Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 27

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20η έκαστου ημερολογιακού μήνα.».
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνονται».