Άρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

1. Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη. Παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.
3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προθεσμίες που προβλέπει η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις της παρ. 4 του άρθρου 19, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 1.
4. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 3 επιβάλλονται μετά από πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), περί της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου.

 • 29 Μαρτίου 2022, 16:33 | Μακρίδου

  Το άρθρο αυτό κινδυνεύει να δημιουργήσει σημαντικό επιπλέον διοικητικό φόρτο (βλ. διαδικασία για διαγραφή και ενστάσεις) χωρίς να προσφέρει στην πραγματικότητα πολλά για την βελτίωση του μητρώου του ΟΑΕΔ.Γνωρίζουμε πχ. ότι συχνά υπάρχουν εγγραφές ενώ «φαίνονται» στο Εργάνη να δουλεύουν γιατί έχει γίνει παράλειψη από λογιστές και εργοδότες και δεν έχει κατατεθεί η απόλυση/ληξη. Αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι αντίθετα με ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή – τουλάχιστον για τους μισθωτούς- θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενημερώνει για κάθε αλλαγή κατάστασης ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται αυτοματοποιημένα αυτή η ενημέρωση.
  Θα έπρεπε να δοθεί βάση στη διαλειτουργικότητα -ΕΦΚΑ κλπ.- προκειμένου ο πολίτης να μη δηλώνει στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά το ίδιο πράγμα.
  Οι ποινές είναι σε κάθε περίπτωση δυσανάλογες και δεν έχουν άλλο νόημα εκτός από το να προκαλούν φόβο

 • 26 Μαρτίου 2022, 12:59 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Ο ν.2691/54 άρθρ.15 όριζε ότι η απασχόληση δύναται να απαιτηθεί από τον άνεργο εάν είναι ανάλογη στις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις, εάν η υγεία και το ήθος του δεν διατρέχουν κίνδυνο, εάν η αντιμισθία είναι εύλογη και εάν η απασχόληση δεν δυσχεραίνει την μελλοντική του εξέλιξη. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στην προτεινόμενη διάταξη ενώ στις συνέπειες στην παράβαση των υποχρεώσεων του επόμενου άρθρου θα πρέπει να εισαχθούν όροι όπως ότι η επιβολή κυρώσεων δεν υφίσταται όταν συντρέχουν λόγοι προσωρινής ανικανότητας ή δυσχέρειας άμεσης ανάληψης εργασίας λόγω π.χ προσωρινού προβλήματος υγείας. Η εξορία από το μητρώο για ένα αρκετά ευρύ χρονικό διάστημα όπως αυτό των 2 χρόνων δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη την «ΠΑΡΑΒΑΣΗ¨» ενώ δεν τίθεται θέμα μη διαθεσιμότητας προς εργασία για ένα άτομο με βραχυχρόνια ασθένεια που εκ των πραγμάτων αδυνατεί να αναλάβει προσωρινά εργασία. Αυτά δεν μπορούν να περιληφθούν στο ατομικό σχέδιο δράσης. Είναι θέμα επαγγελματικής δεοντολογίας των συμβούλων την οποία η προτεινόμενη διάταξη θα πρέπει να διασφαλίσει

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:15 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Ιδιαίτερα επαχθείς οι συνέπειες για αυτοαπασχολούμενους με τίτλο κτήσης ή εργόσημο με σύντομη διάρκεια (ακόμη και τρίωρη απασχόληση με ελάχιστο αντίτιμο) όπου δεν ενσκύπτει απαραίτητα δόλος. Προτείνεται η παράλειψη του κατωτέρου

  ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήν

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:33 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΟΥ

  Ιδιαίτερα επαχθείς οι συνέπειες για αυτοαπασχολούμενους με τίτλο κτήσης ή εργόσημο με σύντομη διάρκεια (ακόμη και τρίωρη απασχόληση με ελάχιστο αντίτιμο) όπου δεν ενσκύπτει απαραίτητα δόλος. Προτείνεται η παράλειψη του κατωτέρου. Όχι μόνο πιθανό αλλά απολύτως βέβαιο το διοικητικό βάρος των αμέτρητων υποβληθέντων ενστάσεων σε συνέπεια της εφαρμογής του μέτρου

  ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήν

 • 18 Μαρτίου 2022, 21:59 | Μαρία

  Ο μόνος τρόπος για να «ξεκαθαρίσει» το μητρώο των ανέργων από αυτούς που δεν θέλουν να εργαστούν είναι ο διαχωρισμός της κάρτας ανεργίας από την ευνοϊκή παροχή της δωρεάν μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τελικά ο ΟΑΕΔ είναι οργανισμός απασχόλησης ή οργανισμός κοινωνικών παροχών;

 • 17 Μαρτίου 2022, 22:58 | George Arctouros

  Η «ανάλογη με την βαρύτητα της παράβασης» χρονική διάρκεια της διαγραφής, υπολογίζεται με το κιλό, ας πούμε; Στην δε παρ. 4, ο δύσμοιρος, κακοπληρωμένος και εν πολλοίς ανασφάλιστος άνεργος/ημιάνεργος είναι για εσάς «ενδιαφερόμενος», ή «διοικούμενος»;

 • 16 Μαρτίου 2022, 21:21 | Pan…

  Εδώ η νέα δημόσια υπηρεσία απασχόλησης θα πρέπει να βάλει δικλείδες ασφαλείας όπου να έχει διασυνδεσιμότητα με το εργάνη με τον εφκα και με το σώμα επιθεώρησης εργασίας διότι πολλοί εγγράφονται στο ταμείο ανεργίας και παράλληλα εργάζονται με μαύρη εργασία.
  Αποτέλεσμα το κράτος χάνει ασφαλιστικές εισφορές ο εργαζόμενος με μαύρη εργασία κερδίζει όλα τα επιδόματα γιατί δηλώνει χαμηλά εισοδήματα και υπάρχει το πλεονέκτημα της μοριοδότησης σε διάφορες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ εποχιακές ή μόνιμες.