ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Άρθρο 3 Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Σκοπός

 

 1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με το ν.δ. 212/1969 (Α’ 112), μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 2. Η επωνυμία της Δ.ΥΠ.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Public Employment Service» και διατηρεί τον ίδιο διακριτικό τίτλο που διαθέτει στα ελληνικά με τη χρήση λατινικών χαρακτήρων «DYPA».
 3. Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι:

α) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής,

β) η μέριμνα για τους ανέργους και ιδίως για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους,

γ) η μέριμνα για εργαζόμενους και ιδίως για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω επιδομάτων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

δ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

ε) η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις,

στ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη στεγαστική προστασία και λοιπές μορφές ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων,

ζ) η ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,

η) η συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού,

θ) η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σχετικά με πολιτικές αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α.

 1. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Δ.ΥΠ.Α. ιδίως:

α) τηρεί ειδικά μητρώα, στα οποία εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατηγορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.,

β) καταβάλλει επίδομα ανεργίας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

γ) καταβάλλει ή διασφαλίζει τις λοιπές παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου και του αναζητούντος εργασία, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία,

δ) καταβάλλει παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη από ειδικό λογαριασμό που τηρεί προς τον σκοπό αυτό,

ε) καταβάλλει επιδόματα που προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως εγκύους, μητέρες και πατέρες, εποχικά εργαζόμενους και λοιπούς δικαιούχους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

στ) εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρα προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

ζ) προτείνει διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία,

η) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους με σκοπό την ενίσχυση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους και την εύρεση κατάλληλης εργασίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας,

θ) λαμβάνει από τους εργοδότες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους και, ιδίως, τις σχετικές με τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, και γενικότερα παρακολουθεί και λαμβάνει πληροφορίες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ι) διασυνδέει τους εργοδότες που προσφέρουν εργασία με όσους αναζητούν εργασία και έχουν προσόντα αντίστοιχα με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,

ια) παρέχει προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιλογής προσωπικού και πρόσληψης και τους καταβάλλει ενίσχυση για επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας,

ιβ) υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σχετικά προγράμματα υποστήριξης ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,

ιγ) διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,

ιδ) υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τεκμηριωμένη ανάλυση της αγοράς εργασίας,

ιε) συστήνει και λειτουργεί μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, κατά την έννοια των επιπέδων 3 και 5 των άρθρων 45 έως 51 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

ιστ) παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς εργασίας και αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή δεδομένων έρευνας και ανάλυσης,

ιζ) υποβάλλει ετησίως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης,

ιη) υποβάλλει ετησίως ενημερωτικό σημείωμα απολογισμού του προηγούμενου έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

ιθ) τροφοδοτεί το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων και του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.,

κ) μεριμνά για τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών του εργατικού δυναμικού μέσα από τη λειτουργία ή την ίδρυση για τον σκοπό αυτό βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. ή μέσω συνεργασιών με άλλους αρμόδιους φορείς,

κα) υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειες αυτού μέσω προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής και προστασίας,

κβ) εκπληρώνει τις γεγενημένες υποχρεώσεις και εκκρεμότητες των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας,

κγ) εξασφαλίζει τη δωρεάν μετακίνηση των εγγεγραμμένων στα μητρώα του στα μέσα μαζικής μεταφοράς,

κδ) υλοποιεί κοινωνικές, τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις προς όφελος των εργαζομένων,

κε) εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή φόρα και δίκτυα Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης,

κστ) συνεργάζεται με κάθε φορέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, που έχει αντίστοιχες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες ή στόχους και συνάπτει, όπου απαιτείται, προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες ήπιας δεσμευτικής ισχύος,

 • 29 Μαρτίου 2022, 18:18 | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΑΕΔ

