Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 16: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Α του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.3528/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελείται από:»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.3528/2007), που προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι τριμελή και αποτελούνται από:».
3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικιών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.»
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 146Α του παρόντος»
5. Στο άρθρο πέμπτο του Ν.4057/2012 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Τα τακτικά μέλη της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
6. Πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους προάγονται σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο πειθαρχικό συμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου. Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που τυχόν προήχθησαν σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο πειθαρχικό συμβούλιο μετείχαν νομίμως στη σύνθεση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

 • Διευκρίνηση

  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός ή εκτός υπηρεσίας, πρέπει να οριοθετηθεί γιατί ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία.
  Η αυτοδίκαιη αργία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις κακουργημάτων ή παραβιάσεων του Συντάγματος, σε περιπτώσεις κατάχρησης χρημάτων, παιδεραστίας εγκλημάτων στην υπηρεσία κλπ…

  Προσοχή. Φανταστείτε αυτόν τον νόμο στα χέρια ακραίων για πότε θα βγάλουν από το δημόσιο όλους τους δημοκρατικούς υπαλλήλους!

  Πρόταση τροπολογίας. Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, που κατηγορούνται για αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Παρατήρηση – τροπολογία. Ο χρόνος της αυτοδίκαιης αργίας και της δυνητικής ή ολιγοήμερης αργίας, είναι χρόνος, που λογίζεται ως συντάξιμος. Κατά την διάρκεια της αυτοδίκαιης αργίας, ο υπάλληλος δεν χάνει την οργανική του θέση, διότι η αυτοδίκαιη αργία δεν είναι ποινή αλλά «κατάσταση». Οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατάσταση «παγώνει» και συνεχίζεται ως ετεροχρονισμένη με την επιστροφή στην υπηρεσία, αφού δεν υπάρχει αντίθετη πειθαρχική πινή. Αυτό θα βοηθήσει τα περιπτώσεις υπαλλήλων που σκόπιμα «διώκονται» την στιγμή που επίκειται κρίση τους για ορισμένη θέση π.χ. Διευθυντή, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου κλπ..

  Πρέπει επίσης να μειωθούν οι πειθαρχικές ποινές, ειδικά των υπαλλήλων που διώχτηκαν για ανάρμοστη ή για υπάλληλο ανάξια συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας και δεν είχαν υποπέσει σε κακουργηματικές πράξεις. Δεν τίθεται ποτέ σε παύση ή προσωρινή παύση υπάλληλος που δεν κρίθηκε τελεσίδικα από την Δικαιοσύνη ένοχος κακουργηματικών ποινικών πράξεων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 παραγράφει πταίσματα πλημμελήματα που δικάζονται ως ένα έτος! Ανάλογα πρέπει να μειωθούν και οι πειθαρχικές ποινές.

  Τέλος, παρακαλούμε με το παρόν πολυνομοσχέδιο, την αποδοχή των προτάσεων μας , ως τροπολογίες, την τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και την προστασία του Δημοσίου και των Υπαλλήλων και της υπηρεσίας από καταχρηστικές ΕΔΕ, ακρότητες και παράλογες «αυτοδίκαιες αργίες» και αδικαιολόγητες πειθαρχικές ποινές!
  Προτεινόμενες Μεταβατικές Διατάξεις: Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Επίσης στην επιβολή των ποινών που προβλέπονται για έναν υπάλληλο, πρέπει οι κακουργηματικές πράξεις να τιμωρούνται, αλλά οι πλημμελληματικές πράξεις, πρέπει να μειωθεί η ποινή τους και ιδιαίτερα για την λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και ιδιαίτερα εκτός υπηρεσίας. Η ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης, τίθεται μόνο όταν τιμωρηθεί ο υπάλληλος τελεσίδικα για κακουργηματικές πράξεις.