Άρθρο 9 Σύνθεση και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) είναι ενδεκαμελές και αποτελείται:
α) από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ως Πρόεδρο,
β) από δύο Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α. με βάση τη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή, η οποία ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8,
γ) από ένα πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
δ) από ένα πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ε) από ένα πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στ) από δύο εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους,
ζ) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους και
η) από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α..
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή ή ενός εκ των Υποδιοικητών, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ο τρίτος, κατά τη σειρά αναπλήρωσης, Υποδιοικητής.
2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τους εργοδότες, δηλαδή τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για θητεία αντίστοιχη με αυτή του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Τα μέλη των περ. γ) έως ε) της παρ. 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
5. Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί ο ορισμός ή η υπόδειξη των μελών των περ. γ) έως η) της παρ. 1. Εάν δεν γίνει ο ορισμός ή η υπόδειξη των μελών των περ. γ) έως ε) της παρ. 1 εντός ενός (1) μηνός από την αποστολή της πρόσκλησης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά στον διορισμό των αντίστοιχων μελών με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περίπτωση που δεν έχουν υποδειχθεί μέλη των περ. στ), ζ) ή η) της παρ. 1 και η απαρτία υπολογίζεται επί των μελών που έχουν ορισθεί.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να αντικατασταθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας τους, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον ορισμό καθενός από αυτά ή μετά από σχετική πρόταση των εκπροσώπων των εργοδοτών ή των εργαζομένων ή των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α. ειδικά για τις περ. στ), ζ) ή η) της παρ. 1.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα, από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για συζύγους ή συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), καθώς και για τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, για συμβάσεις που συνάπτονται με τη Δ.ΥΠ.Α.. Η απαγόρευση της παρούσας ισχύει και για οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν ως κύριος μέτοχος ή ως ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος ή περιορισμένης ευθύνης εταίρος ή διατηρούν την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους. Η παράβαση της παρούσας συνεπάγεται την έκπτωση από την αντίστοιχη θέση, που επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α. ή σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στη Δ.ΥΠ.Α. εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και αν, χωρίς αποχρώντα λόγο, απουσιάζουν επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του ιδίου έτους.

 • 4. Άρθρο 9-Σύνθεση και Διορισμός του Διοικητικού Συμβούλιου & Άρθρο 13-Σύνθεση, Διορισμός και Θητεία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
  Πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η συμμετοχή εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα στην προώθηση μέτρων και πολιτικών για την απασχόληση, κατάρτιση και συμβουλευτική στήριξη των ατόμων με αναπηρία (π.χ. εφαρμογή του ν.2643/1998, επιχορήγηση εργοδοτών για την παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους με αναπηρία, προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη και ανέργων με αναπηρία, λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για Άτομα με Αναπηρία, παροχή συμβουλευτικής στήριξης μέσω των Γραφείων ΕΚΟ κ.λπ.). Αξίζει να επισημανθεί ότι το αίτημά μας για συμπερίληψη της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. συνάδει: α) με την παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον ν. 4074/2012, σύμφωνα με την οποία: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […]» β) με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017 και γ) με τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που προαναφέραμε, καθώς στην παρ. 39 προτείνεται η συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας στον πολιτικό σχεδιασμό του Ο.Α.Ε.Δ. Δίχως τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα όργανα διοίκησης της νυν Δ.ΥΠ.Α. είναι αδύνατον οι προαναφερθείσες απαιτήσεις και συστάσεις να τύχουν εφαρμογής δεδομένου ότι μόνο η Συνομοσπονδία διαθέτει γνώση και πολύχρονη εμπειρία στα ζητήματα αναπηρίας.

  Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. είτε στο Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων:

  4.1.1 είτε προσθέτοντας στην παρ. 1 του άρθρου 9 μετά το σημείο ζ) νέο σημείο η) ως ακολούθως (και εκ τούτου να αναριθμηθούν τα υπόλοιπα σημεία):
  «ζ) από έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)»

  4.1.2 είτε προσθέτοντας στην παρ. 1 του άρθρου 13 μετά το σημείο στ) νέο σημείο ζ) ως ακολούθως (και ως εκ τούτου να αναριθμηθούν τα υπόλοιπα σημεία):
  «ζ) ένα μέλος, με το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)»

 • 28 Μαρτίου 2022, 23:40 | Θεόδωρος Ιωαννίδης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ (ΟΕΛ)

  1. Θεωρούμε απαραίτητο να παραμείνουν δύο (2) Εκπρόσωποι των Εργαζομένων του ΟΑΕΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι η εκπροσώπηση τους λειτουργεί θετικά, δημοκρατικά, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, την αποφυγή πολώσεων και την έκφραση των απόψεων και των θέσεων της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων που άλλωστε αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οργανισμού.
  2. Οι κοινωνικοί εταίροι πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να συνεχιστεί η ενεργή συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης.

 • 21 Μαρτίου 2022, 10:51 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:47 | Τηλιγάδας Κωνσταντίνος

  Από τριμερής (εργαζόμενοι, εργοδότες, κράτος) η διοίκηση του οργανισμού μετατρέπεται σε αμιγώς κυβερνητική.
  Στην ουσία στόχος είναι να μην υπάρχει έλεγχος στις κυβερνητικές αποφάσεις και κατευθύνσεις, για το πως λειτουργεί ο οργανισμός.

 • 17 Μαρτίου 2022, 19:15 | ΓΕΝΙΑΣ

  να μετέχει εκπρόσωπος από ΚΕΔΕ ΕΝΠΕ και ΕΣΑΜΕΑ

 • 17 Μαρτίου 2022, 18:25 | George Arctouros

  To 1α και β να διαγραφούν/αντικατασταθούν. Δεν δύναται Διοικητής και υποδιοικητές ή άλλοι προϊστάμενοι να προΐστανται και του Δ.Σ., ή άλλου υπηρεσιακού οργάνου. Το 11ο μέλος πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να οριστεί από την δεξαμενή των ΑΝΕΡΓΩΝ-ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ του ΟΑΕΔ.

 • Το ν/σ Καταργεί τους, προερχόμενους από τους κοινωνικούς εταίρους, αντιπροέδρους του ΟΑΕΔ και διορίζει τρεις υποδιοικητές, βολεύοντας σε τρεις κυβερνητικές θέσεις ισάριθμα κομματικά στελέχη και μειώνοντας τον ρόλο των υπηρεσιακών παραγόντων των ισάριθμων γενικών διευθύνσεων. Οι τρεις αυτοί υποδιοικητές θα συμμετέχουν ως μέλη στο ΔΣ του ΟΑΕΔ, από το οποίο εντελώς αντιδημοκρατικά και κυνικά απομακρύνουν τους εκλεγμένους εκπρόσωπους των εργαζομένων. Έλλειψη σεβασμού προς του 3.500 εργαζομένους του Οργανισμού. Προτείνουμε στο ΔΣ εκτός απο όσους συμμετέχουν τώρα, πριν το ν/σ , να συμμετέχει εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και οπωσδήποτε ένας μακροχρόνια Ανεργος, ο οποιος θα προκύπτει με κλήρωση απο τα Μητρωα εγγεγραμμένων ανέργων