  Στο πλαίσιο της κατάθεσης του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» οι Εργασιακοί/ές Σύμβουλοι του ΟΑΕΔ με το παρόν κείμενο εκφράζουν το αίτημά τους για ρητή διατήρηση της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από το φορέα. Συγκεκριμένα, αιτούμαστε της διατήρησης και αναβάθμισης της παροχής από τους/τις Εργασιακούς/ές Συμβούλους του φορέα των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, της υλοποίησης δράσεων ομαδικής συμβουλευτικής, καθώς και της παροχής υπηρεσιών δικτύωσης, ήτοι υπηρεσίες που στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τίθενται υπό αμφισβήτηση ή και καταργούνται. Παράλληλα αιτούμαστε τη διασφάλιση της δεοντολογίας που διέπει τη συμβουλευτική σχέση (σχέση εμπιστοσύνης και όχι σχέση ελεγκτή ελεγχόμενου).
  Η από τον φορέα και στον φορέα αξιοποίηση του έμπειρου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού, η ενίσχυση αλλά και η διαρκής ενημέρωση του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, βάσει των αρχών της εργασιακής συμβουλευτικής, όπως αυτές ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, καταδεικνύει συμμόρφωση με τις αρχές ορθής διαχείρισης των εθνικών και κοινοτικών πόρων, που ξοδεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια με στόχο την αύξηση της απασχόλησης στην Ελληνική Δημοκρατία.

  Δικτύωση
  Στον ΟΑΕΔ ένα σημαντικό κομμάτι υπηρεσιών αφορά στη δικτύωση του ΟΑΕΔ με την τοπική αγορά προκειμένου να ελέγξει τις ανάγκες της αγοράς, να προτείνει και να υλοποιήσει λύσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
  1. Στο Π.Δ. 11/2022 κεφ.1 αρ.1 αναφέρεται ως αποστολή του ΟΑΕΔ η μέριμνα για τη «συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς με σκοπό την τόνωση των τοπικών αγορών εργασίας» ενώ ορίζεται και στις στοχεύσεις των ΚΠΑ2 «συνεργασία με τοπικούς, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους»
  2. Στο ν. 4837/2021 ορίζεται πως ο/η Εργασιακός/ή Σύμβουλος Εργοδοτών αποτελεί το βασικό πρόσωπο επαφής και συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τις επιχειρήσεις με στόχο την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι εργοδοτών, αναφέρεται πως ασκούν τα εξής καθήκοντα:
  a. Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δομές του Ο.Α.Ε.Δ.
  b. την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους εργοδότες, ώστε να πληροφορούνται, να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.,
  c. την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,
  d. την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των εργοδοτών,
  e. τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, μέσω ολοκληρωμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προσέγγισης, καθώς και μέσω στοχοθετημένων επιχειρησιακών δράσεων,
  3. Στο Π.Δ. 70/2019 κεφ.1 αρ.1 αναφέρεται ως αποστολή του ΟΑΕΔ η μέριμνα για τη «συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.»
  4. Στο ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/2017 στα καθήκοντα των Εργασιακών συμβούλων αναφέρονται
  a. Η συνεργασία «με τοπικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΚΠΑ με την τοπική αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
  b. Η πραγματοποίηση συναντήσεων «με εργοδότες (εντός της υπηρεσίας ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΟΑΕΔ και τη σύναψη συνεργασίας.»
  5. Στον «Οδηγό Προσέγγισης Επιχειρήσεων» που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το 2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά στις εξής δράσεις των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών
  a. Διερευνά και χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς
  i. Ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας
  ii. Χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας προσέγγισης των επιχειρήσεων
  b. Εντοπίζει και ανιχνεύει νέες κενές θέσεις εργασίας
  i. Επικοινωνεί και πραγματοποιεί επισκέψεις στον χώρο των επιχειρήσεων καταγράφει τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ
  ii. Συναντά και συνεργάζεται με εργοδότες στο χώρο του ΚΠΑ2 καταγράφει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  iii. Δημιουργεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών
  c. Οργανώνει ή συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης εργοδοτών
  i. Οργανώνει σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του ΚΠΑ2 και τη Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων, με κοινωνικούς εταίρους και άλλους τοπικούς φορείς, ημερίδες ενημέρωσης-πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών
  ii. Συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες ή συναντήσεις άλλων φορέων

  Η υπηρεσία αυτή απουσιάζει από το σχέδιο της προτεινόμενης υπηρεσίας. Η μόνη σχετική αναφορά που δίδεται είναι αρ.3 παρ. 3ε «η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις» το οποίο δεν κατοχυρώνει το πλαίσιο δικτύωσης, παρά μόνο επιτρέπει τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου «Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς» στην Εργασιακή Συμβουλευτική.

  Υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Στην παρεχόμενη από τον ΟΑΕΔ συμβουλευτική προβλέπεται η καθιέρωση συμβουλευτικών υπηρεσιών πέραν μιας τυπικής καταγραφής στοιχείων στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης με αποκλειστικό σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύζευξη κενών θέσεων εργασίας, όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (αρ.3,παρ.4.η. και αρ.20,παρ.1.β, 1.δ.). Χαρακτηριστικό είναι δε ότι στη μοναδική παράγραφο που θα μπορούσαν να εννοηθούν ευρύτερες εργασιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες αρ. 20 παρ.1γ. ο νομοθέτης αναφέρεται σε «προώθηση» συμβουλευτικών υπηρεσιών (εξατομικευμένων και επαγγελματικού προσανατολισμού) και όχι «παροχή», γεγονός που επιτρέπει την μεταφορά των υπηρεσιών συμβουλευτικής ανέργων σε ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής.
  Ο ρόλος της εργασιακής συμβουλευτικής όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τους οδηγούς που έχει εκδώσει ο ΟΑΕΔ ανταποκρίνεται στους επιστημονικούς ορισμούς της συμβουλευτικής, σύμφωνα με τους οποίους η εργασιακή συμβουλευτική ως διαδικασία (μέσω πλήθους εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών) περιλαμβάνει, ενδεικτικά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση αναγκών, δεξιοτήτων και προσδοκιών, την καλλιέργεια αυτογνωσίας και εμπιστοσύνης στον εαυτό, ενδυνάμωση, ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτό-εικόνας, ενεργοποίηση – κινητοποίηση, εκμάθηση τεχνικών για αναζήτηση εργασίας, εκπαίδευση στη διαχείριση της πληροφόρησης για αγορά εργασίας και προετοιμασία για εργασιακή ένταξη.
  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
  1. Στο ν. 4837/2021 ορίζεται ως βασικός στόχος του/της Εργασιακού/ής Συμβούλου Αναζητούντων Εργασία η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενώ ορίζεται πως ο/η σύμβουλος ασκεί τα καθήκοντα:
  a. παρακολούθησης της πορείας του ανέργου και του Α.Σ.Δ. του και την τακτική τροποποίηση του τελευταίου, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
  b. παροχής διαρκούς υποστήριξης στους ανέργους που αναζητούν τρόπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασική ευθύνη των συμβούλων
  2. Στο ν. 4837/2021 ορίζεται πως ο/η Εργασιακός/ή Σύμβουλος Εργοδοτών αποτελεί το βασικό πρόσωπο επαφής και συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τις επιχειρήσεις με στόχο την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
  3. Στο Π.Δ. 11/2022 αναφέρεται στις παροχές των ΚΠΑ2 «η εξατομικευμένη υποστήριξη των ανέργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» καθώς και η «παρακολούθηση της εργασιακής πορείας των τοποθετηθέντων ανέργων»
  4. Στο ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/2017 στα καθήκοντα των Εργασιακών συμβούλων αναφέρεται πως ο/η Εργασιακός/η Σύμβουλος Ανέργων μεταξύ άλλων:
  a. Υλοποιεί τη συμβουλευτική διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, με ατομική/ές συνέντευξη/εις, ώστε να διερευνήσει το προφίλ του ανέργου, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας και να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο.
  b. Υλοποιεί τη συμβουλευτική διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, σε ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  c. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΑΣΔ του ανέργου
  5. Στον «Οδηγό ΚΠΑ2» που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το Μάιο του 2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά στις εξής δράσεις Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων:
  a. Η αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αναζητούντων εργασία από τον Οργανισμό στην προσπάθεια τους για αναζήτηση εργασίας
  b. Η παροχή στοχευμένων και αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

