Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 03

1. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερώνν τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

  • 4 Οκτωβρίου 2013, 13:53 | Ε.Παππά

    Να μεγαλώσετε το χρονικό διάστημα, στο οποίο υπολογίζεται το σύνολο των αδειών. Η πενταετία είναι μικρό διάστημα. Εκτός βέβαια αν πρόκειται για βαριές παθήσεις, καρκινοπαθείς κλπ

  • 3 Οκτωβρίου 2013, 20:06 | mati

    Το σ/ν είναι πιο πρόχειρο και από το προηγούμενο του Μανιτάκη. Τις υπηρεσίες σας τις ρωτήσατε καθόλου.

  • 3 Οκτωβρίου 2013, 10:06 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    Μα γιατί δεν αλλάζετε και την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3528/07?? «Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία». Να το κάνετε οκταετία? Έτσι προτεινόταν τουλάχιστον στο προηγούμενο προς διαβούλευση σχέδιο Νόμου.Είναι too little η πενταετία. Έχει υπαλλήλους που έλειψαν πχ 100 ημέρες το 2008 και με την πενταετία «σβήνονται» και οι 100 και φτου ξανά και από την αρχή. Πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές δικαιούνται με αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι,δείτε το λίγο καλύτερα….