Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

1. Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων.
2. Τα όργανα της παρ. 1 έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του προς τον Διοικητή ή τους Υποδιοικητές.

  • 17 Μαρτίου 2022, 17:45 | George Arctouros

    Στο 2, «Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του προς τον Διοικητή ή τους Υποδιοικητές.», δημιουργείτε τις προϋποθέσεις υπερσυγκεντρωτισμού και υπερσυγκερασμού αρμοδιοτήτων στα πρόσωπα του Διοικητή και των υποδιοικητών.