ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Άρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

 

1. Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους.
2. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή κάθε αρμόδιος φορέας αφού διαγνωσθεί η σχετική ανάγκη στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄.
3. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται μόνο από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 36 προς δικαιούχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 34.
4. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να είναι επιδοτούμενη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.
5. Βασική αρμοδιότητα για την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έχει η Δ.ΥΠ.Α.. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον είναι αναγκαίο. Ειδικότερα, η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των αναγκών εργασίας που έχουν διαγνωσθεί, τηρεί τους ατομικούς λογαριασμούς δεξιοτήτων και το Μητρώο των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολογεί τους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκηρύσσονται και από άλλους αρμόδιους φορείς.

 • 29 Μαρτίου 2022, 18:47 | Λ. Τρικαλινού

  1. Επειδή οι ανάγκες της Κατάρτισης και της συνδεδεμένης μαζί της Συμβουλευτικής είναι αυξομειούμενες στο χρόνο ή και αφορούν διαφορετικές ομάδες-στόχους κάθε φορά,ιδίως σε σχέση με κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται μέσω του συνδυασμού κατάρτισης+συμβουλευτικής, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες, όπως πχ σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν εξειδίκευση στα αντίστοιχα θέματα για τόσο χρόνο ή αριθμό ατόμων όσο χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες.
  2. Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για την ανάπτυξη καινοτομιών κυρίως όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία/παιδαγωγικά ή και για εξειδικευμένες παρεμβάσεις πιλοτικού χαρακτήρα για ΕΚΟ, σε θέματα δηλαδή που έχει αναπτυχθεί μεγάλη τεχνογνωσία στην Ελλάδα (και) μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πχ ERASMUS. Tο παρόν νομοσχέδιο είναι ευκαιρία για να θεσμοθετηθεί μηχανισμός που να αναδεικνύει τις «καλές πρακτικές» στην κατάρτιση και στην ένταξη στην αγορά εργασίας, ώστε να υιοθετούνται μετά από τον ΟΑΕΔ/ΔΥΑ και να έχουν πλατύτερη εφαρμογή.

 • 29 Μαρτίου 2022, 14:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Η εισαγωγή της έννοιας της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και η σχετική αρμοδιότητα για τη ΣΕΚ (άρθρο 33)

  Με το άρθρο 33 παρ.1 εισάγεται η έννοια της επιδοτούμενης ΣΕΚ, ως αυτής «που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους». Η πρόβλεψη αυτή, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των ευρωπαϊκών πόρων, αντιβαίνει πλήρως στους βασικούς ορισμούς των Κανονισμών 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων) και 1304/2013 (ως προς το ΕΚΤ) και συνεπώς και του ν. 4314/2014, αναφορικά με τη συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (βλ. ενδεικτικά άρθρο 2, 3 παρ. 5 και παρ.12 του ως άνω νόμου). Παράλληλα, είναι αντίθετη και με τις προβλέψεις του άρθρου 64 του ν. 4763/2020, όπου εκεί ορθώς γίνεται αναφορά σε χρηματοδότηση προγραμμάτων ΣΕΚ από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στην υπό στοιχ. Ι ενότητα του παρόντος.
  Η έννοια της επιδότησης δεν αναφέρεται -και ορθώς- σε καμία Πρόσκληση για δράση ΣΕΚ, είτε χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, είτε από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, διότι απλούστατα είναι τελείως άσχετη με την ουσία αυτής καθαυτής της ΣΕΚ, αλλά και την πηγή της εκάστοτε χρηματοδότησης.
  Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων 33 παρ. 4, παρ. 5 και 41 προκύπτει ότι η Δ.ΥΠ.Α. έχει τη βασική αρμοδιότητα για την «επιδοτούμενη» ΣΕΚ, συνεπώς καθίσταται επιτελικός αρμόδιος φορέας για τη ΣΕΚ στη χώρα, με διευρυμένες αρμοδιότητες: καταρχήν προκήρυξης προγραμμάτων ΣΕΚ, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, αλλά αποκλειστική αρμοδιότητα για την ενδοεπιχειρησιακή, τήρησης ατομικών λογαριασμών δεξιοτήτων, τήρησης Μητρώου των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης ΣΕΚ, αξιολόγησης αυτών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι εντελώς αόριστη και αντίθετη με το σύνολο των εν ισχύ διατάξεων που διέπουν τη ΣΕΚ, στο μέτρο που δεν ορίζει με βάση ποιο νομικό πλαίσιο, κανόνες και διαδικασίες η Δ.ΥΠ.Α. θα νομιμοποιείται να ασκεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ανήκουν σε άλλους φορείς ως εξής:
  α) στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ Υπουργείου Εργασίας ανήκει, η αρμοδιότητα σχεδιασμού, προκήρυξης και υλοποίησης δράσεων κατάρτισης ως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ.6 α σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ.1 ν.4314/2014. Ήδη για την ΠΠ 2021-2027 αντίστοιχες αρμοδιότητες προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του ν. 4914/2022.
  Περαιτέρω αρμοδιότητες ως Δικαιούχοι δύνανται να έχουν και οι οικείες Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 5), οι Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ (άρθρο 7), και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (άρθρο 13 στους οποίους έχουν ανατεθεί τέτοιες αρμοδιότητες), καθώς και όσοι επιλέγονται ως Δικαιούχοι από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με βάση το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, στους οποίους ανήκει και η Δ.ΥΠ.Α., όπως άλλωστε ήδη ρητώς προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4914/2022 για την επικείμενη ΠΠ. Η αρμοδιότητα υλοποίησης δράσεων κατάρτισης προφανώς συμπεριλαμβάνει και τη συγκρότηση μητρώου αδειοδοτημένων παρόχων (με ειδικές προς τούτο επιπλέον προϋποθέσεις, πέραν των προαπαιτούμενων της αδειοδότησης) καθώς και αξιολόγησης αυτών, επί τη βάσει συγκεκριμένων επιπλέον κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
  β) Στο Υπουργείο Παιδείας ανήκει η τήρηση του μητρώου των αδειοδοτημένων παρόχων και η πιστοποίηση της ποιότητάς τους, επί τη βάσει των προβλέψεων των άρθρων 53 και 61 του ν. 4763/2020, καθώς και του άρθρου 62, που προβλέπει συγκεκριμένες και κλιμακωτές κυρώσεις, αναλογικά με τις διαπιστούμενες παραβάσεις.