  Παροχή ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Η Ομαδική Συμβουλευτική είναι μία από τις παροχές του ΟΑΕΔ η οποία έχει κριθεί ως άκρως επιτυχημένη, καθώς διά αυτής επιτυγχάνεται τόσο η ενημέρωση και η συμβουλευτική των ανέργων όσο και η δικτύωση τους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ικανοτήτων.
  1. Στο ν. 4837/2021 στο αρ. 63 που αφορά στις παρεχόμενες από τους/τις συμβούλους του ΟΑΕΔ ομαδικές συμβουλευτικές, αναφέρεται πως «σκοπός των ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των μελών της ομάδας, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω της ενίσχυσης στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της στοχευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, τις μεθόδους προσέγγισης των επιχειρήσεων με στόχο την επιτυχή διεκδίκηση θέσης εργασίας και τους τρόπους υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμης επιχείρησης.» «Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στηρίζονται σε σύγχρονες αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής και αφορούν ενδεικτικά:
  a. στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού,
  b. στη συμβουλευτική τεχνικών αναζήτησης εργασίας και
  c. στη συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να εμπλουτίζονται και να εξειδικεύονται σύμφωνα με τις νέες διαπιστωμένες ανάγκες των αναζητούντων εργασία, καθώς επίσης και με τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας.»
  2. Στο Π.Δ. 11/2022 αναφέρεται «η υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο» από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
  3. Στο ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/2017 στα καθήκοντα των Εργασιακών συμβούλων αναφέρεται πως ο/η Εργασιακός/ή Σύμβουλος Ανέργων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) σε ομαδικό επίπεδο για την ένταξη/επανένταξη του ανέργου στην αγορά εργασίας.

  Μετά τιμής
  ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  ΑΡΑΒΑΝΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
  ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  ΒΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ
  ΓΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
  ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΓΙΔΑΡΟΥ ΖΩΗ
  ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
  ΓΚΛΑΒΙΝΑ ΘΩΜΑΗ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
  ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΖΙΤΤΗ ΕΛΕΝΗ
  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
  ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
  ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΚΙΟΡΠΕ ΣΟΦΙΑ
  ΚΙΡΑΤΖΗ ΑΪΣΕ
  ΚΟΪΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
  ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΕΡΜΙΔΟΥ
  ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
  ΚΟΥΤΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
  ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
  ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
  ΛΕΚΑΤΗ ΑΝΘΗ
  ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  ΜΑΡΙΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ
  ΜΕΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ
  ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΜΠΟΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΜΠΟΧΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΝΟΥΝΟΥ ΑΝΝΑ
  ΝΤΕΚΕΛΕ ΕΥΓΕΝΙΑ
  ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΑΛΜΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΠΑΥΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΣΕΡΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
  ΣΚΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΣΟΥΦΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
  ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
  ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ
  ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
  ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
  ΤΗΤΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΤΣΟΥΓΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
  ΨΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 • 29 Μαρτίου 2022, 18:00 | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΑΕΔ

  Στον ΟΑΕΔ ένα σημαντικό κομμάτι υπηρεσιών αφορά στη δικτύωση του ΟΑΕΔ με την τοπική αγορά προκειμένου να ελέγξει τις ανάγκες της αγοράς, να προτείνει και να υλοποιήσει λύσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
  1. Στο Π.Δ. 11/2022 κεφ.1 αρ.1 αναφέρεται ως αποστολή του ΟΑΕΔ η μέριμνα για τη «συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς με σκοπό την τόνωση των τοπικών αγορών εργασίας» ενώ ορίζεται και στις στοχεύσεις των ΚΠΑ2 «συνεργασία με τοπικούς, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους»
  2. Στο ν. 4837/2021 ορίζεται πως ο/η Εργασιακός/ή Σύμβουλος Εργοδοτών αποτελεί το βασικό πρόσωπο επαφής και συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τις επιχειρήσεις με στόχο την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι εργοδοτών, αναφέρεται πως ασκούν τα εξής καθήκοντα:
  a. Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δομές του Ο.Α.Ε.Δ.
  b. την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους εργοδότες, ώστε να πληροφορούνται, να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.,
  c. την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,
  d. την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των εργοδοτών,
  e. τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, μέσω ολοκληρωμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προσέγγισης, καθώς και μέσω στοχοθετημένων επιχειρησιακών δράσεων,
  3. Στο Π.Δ. 70/2019 κεφ.1 αρ.1 αναφέρεται ως αποστολή του ΟΑΕΔ η μέριμνα για τη «συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.»
  4. Στο ΦΕΚ 34/ΑΣΕΠ/2017 στα καθήκοντα των Εργασιακών συμβούλων αναφέρονται
  a. Η συνεργασία «με τοπικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΚΠΑ με την τοπική αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
  b. Η πραγματοποίηση συναντήσεων «με εργοδότες (εντός της υπηρεσίας ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΟΑΕΔ και τη σύναψη συνεργασίας.»
  5. Στον «Οδηγό Προσέγγισης Επιχειρήσεων» που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το 2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά στις εξής δράσεις των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών
  a. Διερευνά και χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς
  i. Ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας
  ii. Χρησιμοποιεί τεχνικές και εργαλεία πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας προσέγγισης των επιχειρήσεων
  b. Εντοπίζει και ανιχνεύει νέες κενές θέσεις εργασίας
  i. Επικοινωνεί και πραγματοποιεί επισκέψεις στον χώρο των επιχειρήσεων καταγράφει τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ
  ii. Συναντά και συνεργάζεται με εργοδότες στο χώρο του ΚΠΑ2 καταγράφει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  iii. Δημιουργεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών
  c. Οργανώνει ή συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης εργοδοτών
  i. Οργανώνει σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του ΚΠΑ2 και τη Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων, με κοινωνικούς εταίρους και άλλους τοπικούς φορείς, ημερίδες ενημέρωσης-πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών
  ii. Συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες ή συναντήσεις άλλων φορέων

