Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 31

1. Παρατείνεται η ισχύς της Π.Υ.Σ. υπ’αρ. 41/03-03-1993 (ΦΕΚ Α΄30) αναδρομικά από 25/8/1998 μέχρι 24/8/2021, με δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεως επί πενταετία εφόσον κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.
2. Στην παράγραφο 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ Α΄189), μετά το προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
Το καθεστώς των παραχωρούμενων εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται από τον μεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του σκοπού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.