεται ότι
  1. υποβαθμίζονται σε απλή καταγραφή πληροφοριών «επί
  προτυποποιημένης μορφής» οι πολύ-διαφημιζόμενες υπηρεσίες
  συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ.
  2.Αντί να δοθεί σημασία στην δικτύωση και τη
  δυνατότητα παραπομπής των αναζητούντων εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα
  υπηρεσιών, οι παραπομπές φαίνεται να αφορούν μόνο την κατάρτιση (σε
  ιδιωτικούς φορείς).
  3. Δεν γίνεται λόγος για τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ
  απέναντι στους ανέργους προκειμένου να διεξάγεται ομαλά το ψηφιακό ΑΣΔ – χώρους που να εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα
  του ανέργου/ανέργης, δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες για αυτούς που
  είναι ψηφιακά αναλφάβητοι ή για αυτούς που δεν έχουν υπολογιστή κλπ.

 • 25 Μαρτίου 2022, 22:49 | ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα 300 ευρώ είναι απλά ένα επίδομα, Εφησυχάζει, Δεν κινητοποιεί. Αν δοθεί, να προβλέπεται μόνο για όσους είναι άνω τω 40 ετών με την υποχρέωση να κάνουν συγκεκριμένα βήματα ενεργής αναζήτησης στην εργασία – βιογραφικό σημείωμα, αποδοχή θέσεων εργασίας, διερεύνηση συνεργασίας με εργοδότες κλπ.

  Προτεραιότητα να δοθεί σε όσους επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Απασχόλησης κι όχι να τους αναζητάνε οι Εργασιακοί Σύμβουλοι. Αλλιώτικα δημιουργούμε νοοτροπία φιλανθρωπίας κι όχι κινητοποίησης με στόχο την Αλλαγή. Αυτή εξάλλου είναι μια πράξη ενός ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ.

 • 23 Μαρτίου 2022, 11:41 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Θα ήταν δίκαιο και επιθυμητό στο πλαίσιο της συνεργασίας ανέργου και εργασιακού συμβούλου κατά την διαδικασία κατάρτισης του ψηφιακού σχεδίου δράσης να δύναται ο άνεργος να θέτει όρους προκειμένου να διευκολύνεται στην ανάληψη εργασίας όπως π.χ το επιθυμητό ωράριο κ.α και να διατυπώνει επαρκείς και τεκμηριωμένους λόγους για τους οποίους κωλύεται σε άμεση ανάληψη εργασίας. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου και η συμπερίληψη των ανωτέρω

 • 21 Μαρτίου 2022, 11:36 | Βασιλική Παπαγεωργίου

  Προκειμένου να υλοποιηθεί το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης χρειάζεται η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) που ορίζει ότι επικεντρώνεται ιδίως:α) στον καθορισμό του επαγγελματικού στόχου του ατόμου,β) στη διερεύνηση και ανάλυση του προφίλ του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του,γ) στην (από κοινού) σύνταξη του Α.Σ.Δ., το οποίο ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του εργασιακού συμβούλου και του ατόμου,δ) στην πρόταση για συμμετοχή του ατόμου σε δράσεις ή προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης,ε) στην επιτυχή σύζευξη και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,στ) στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο.
  Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει ο εργασιακός σύμβουλος να έχει τα απαραίτητα μέσα ώστε να αντεπεξέλθει:
  Α. υλικά, κυρίως επαρκή χώρο με σχετική ησυχία και ιδιωτικότητα για τον συναλλασσόμενο
  Β. Γνωστικά δεδομένα που αφορούν πχ σε επαρκή γνώση της αγοράς εργασίας της περιοχής και των αναγκών της και σε ενημέρωση για ο,τιδήποτε μπορεί να προσφερθεί στον άνεργο προκειμένου να τον υποστηρίξει. Η γνώση αυτή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη.
  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει μεταξύ άλλων να υπάρξει ενός είδους ενημερωτική διασύνδεση με φορείς που προσφέρουν πχ κατάρτιση (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ, ΚΔΒΜ ΔΗΜΩΝ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και οποιεσδηποτε ενέργειες που θα καταστήσουν τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ στο επίκεντρο της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  Χρειάζεται να μπορεί για παράδειγμα ο συναλλασσόμενος που είναι αλλοδαπός και δεν γνωρίζει καλά την ελληνική να μπορεί να παραπεμφθεί σε φορείς, δομές κλπ κοντά στην περιοχή του που προσφέρουν εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. ή ακόμη, ο συναλλασσόμενος που κατέχει δεξιότητες, γνώσεις, πτυχία κλπ για τα οποία το τοπικό ΚΠΑ δεν έχει κατάλληλες θέσεις, να έχει μια κατά το δυνατόν επαρκή συμβουλευτική ώστε να προσανατολιστεί για το πού μπορεί να ανατρέξει στέλνοντας βιογραφικά κλπ
  Γ. Συνεχή εκπαίδευση σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής που εντάσσει και νέα δεδομένα στις διαπροσωπικές προσεγγίσεις (πχ τη διάσταση του φύλου ή των ιδιαίτερων πολιτισμικών ομάδων όπως ρομά)

