Άρθρο 19 Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

1. Στο Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία, πλην αυτών της υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17. Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. γίνεται μετά από αίτηση του αναζητούντος εργασία και γεννά τις υποχρεώσεις των άρθρων 20 και 21.
2. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. είναι ψηφιακό αρχείο που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. και περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο, τα οποία συνιστούν το ψηφιακό του προφίλ:
α) στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα/επώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο/ΑΦΜ/ΑΜΚΑ),
β) διεύθυνση κατοικίας,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) οικογενειακή κατάσταση (γάμος/σύμφωνο συμβίωσης/διαζύγιο/διάσταση/τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),
ε) κατάσταση ως προς τις παροχές της παρ. 4, καθώς και τις παροχές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 (δικαιούχος ή μη),
στ) ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης και ημερομηνία σύνταξης και της πιο πρόσφατης επικαιροποίησης αυτού,
η) προτάσεις που έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. για κατάλληλες θέσεις εργασίας,
θ) τυχόν διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος και της προνοιακής νομοθεσίας,
ι) άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, των άρθρων 20 και 21, αντίστοιχα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 52.
3. Τα στοιχεία των περ. α) έως δ) της παρ. 2 συμπληρώνονται και ενημερώνονται με ευθύνη του αναζητούντος εργασία. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Τα στοιχεία των περ. ε) έως ι) της παρ. 2 συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α..
4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 52, κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους, πλην αυτών της περ. α) του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. α) του άρθρου 2 της απόφασης υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 (Β’ 5298), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια της περ. β) του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης. Τα κριτήρια αυτά δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
5. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και την άμεση επικαιροποίησή του, ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία.
6. Κάθε δήλωση προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από πρόσωπο που αιτείται οιασδήποτε φύσεως παροχές, επιδόματα ή βοηθήματα που συναρτώνται με την ιδιότητα του ανέργου ή του αναζητούντος εργασία, θεωρείται ότι περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς τον φορέα να ελέγξει την εγγραφή και την παραμονή του αιτούντος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης που αντιστοιχούν στα στοιχεία της παρ. 2 με αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Ο έλεγχος γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν αιτήματος του φορέα, στον οποίο και κοινοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου.
7. Σε κάθε αναζητούντα εργασία των υποπερ. αα) έως αγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17 παρέχεται η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό, ή ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α.. Μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
8. Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α..
9. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 4 κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.
10. Με το παρόν άρθρο δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των παροχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20.

 • 29 Μαρτίου 2022, 16:44 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ

  Με λίγα λόγια για πρώτη φορά το ίδιο το δελτίο ανεργίας συνδέεται με εισοδηματικά
  κριτήρια και μάλιστα όχι ατομικού αλλά οικογενειακού εισοδήματος! Με δεδομένο ότι
  γνωρίζουμε ότι μεταξύ των εγγεγραμμένων σήμερα οι περισσότερες είναι γυναίκες,
  καθώς επίσης ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες όσον αφορά την γυναικεία
  απασχόληση, το άρθρο φαίνεται να έχει δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις για τις
  γυναίκες άνεργες.

 • 25 Μαρτίου 2022, 23:56 | ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Ενεργών Ανέργων, με on line το βιογραφικό τους στο ίντερνετ (π.χ. viografikolive.gr) προσβάσιμο σε εγγεγραμμένους εργοδότες μέσω gov.gr. Άμεση σύζευξη. Πριμοδότηδη εργοδοτών που θα βρίσκουν εργασία μέσω του site.

 • 25 Μαρτίου 2022, 22:00 | ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Να γίνει υποχρεωτική η συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος (εξαιρούνται όσι δεν υποχρεούνται ψηφιακού ΑΣΔ) από τον ίδιο τον άνεργο ως ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΒΗΜΑ για την έκδοση κάρτας ανεργίας. Έτσι θα κινητοποιηθεί αρχικά να ασχοληθεί ο ίδιος ο άνεργος σοβαρά με τον ίδιο.

 • 20 Μαρτίου 2022, 20:12 | Μ.Τ.

  Το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου παραβιάζει τα άρθρα του Συντάγματος Άρθρο 2: (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας) παρ.1 (Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα) Άρθρο 4 παρ.1 και 2 Άρθρο 9A (Προστασία προσωπικών δεδομένων) ‘Άρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
  Εισάγει διάκριση στα έγγαμα μέλη αλλά και τα συνοικούντα με τη μέθοδο της αναγωγής του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων μελών και το χαρακτηρίζει οικογενειακό εισόδημα ήτοι την εσκεμμένα λανθασμένη ερμηνεία της α΄ βαθμιας εξίσωση α + β= γ ήτοι 20.000+0= 20.000€.
  Σκοπός του άρθρου 19 είναι να μειώσει /εξαφανίσει την αυξημένη ανεργία στο γυναίκειο φύλο ,η οποία ανέρχεται στο 63,52% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο του 2022. Με το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος προσβάλλει την προσωπικότητα , την αξιοπρέπεια και την αυτοτέλεια του ατόμου αλλά και απαλλάσσει την υποχρέωση της πολιτείας για ασφάλιση περί ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ιδίως των γυναικών με ασφαλιστικό βίο άνω των 3.000 Η.Ε. και 6.000 Η.Ε.
  Κύριος σκοπός του άρθρου είναι η πιστή εφαρμογή της δογματικής πολιτικής « ότι η Εύα είναι πάντα το πλευρό του Αδάμ »με εργαλείο υλοποίησης τη δημιουργική στατιστική ήτοι η συμφωνία των στοιχείων του ΟΑΕΔ με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ.
  Η πολιτεία αντί να διορθώνει τις νομοθετικές αδικίες που επέβαλε βιαία συνεχίζει να τις αμβλύνεις ήτοι δημιουργική καταστροφή σε βάρος των πολλών προς όφελος των ολίγων .