 • 29 Μαρτίου 2022, 09:44 | Ρίγλης Βασίλειος

  Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ έχει τους παρακάτω στόχους χωρίς αυτοί να τίθενται με σειρά προτεραιότητας
  – Ανανέωση της γνώσης και προσαρμογή της στα σύγχρονα δεδομένα
  – Κάλυψη τυχόν κενών που υπάρχουν στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, συμπεριφορές του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού
  – Μεταφορά στον άνεργο και νέο εργαζόμενο των δεδομένων για την αγορά εργασίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο χώρο του και στο κλάδο του.
  – Οδηγεί και εξασφαλίζει υπό προϋποθέσεις στη Πιστοποίηση γνώσεων
  – Συμπληρώνει και ολοκληρώνει γνώσεις που αποκτήθηκαν την με εμπειρικό – πρακτικό τρόπο
  – Δίνει λύσεις για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε αναπτυσσόμενα και Νέα Επαγγέλματα.
  Με αυτήν την έννοια, από μόνη της δεν έχει σαν στόχο της μείωση της ανεργίας και δρα βοηθητικά με αυτόν. Η μείωση της ανεργίας σχετίζεται με τις νέες θέσεις εργασίας και τη διατήρηση αυτών που υπάρχουν. Η μείωση της ανεργίας περισσότερο σχετίζεται με την διάγνωση των αναγκών, την επιλογή των αντικειμένων κατάρτισης την ύπαρξη και εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

 • 18 Μαρτίου 2022, 13:51 | George Arctouros

  Τα γνωστά σε όλους ως VOUCHERS, πρέπει να καταργηθούν ΆΜΕΣΑ. Ίσως μόνο η παρ. 4 του παρόντος έχει κάποια τυπική και ίσως εν μέρει ουσιαστική επαγγελματική χρησιμότητα. Δώστε τα χρήματα των επιταγών κατάρτισης σε όλους όσους θέλουν να δημιουργήσουν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, οι οποίες με την σειρά τους θα δημιουργήσουν ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ.

 • 17 Μαρτίου 2022, 19:27 | ΓΕΝΙΑΣ

  ΑΜΕΑ που είναι σε πρόγραμμα να μπορούν να κάνουν κατάρτιση. Τρία σεμινάρια να έχει κάνει ο κάθε άνεργος

 • 16 Μαρτίου 2022, 21:40 | Πανος

  Η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα οποία θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των ανέργων χωρίς διακρίσεις να μπορούν να πάνε σε επαγγελματικές σχολές και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους όπως τα δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ ή οι επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ ή ΕΠΑΛ. Να χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα και να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους είτε είναι σε τέχνη είτε είναι σε εκπαιδευτικό επαγγελματικό επίπεδο ή μεταπτυχιακό. Και φυσικά να μοριοδοτούνται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.