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:39 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Η παρ. 5 πέραν του ότι υποβαθμίζει την έννοια της συμβουλευτικής αφού στην ουσία ο στόχος της συμβουλευτικής που είναι η ενεργοποίηση του ανέργου για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας υποκαθίσταται από τον σκοπό αποκόμισης άμεσου οφέλους από άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική θέση λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας θα οδηγήσει σε έναν κυριολεκτικά «αλληλοσπαραγμό» για την εξασφάλιση του πολυπόθητου ΑΣΔ και σε μια καταχρηστική και άνευ προηγουμένου προσφορά των μακροχρόνια ανέργων με συνέπεια την αύξηση του διοικητικού βάρους του Οργανισμού, την εξουθένωση των υπαλλήλων και εντέλει την μη ικανοποίηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει.
  Επιπλέον η διάρκεια της απαιτούμενης μακροχρόνιας ανεργίας για εξαγορά συμβουλευτικών στην ουσία υπηρεσιών είναι απαράδεκτη, αστήρικτη και αναιτιολόγητη

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:53 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Η παρ. 5 πέραν του ότι υποβαθμίζει την έννοια της συμβουλευτικής αφού στην ουσία ο στόχος της συμβουλευτικής που είναι η ενεργοποίηση του ανέργου για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας υποκαθίσταται από τον σκοπό αποκόμισης άμεσου οφέλους από άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική θέση λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας θα οδηγήσει σε έναν κυριολεκτικά «αλληλοσπαραγμό» για την εξασφάλιση του πολυπόθητου ΑΣΔ και σε μια καταχρηστική και άνευ προηγουμένου προσφορά των μακροχρόνια ανέργων με συνέπεια την αύξηση του διοικητικού βάρους του Οργανισμού, την εξουθένωση των υπαλλήλων και εντέλει την μη ικανοποίηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει.

 • 20 Μαρτίου 2022, 13:06 | Αθανάσιος Δεβετζίδης

  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόβλεψη του άρθρου 4, ώστε να προτεραιοποιηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι , να εξεταστεί γιατί έχουν εγκλωβιστεί σε παγίδα ανεργίας και πως μπορούν να υποστηριχθούν κατάλληλα.

 • 20 Μαρτίου 2022, 13:27 | Αθανάσιος Δεβετζίδης

  Η πρόβλεψη του άρθρου 2 για ψηφιακή μόνο κατάρτιση και επικαιροποίηση του ΑΣΔ αφορά στην κατάργηση της δυνατότητας για δια ζώσης συμβουλευτική υποστήριξη; Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί κάτι τέτοιο.

 • 20 Μαρτίου 2022, 13:26 | Αθανάσιος Δεβετζίδης

  Είναι θετικό μέτρο , ότι τίθεται χρονικό όριο σε όσους δηλώνουν εποχιακά άνεργοι με μέγιστο χρόνο τους 6 μήνες. Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές/οι δηλώνουν εποχιακά άνεργοι αλλά παραμένουν στο Μητρώο για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.