  Η υπηρεσία αυτή απουσιάζει από το σχέδιο της προτεινόμενης υπηρεσίας. Η μόνη σχετική αναφορά που δίδεται είναι αρ.3 παρ. 3ε «η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις» το οποίο δεν κατοχυρώνει το πλαίσιο δικτύωσης, παρά μόνο επιτρέπει τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου «Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς» στην Εργασιακή Συμβουλευτική.

  Μετά τιμής
  ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  ΑΡΑΒΑΝΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
  ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  ΒΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑ
  ΓΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
  ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΓΙΔΑΡΟΥ ΖΩΗ
  ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
  ΓΚΛΑΒΙΝΑ ΘΩΜΑΗ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
  ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΖΙΤΤΗ ΕΛΕΝΗ
  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
  ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
  ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΚΙΟΡΠΕ ΣΟΦΙΑ
  ΚΙΡΑΤΖΗ ΑΪΣΕ
  ΚΟΪΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
  ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΕΡΜΙΔΟΥ
  ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
  ΚΟΥΤΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
  ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
  ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
  ΛΕΚΑΤΗ ΑΝΘΗ
  ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  ΜΑΡΙΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ
  ΜΕΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ
  ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΜΠΟΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΜΠΟΧΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΝΟΥΝΟΥ ΑΝΝΑ
  ΝΤΕΚΕΛΕ ΕΥΓΕΝΙΑ
  ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΑΛΜΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  ΠΑΥΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΣΕΡΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
  ΣΚΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΣΟΥΦΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
  ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
  ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ
  ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
  ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
  ΤΗΤΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΤΣΟΥΓΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
  ΨΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 • 2. Άρθρο 3-Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης-Σκοπός
  2.1 Στη παρ. 3, το σημείο β), να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «β) η μέριμνα για τους ανέργους και ιδίως για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και για τους άνεργους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους». Προτείνεται να υπάρξει ρητή αναφορά στους άνεργους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, δεδομένου ότι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, απαιτεί πρόσθετες παρεμβάσεις (π.χ. εύλογες προσαρμογές).

  2.2 Στην παρ. 4:
  2.2.1 το σημείο α), στο οποία αναφέρεται ότι η Δ.ΥΠ.Α. «τηρεί ειδικά μητρώα, στα οποία εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατηγορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.», να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «τηρεί μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατηγορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α […]». Η τήρηση «ειδικών μητρών» στιγματίζει τους αναζητούντες εργασία με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις. Θεωρούμε πως το μητρώο ανέργων πρέπει να είναι ενιαίο για όλους και να καταγράφονται σε αυτό τα πρόσθετα χαρακτηριστικά των αναζητούντων εργασία, όπως είναι η αναπηρία ή η χρόνια πάθηση. Άλλωστε και στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας-ΟΑΕΔ περιλαμβάνεται ως πρόταση η «Καθιέρωση της έκφρασης ‘Εγγραφή του ατόμου με αναπηρία στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού’ σε αντικατάσταση της έκφρασης ‘Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων ΑΜΕΑ’ καθώς το μητρώο του Οργανισμού είναι μόνο ένα» (σ.45).

