Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 45

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.”