Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Εξειδικεύει, μαζί με τον Διοικητή, τις κυβερνητικές πολιτικές που σχετίζονται με τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α., σχεδιάζει την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και εισηγείται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προς τον σκοπό αυτό,
β) υποβάλλει πρόταση για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Οργανισμού της Δ.ΥΠ.Α. στο εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52,
γ) εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της Δ.ΥΠ.Α.,
δ) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη συμβιβαστική, δικαστική ή εξώδικη, επίλυση διαφορών μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και τρίτων,
στ) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της Δ.ΥΠ.Α. και μεριμνά για την αξιοποίησή της προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α. με κάθε πρόσφορο τρόπο,
ε) αποφασίζει για την υλοποίηση έργων, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των μελετών, και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ.ΥΠ.Α. ως αναθέτουσας αρχής,
στ) αποφασίζει για την αγορά και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων και την απόκτησή τους κατά χρήση, με κάθε πρόσφορη μορφή σύμβασης, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α.,
ζ) διαχειρίζεται τους πόρους από τους λογαριασμούς της Δ.ΥΠ.Α.,
η) μεριμνά για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) των οποίων καθολικός διάδικος είναι η Δ.ΥΠ.Α.,
θ) αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  • 17 Μαρτίου 2022, 18:23 | George Arctouros

    Τίνι τρόπω και σκοπώ «ζ) διαχειρίζεται τους πόρους από τους λογαριασμούς της Δ.ΥΠ.Α.»;