 • 20 Μαρτίου 2022, 20:19 | Ζαχαριάδης Ανδρέας

  Α) Η οικογενειακή κατάσταση αποτελεί προσωπικό δεδομένο του ανέργου που δεν σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας. Κατά συνέπεια –εφόσον δεν αιτηθεί ειδικώς, ο άνεργος, για χρήση της οικογενειακής του καταστάσεως για μοριοδότηση ή διεκδίκηση επιδόματος- η Υπηρεσία δεν νομιμοποιείται να ζητάει πληροφορίες τέτοιου χαρακτήρα καθώς αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 24 του ν. 4624/2019
  -> Προτείνεται η αφαίρεση αυτού του πεδίου

  Β) Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. θα πρέπει να δίνει πληροφόρηση μόνο για το ερώτημα που αφορά συγκεκριμένες παροχές. Δηλαδή, Δωρεάν Πρόσβαση σε ΜΜΜ (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Δωρεάν Πρόσβαση σε Αρχαιολογικό χώρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Δικαιούχος ΕΕΕ π.ΚΕΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Δικαιούχος Ειδικής Έκπτωσης Ρεύματος (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Δικαιούχος για Ειδική Ρύθμιση Τραπεζικού Δανείου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) κ.ο.κ.. Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο καθώς στην περίπτωση που δίνεται η πληροφόρηση Δικαιούχος Επιδομάτων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ή (Δικαιούχος ΚΕΑ, Ελεύθερης Μετακίνησης, Δικαιούχος Επιδόματος Θέρμανσης) ουσιαστικά παραβιάζεται η προστασία προσωπικών δεδμομένων καθώς κάθε ένας υπάλληλος έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που δεν είναι απαραίτητη, στιγματίζοντας παράλληλα τον πολίτη.
  -> Προτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ να προσφέρει μόνον την απαιτούμενη πληροφόρηση σε κάθε φορέα

 • 18 Μαρτίου 2022, 20:06 | Παπαϊωάννου Γιάννης

  Τα εισοδηματικά κριτήρια μιας πυρηνικής οικογένειας που εργάζονται και τα δυο μέλη δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο για την λήψη επιδόματος και παροχών ανεργίας σε χρόνο που το ένα μέλος θα έχει χάσει την δουλεία του.

  Η απώλεια εργασίας ενός μέλους (αυτονόητα) σημαίνει ραγδαία μείωση του οικογενειακού εισοδήματος και τα δηλωθέντα εισοδήματα του προηγουμένου διαστήματος παύουν να ισχύουν!

  Δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο για την λήψη των παροχών.

  Για αυτή την οικογένεια η λήψη επιδομάτων και των όποιων παροχών γίνεται ζωτικής σημασίας.

  Τα εισοδηματικά κριτήρια ως προϋπόθεση για τις παροχές του ΟΑΕΔ ειναι πολιτικό λάθος!

  Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κάποιων που δεν έχουν ανάγκη προστασίας αλλά το πιθανότερο είναι να οδηγήσει πολλές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην εξαθλίωση την ώρα της μεγίστης ανάγκης.

 • 17 Μαρτίου 2022, 22:48 | George Arctouros

  Για ποιόν λόγο σας απασχολεί η «δ) οικογενειακή κατάσταση (γάμος/σύμφωνο συμβίωσης/διαζύγιο/διάσταση/τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών)» του αναζητούντος εργασία; Για την ακρίβεια, η προσωπική του κατάσταση. Το αν έχει τέκνα υπό την επιμέλειά του, το κατανοώ (εν μέρει). Τα υπόλοιπα στοιχεία, όμως, που ζητάτε, εμπίπτουν στην σφαίρα της απόλυτης ιδιωτικότητας, και ως εκ τούτου της απόλυτης καταστρατήγησής της. Μήπως να σας αναφέρουμε αν διατηρούμε και εξωσυζυγικές ή άλλου τύπου διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και με ποιόν/ά; Τί ακριβώς θέλετε να διασταυρώσετε με αυτά τα στοιχεία; Αν, δηλαδή, κάποιος/α είναι έγγαμος, και αν και οι δύο που συναποτελούν ένα ζεύγος είναι άνεργοι, την στιγμή που είναι έγγαμοι, αλλάζει κάτι στο status της ανεργίας του καθενός από αυτούς;