Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 33

Στο άρθρο 4 του ν.2523/1997 (Α΄ 179) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 του ν.4093/2012 (Α΄ 222) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. Αν η αξία της συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη προκύπτει ότι υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας αυτής.
8. Το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται επί τόπου από το όργανο που διαπίστωσε την παράβαση. Για την επιβολή του προστίμου συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επιδίδεται στον παραβάτη. Το πρόστιμο καταβάλλεται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επιβολή του, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται ταμειακώς από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 και της παρούσας παραγράφου καθίστανται τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο τύπος του ως άνω εντύπου και η διαδικασία βεβαίωσης, επιβολής και είσπραξης του ανωτέρω διοικητικού προστίμου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.”.

  • 3 Οκτωβρίου 2013, 14:21 | Ανδρέας Ανδρέου

    Εγώ θα πρότεινα να μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο και οι δημοτικοί αστυνομικοί (αν τελικά δεν καταργήθηκαν), οι τροχονόμοι, οι λιμενοφύλακες (απορώ γιατί εξαιρέθηκαν αφού σε όλα τα λιμάνια υπάρχουν μαγαζιά), οι πυροσβέστες και γενικότερα όλο το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Τότε σίγουρα θα σταματήσει η φοροδιαφυγή.

    Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν θα καταλάβουμε ότι πρώτα καλλιεργούμε φορολογική συνείδηση και μετά θεσπίζουμε φοροελεγκτικούς μηχανισμούς.