Άρθρο 47 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»

 

1. Σκοπός του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, απασχόληση των βρεφών κατά τον χρόνο εργασίας του γονέα.
Κατά την παραμονή του βρέφους στον χώρο φύλαξης, του παρέχεται η βασική φροντίδα, διατροφή και απασχόληση, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του γονέα. Ο γονέας μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου ρουχισμού και των απαραίτητων γευμάτων του παιδιού, κατά την παραμονή του στον χώρο φύλαξης.
2. Ο χώρος φύλαξης πρέπει να πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, και να διαθέτει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στον χώρο φύλαξης πρέπει να εξασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού, η υγιεινή του προσωπικού και των παιδιών, η υγεία και η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών.
3. Η στελέχωση του χώρου φύλαξης γίνεται από βρεφονηπιοκόμους ή βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων.
4. Ο χώρος φύλαξης λειτουργεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης εντός της οποίας βρίσκεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των απασχολουμένων σε αυτή ατόμων.
5. Τον έλεγχο για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του χώρου φύλαξης, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των βρεφών και των κανόνων νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης στην οποία βρίσκεται ο χώρος φύλαξης ασκούν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στη Δράση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ασκεί το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ως προς τις δράσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

 • 29 Μαρτίου 2022, 16:55 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

  Άρθρο 47 Οργάνωση και Λειτουργία
  1. Η αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια έχει εκσυγχρονιστεί από τις αναχρονιστικές απόψεις για φύλαξη, διατροφή και απασχόληση με τις υποδείξεις του γονέα στα πλαίσια αγωγής βρεφών και μικρών παιδιών. Οι σύγχρονοι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας με τις διεπιστημονικές τους γνώσεις συμβάλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των βρεφών και των μικρών παιδιών και χαίρουν εκτιμήσεως των γονέων τόσο για την υψηλή επιπέδου αγωγή που προσφέρουν σε βρέφη και μικρά παιδιά όσο και για τις επιστημονικές συμβουλές και την συνεργασία με τους γονείς . Στους φορείς υποδοχής βρεφών και μικρών παιδιών οι παιδαγωγοί οργανώνουν και συμμετέχουν στην καθημερινότητα του φορέα με βάση τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουν βασισμένοι πάντα στην ποιοτική αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών και όχι σε εντολές και οδηγίες από τρίτους. Επιστημονικά είναι κοινά αποδεκτό ότι δυο είναι οι άξονες που καθορίζουν ποιοτική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία α) η Ποιότητα της δομής που περιέχει την αναλογία παιδαγωγού- παιδιών, τον αριθμό των παιδιών σε κάθε ομάδα, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού , την οργάνωση του χώρου και β) η Ποιότητα της διαδικασίας που παραπέμπει τόσο στη σύσταση του προγράμματος δραστηριοτήτων όσο και στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, του παιδαγωγικού προσωπικού, των γονέων.
  Θα πρέπει να γίνει διόρθωση στο προσχέδιο νόμου του άρθρου 47 παράγραφος 1 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω.

 • 28 Μαρτίου 2022, 17:16 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

  Άρθρο 47 Οργάνωση και Λειτουργία
  1. Η αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια έχει εκσυγχρονιστεί από τις αναχρονιστικές απόψεις για φύλαξη, διατροφή και απασχόληση με τις υποδείξεις του γονέα στα πλαίσια αγωγής βρεφών και μικρών παιδιών. Οι σύγχρονοι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας με τις διεπιστημονικές τους γνώσεις συμβάλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των βρεφών και των μικρών παιδιών και χαίρουν εκτιμήσεως των γονέων τόσο για την υψηλή επιπέδου αγωγή που προσφέρουν σε βρέφη και μικρά παιδιά όσο και για τις επιστημονικές συμβουλές και την συνεργασία με τους γονείς . Στους φορείς υποδοχής βρεφών και μικρών παιδιών οι παιδαγωγοί οργανώνουν και συμμετέχουν στην καθημερινότητα του φορέα με βάση τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουν βασισμένοι πάντα στην ποιοτική αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών και όχι σε εντολές και οδηγίες από τρίτους. Επιστημονικά είναι κοινά αποδεκτό ότι δυο είναι οι άξονες που καθορίζουν ποιοτική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία α) η Ποιότητα της δομής που περιέχει την αναλογία παιδαγωγού- παιδιών, τον αριθμό των παιδιών σε κάθε ομάδα, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού , την οργάνωση του χώρου και β) η Ποιότητα της διαδικασίας που παραπέμπει τόσο στη σύσταση του προγράμματος δραστηριοτήτων όσο και στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, του παιδαγωγικού προσωπικού, των γονέων.
  Θα πρέπει να γίνει διόρθωση στο προσχέδιο νόμου του άρθρου 47 παράγραφος 1 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω.