ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η αμοιβή και κάθε αποζημίωση, παροχή και κάλυψη εξόδων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. και η κάλυψη των εξόδων τους.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., καταρτίζεται ο Οργανισμός της Δ.ΥΠ.Α..
5. Με την απόφαση του άρθρου 15 δύνανται να ρυθμίζονται και τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζονται το πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται ο τρόπος με τον οποίον εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των άρθρων 20 και 21 μετά από την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και εξειδικεύονται, όπου είναι απαραίτητο, οι προϋποθέσεις για να επέλθουν οι συνέπειες του άρθρου 22, καθώς και οι συνέπειες σε περίπτωση, κατά την οποία ο αναζητών εργασία δεν τηρεί τις επιμέρους υποχρεώσεις του για συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε απαραίτητη τεχνική λεπτομέρεια για την τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., τη διαδικασία αίτησης, εγγραφής και διαγραφής από αυτό, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 19, τη μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενα μητρώα προς αυτό, καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης των στοιχείων του, όπως και κάθε λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπεται και η διασύνδεση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ιδίως της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και η αυτοματοποιημένη λήψη στοιχείων από αυτά. Μπορεί επίσης να προβλέπεται η ψηφιακή τήρηση επιμέρους μητρώων, τα οποία αντλούν στοιχεία από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3. Με όμοια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 19 που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για κάθε άνεργο.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., διαπιστώνονται η ολοκλήρωση της μετάπτωσης και η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α..
10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του διοικητικού προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 23, με βάση τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης, την επανάληψή της και κάθε άλλο πρόσφορο κριτήριο.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι ειδικές δράσεις και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των επιδομάτων του άρθρου 24, το ύψος και η διαδικασία παροχής αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζεται η μεθοδολογία, στη βάση της οποίας γίνεται η συνεργασία της παρ. 2 του άρθρου 29 με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε τομεακά ή τοπικά επίπεδα με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την ανταλλαγή απόψεων.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συμπλήρωσης και επαλήθευσης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 35.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, καθορίζεται το ανώτατο όριο διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 36 για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος, με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωσή τους κάθε φορά.
17. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων εκδίδει, κατόπιν γνώμης της Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων, απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και οι γενικοί όροι χρήσης που αφορούν τόσο στη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες, όσο και στην εκτέλεση των διασυνδέσεων της παρ. 3 του άρθρου 40. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες.
18. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, καταρτίζεται και υλοποιείται πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησής του.
19. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ρυθμίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την τήρηση του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της παρ. 3 του άρθρου 42.
20. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., καταρτίζεται ο Κανονισμός Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων της παρ. 3 του άρθρου 43.
21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύμπραξη της Δ.ΥΠ.Α. με ιδιωτικούς φορείς που προβλέπεται στο άρθρο 44, ακόμη και κατά παρέκκλιση του ν. 3389/2005 (Α’ 232) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με το περιεχόμενο της Δράσης των άρθρων 45 έως 47, τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της, το ύψος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ένταξης στη Δράση, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα επιλογής των δικαιούχων και έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων συμμετοχής, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της Δράσης, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την αναλογία βρεφών και εμβαδού και την αναλογία βρεφών και προσωπικού, τη διάταξη των χώρων και εν γένει την οργάνωση, την λειτουργία και την στελέχωση των χώρων φύλαξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.
23. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να δημοσιευθεί πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των χώρων φύλαξης σε επιχειρήσεις των άρθρων 45 έως 47.
24. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή του άρθρου 48, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του, τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και την καταβολή της αξίας τοποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ. ΑμεΑ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
25. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 48.
26. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 48 μέχρι τη λήξη της Δράσης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου αυτού.

 • 28 Μαρτίου 2022, 13:42 | ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με βάση το σημείο 16 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι σε κάθε προκήρυξη ο Υπουργός Εργασίας με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α θα εξειδικεύει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των παρόχων. Δηλαδή ως ιδιωτικοί φορείς θα επενδύουμε σε ανθρώπινο ή υλικό κεφάλαιο, χωρίς τη βεβαιότητα ότι θα μπορούμε να συμμετάσχουμε ως πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα καθεστώς που μόνο ανασφάλεια δημιουργεί τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στο προσωπικό που εργάζεται στις επιχειρήσεις μας. Το ζητούμενο είναι όλοι οι εγκεκριμένοι πάροχοι ΚΔΒΜ να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις κάτω από ένα σταθερό και διαχρονικό θεσμικό πλαίσιο χωρίς επιμέρους κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται κατά το δοκούν για να αποκλείουν κάποιους και να ευνοούν κάποιους άλλους.
  Σύμφωνα με το άρθρου 56 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247) γίνεται λόγος για ξεχωριστό μητρώο που θα αφορά τα ΚΔΒΜ των πανεπιστημίων όπου εκεί θα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες πιστοποίησης. Αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό και δεν προάγει την αρχή της ισότητας. Ότι ισχύει για τους ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης οι οποίοι επενδύουν με ιδίους πόρους πρέπει να ισχύει και για τα πανεπιστήμια και τους άλλους δημόσιους φορείς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός.

 • 27 Μαρτίου 2022, 01:59 | Βασιλική Παπαγεωργίου

  Η παράγραφος 7 του άρθρου 52, προεξαγγέλλει μια περίπλοκη διαδικασία που θα επιχειρήσει να επιλύσει γραφειοκρατικά τις ασάφειες και τις αντιφάσεις ανάμεσα στα άρθρα 20, 21 και 22 (βλ. και σχόλιό μου στο 22). Το πρόβλημα είναι ότι το μοντέλο του ανέργου ΔΥΠΑ, φτιάχνεται μέσω απαγορεύσεων. Ο άνεργος δεν είναι αυτά που κάνει προς εύρεση εργασίας (ισχύοντες ορισμοί ΟΑΕΔ, ΕΕ, ΔΟΕ), είναι αυτά που του προτείνονται από τη ΔΥΠΑ και για τα οποία είναι υπόλογος- και που δεν διευκρινίζονται στο παρόν νομοσχέδιο (βλ. άρθρο 21: αποδοχή «προσφερόμενων θέσεων», συμμετοχή σε καταρτίσεις «που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.»,). αυτό φυσικά δημιουργεί ένα άδικο νομοσχέδιο.

  Έτσι, θα πρέπει αντί να τεκμαίρεται μια άρνηση για συνεργασία από την προφορική συζήτηση ή, από άλλους τρόπους που σκέφτεται ο νομοθέτης και δεν μας είναι σαφείς από το ήδη δημοσιευμένο σχέδιο νόμου, ΑΝΤΙΘΕΤΑ,
  να τεκμαίρεται μια κατάφαση, και να είναι δεκτές δηλώσεις/τεκμηριώσεις (προφορικές αν πρόκειται για ατομική συμβουλευτική ή, εν πάσει περιπτώσει, με άλλο πρόσφορο τρόπο απόδειξης) όπου ο συναλλασσόμενος θα καταθέτει ότι αναζήτησε ενεργά εργασία κατά το προηγούμενο διάστημα με τον τάδε ή δείνα τρόπο.

 • 19 Μαρτίου 2022, 13:41 | Βασιλης

  Ok do