  2.2.2 μετά το σημείο στ), να προστεθεί νέο σημείο ζ) ως ακολούθως (και εκ τούτου να αναριθμηθούν τα υπόλοιπα σημεία):
  «ζ) μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης στον χώρο εργασίας των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, για την προώθηση μεταξύ των εργοδοτών του δικαιώματός τους στην εργασία, για τη συμπερίληψη της διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, μέτρα και προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης». Η προαναφερθείσα πρόταση μας βασίζεται αφενός στη σύσταση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στην οποία ήδη προαναφερθήκαμε (βλ. παρ.39), αφετέρου στις παρακάτω προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας-ΟΑΕΔ:
  «-Εκπόνηση μελέτης από τον ΟΑΕΔ για τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την υποστηριζόμενη εργασία, εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων του Οργανισμού στην υποστηριζόμενη εργασία και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος πριν από την εθνική εφαρμογή του […].
  -Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού (π.χ. πριμοδότηση με αυξημένη μοριοδότηση λόγω αναπηρίας, επιχορήγηση των εύλογων προσαρμογών, παροχή πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης στους εργοδότες που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, πριμοδότηση με αυξημένη μοριοδότηση των επιχειρήσεων που διαθέτουν προσβάσιμες υποδομές, συμπερίληψη των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και εν γένει οργανώσεων του μη κερδοσκοπικού τομέα στους δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων των προγραμμάτων επιχορήγησης των επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, επιχορήγηση της ίδιας συμμετοχής για τη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.λπ.). Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων σύγχρονων προγραμμάτων αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία, αξιοποιώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές» (σ. 48-49)..

  2.3 Στο εν λόγω άρθρο δεν αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ένταξη στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού και έτσι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος από τις υπηρεσίες που παρέχει και τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο Οργανισμός. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, μόνο τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. δύνανται να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού. Ωστόσο από τη στιγμή που ο ν.4058/2012 (άρθρο 17, παρ.2) διατηρεί σε ισχύ τις ως άνω Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές και μετά την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α., αποτελεί άσκηση νόμιμου δικαιώματος κάθε ατόμου να επιλέγει τον φορέα πιστοποίησης της αναπηρίας είτε για τον εαυτό του είτε για το πρόσωπο που έχει στη φροντίδα του. Η μη αποδοχή των θεσμικά αναγνωρισμένων γνωματεύσεων των ως άνω Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων, από τη στιγμή που οι γνωματεύσεις αυτές γίνονται αποδεκτές για την απολαβή άλλων παροχών από φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνιστά αντίφαση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άλλωστε και στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας-ΟΑΕΔ προτείνεται «η διασφάλιση του δικαιώματος εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού και των ανέργων με γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από άλλες Επιτροπές (π.χ. ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ.) πέραν των ΚΕ.Π.Α.» (σ.45-46). Για τον λόγο αυτό προτείνουμε στο Σχέδιο Νόμου να προστεθεί νέο άρθρο ως ακολούθως:
  «Άρθρο ….- Ένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  Στο μητρώο ανέργων που τηρεί ο Οργανισμός εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ από τα ΚΕ.Π.Α. και από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

 • 2. Άρθρο 3-Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης-Σκοπός
  2.1 Στη παρ. 3, το σημείο β), να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «β) η μέριμνα για τους ανέργους και ιδίως για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και για τους άνεργους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους». Προτείνεται να υπάρξει ρητή αναφορά στους άνεργους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, δεδομένου ότι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, απαιτεί πρόσθετες παρεμβάσεις (π.χ. εύλογες προσαρμογές).

