Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Υποδιοικητών

 

1. Ο Διοικητής επικουρείται στο έργο του και αναπληρώνεται από τρεις (3) Υποδιοικητές.
2. Η σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή από τους Υποδιοικητές προβλέπεται στην απόφαση διορισμού τους.
3. Κάθε Υποδιοικητής μπορεί να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων, τους οποίους εποπτεύουν, να υπογράφουν, με εντολή του, έγγραφα της αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

  • 25 Μαρτίου 2022, 23:22 | ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

    Δεν χρειάζονται 3 υποδιοικητές…αυτά είναι αποτυχημένα κρατικά μοντέλα. Το πολύ 1 αναπληρωτής Διοικητή ή 1 Διευθύνοντας Σύμβουλος.

  • 20 Μαρτίου 2022, 19:18 | Τηλιγάδας Κωνσταντίνος

    Αλλαγή στην διοικητική δομή, που υποβαθμίζει τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού, αφού δεν τα θεωρεί ικανά να διοικούν.
    Αλλά ούτε και τον Διοικητή του οργανισμού, καθώς χρειάζεται επιπλέον τρία πολιτικά στην ουσία πρόσωπα για να τον βοηθήσουν να διοικηθεί ο οργανισμός.
    Ο καθορισμός της αμοιβής τους γίνεται με υπουργική απόφαση και ο οργανισμός πέρα από την αμοιβή και τα έξοδα τους επιβαρύνεται και με τις αμοιβές των συνεργατών τους.