 • 28 Μαρτίου 2022, 16:44 | Ιωαννίδης θεόδωρος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ (ΟΕΛ)

  Σχετικά με το νέο όνομα :

  Ο ΟΑΕΔ αποτελεί για δεκαετίες το σήμα κατατεθέν για μαθητές, γονείς, εργοδότες και την κοινωνία συνολικά. Τα σχολεία του είναι γνωστά και ευρέως αποδεκτά ως σχολεία του ΟΑΕΔ. Το όνομα ΟΑΕΔ επίσης, προσθέτει αξία στα σχολεία του. Η μετονομασία του προϊδεάζει για την συρρίκνωση του ρόλου του και της κοινωνικής προσφοράς του μετατρέποντάς τον από Οργανισμό σε Υπηρεσία.

  Σχετικά με την επίτευξη των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α. στην παράγραφο 4 :

  Δεν περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία των Σχολών όπως  περιγραφόταν στα άρθρα 2 έως 4 του Νόμου 2956/2001 και τα οποία καταργούνται  με το άρθρο  54 του Νομοσχεδίου.
  Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να προστεθούν και πάλι στο μέρος Β, κεφάλαιο Α, στο άρθρο 3, στην παράγραφο 4ιε)  σε συνέχεια τα ακόλουθα:

      • Μεριμνά για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους.

      •  Μεριμνά για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή.

      • Μεριμνά για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), Πειραματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ), Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑμεΑ (Κ.Ε.Κ.-ΑμεΑ) και Σχολές ΑμεΑ.

 • 28 Μαρτίου 2022, 09:04 | Αλίκη Ανίτση

  Δεν βρίσκω κανένα όφελος από την μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ. Για την ακρίβεια, βλέπω μόνο κόστος, και μάλιστα μεγάλο, που θα μπορούσε να διοχετευθεί σε άλλες δράσεις. Ο όρος Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης χρησιμοποιείται ευρέως από την ΕΕ, αλλά για το σύνολο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Ελάχιστες δε (έως καμία) από αυτές δεν τον χρησιμοποιούν και ως ονομασία.

 • 27 Μαρτίου 2022, 21:53 | Νίκος

  Στους σκοπούς θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος με το κάτωθι :

  Να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους χορήγησης των παροχών μετά από εντολή ανάθεσης αυτών από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ προς εξασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος. Οι έλεγχοι αυτοί να αποζημιώνονται από τους πόρους του λογαριασμού υπέρ ανεργίας 2,4%. Η εξειδίκευση να γίνει με απόφαση του υπουργού μετά από πρόταση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

 • 20 Μαρτίου 2022, 19:33 | Τηλιγάδας Κωνσταντίνος

  Ενώ έχουν διατεθεί εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση του »νέου» ΟΑΕΔ και για τις δράσεις του, με την αλλαγή του ονόματος του θα πρέπει να διατεθούν άλλα τόσα για διαφήμιση του νέου ονόματος.
  Σπατάλη δημόσιου χρήματος ενώ το όνομα ΟΑΕΔ είναι εμπεδωμένο από το 1969 στην Ελληνική κοινωνία, αποτελώντας ένα ισχυρό brandname.
  Σημειολογικά δε, η αλλαγή από οργανισμό (που δηλώνει αυτοτέλεια) σε υπηρεσία (υπο κάποιας αρχής) συμπεραίνει εύκολα κάποιος ότι αποτελεί εκ προοιμίου υποβάθμιση.

 • 20 Μαρτίου 2022, 12:54 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η ταύτιση με τον Αγγλικό όρο Public Employment Service αναφέρεται ως ο μοναδικός λός μετονομασίας του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ. Είναι τόσα πολλά τα οφέλη από αυτή την ταύτιση ώστε να αξίζει η εγκατάλειψη ενός ιστορικού brandname;
  Ενός brandname που χρυσοπληρώθηκε για να διαφημιστεί;
  Ο πολυδιαφημισμένος και ακριβά πληρωμένος #neosoaed έτσι απλά αλλάζει όνομα.

 • 17 Μαρτίου 2022, 17:22 | George Arctouros

  Ευχαριστούμε για την εκ νέου επιβεβαίωση της διαπίστωσης του γεγονότος ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, συν τοις άλλοις και επί του παρόντος σ/ν, δεν είναι εθνικές, ούτε καν Κοινοτικές, αλλά κυβερνητικές (3.α, δ, στ).

 • 16 Μαρτίου 2022, 22:12 | Πιτ

  Την ανασυγκρότηση δεν την κάνει η ονομασία αλλά ουσιαστικά οι πράξεις.
  Να υπάρχει κοινωνική πρόνοια και μέριμνα για οικογενειάρχες εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό τους οποίους έχει τελειώσει η τρίμηνη ανεργία το Φεβρουάριο και δεν έχουν εισόδημα για το μήνα Μάρτιο ,Απρίλιο και αν ξεκινήσουν εργασία Μάιο την εποχιακή τους εργασία θα πληρωθούν αρχές Ιουνίου .Άρα τρεις μήνες χωρίς μισθό .αυτά πρέπει να δει η νέα δημόσια υπηρεσία απασχόλησης με στόχο την κοινωνική πρόνοια και την έγκαιρη αντιμετώπιση χρόνια προβλημάτων.
  Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξωτερικής εμφάνισης. Οι προσλήψεις των εργασιακών συμβούλων να έχουν διάρκεια και προσωρινό χαρακτήρα.

 • 16 Μαρτίου 2022, 22:56 | Γεώργιος Ο.

  Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι η μετονομασία του ΟΑΕΔ στερείται αιτιολόγησης. Μια τέτοια αλλαγή, εκτός από προδήλως κοστοβόρα, αναμενόμενα θα επιφέρει και ποικίλες ασυνεννοησίες μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών. Η «ανάγκη» για μετονομασία, εξάλλου, φαίνεται να πηγάζει σχεδόν αποκλειστικά από επικοινωνιακά κίνητρα.

  Για το τεχνικό σκέλος του συγκεκριμένου άρθρου, θεωρώ πως θα ήταν χρησιμότερο να κατατμηθεί ως εξής: ένα για τα της επωνυμίας του φορέα (παράγραφοι 1,2), και ένα με τους σκοπούς (παρ. 3,4). Η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο διάρθρωση συμπυκνώνει διαφορετικού περιεχομένου και ουσίας πληροφορίες σε ένα μόνο άρθρο, κάτι που δυσχεραίνει και την εύρεση των επιμέρους περιεχόμενων σε αυτό.

 • τουλάχιστον παράλογο είναι να έχουν διατεθεί χιλιάδες ευρώ για την αναβάθμιση του λογότυπου του ΟΑΕΔ , για τη διαφήμιση του ΟΑΕΔ, για το #νεοςοαεδ και άξαφνα αυτός να μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ, δρομολογώντας, προφανώς, διάθεση τεράστιων ποσών ξανά και ξανά για διαφήμιση και νέα λογότυπα. Κραυγαλέα κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, τη στιγμή που η κοινωνία στενάζει και οι μισθοί εξατμίζονται πριν καλά καλά καταβληθούν.
  Ο ΟΑΕΔ, ως Οργανισμός, είναι εντυπωμένος στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Η αλλαγή του ονόματος, παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις, θα περιλαμβάνει και αλλαγή στόχων. Μια μικρή δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με μικρές δυνατότητες παρέμβασης. Για αυτό και φροντίζουν με τον νόμο που φέρνουν να διαγράψουν ανέργους.

 • 16 Μαρτίου 2022, 09:39 | Γιώργος Β.

  Αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο μετονομασίας του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ.
  Μετά από πάνω από μισό αιώνα που έχει αποτυπωθεί ο ΟΑΕΔ σαν οργανισμός σε άνεργους, εργοδότες, εργαζόμενους, φορείς κλπ, μετά από εκατομμύρια που δαπανήθηκαν σε καμπάνιες για την προώθηση του οργανισμού, των δράσεων του και της πολιτικής του (νέο site κλπ), έρχεται μια τέτοια αλλαγή που διερωτάται κάποιος που ωφελεί.
  Εκτός του ότι σαν brandname τον ΟΑΕΔ τον γνωρίζουν οι πάντες και θα πρέπει να διοχετευθούν πάλι μεγάλα ποσά για καμπάνιες ώστε να γίνει γνωστή η μετονομασία και να αρχίσει να εντυπώνεται σε όλους, θα προκληθεί επίσης ένα τεράστιο διοικητικό κόστος αλλαγής όλων των σχετικών εγγράφων, εντύπων και ότι έχει να κάνει με την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, κόστος για αλλαγές σε κάθε επιμέρους ΚΠΑ (από σφραγίδες μέχρι…ταμπέλες), Περιφερειακή και Διοίκηση κλπ.