Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 38

Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το συντονισμό του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου,

β) ο προγραμματισμός, συντονισμός και υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους κορυφής, συναντήσεις Συμβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας,

γ) ο ορισμός του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού (Host Broadcaster) και του επίσημου φωτογραφικού παραγωγού (Host Photographer) και η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω διοργανώσεων,

δ) ο ορισμός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα,

ε) η διαχείριση του επίσημου ιστοτόπου της Ελληνικής Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία της μορφής και του περιεχομένου του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας.

στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική με την προβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και την κάλυψη θεμάτων επικοινωνιακής πολιτικής που σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας.

2. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου η ΓΓΕΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες διπλωματικές Αρχές και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι υπάλληλοι της ΓΓΕΕ που είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (ΓΤΕ) Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις τους στα εν λόγω Γραφεία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31-07-2014, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραμονής στο ίδιο ΓΤΕ και συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τους ίδιους λόγους είναι επίσης δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στα ως άνω ΓΤΕ μέχρι τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31-07-2014.

4. Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΓΓΕΕ, με βαθμό Συμβούλου Α΄ ή Β΄, μπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Υπουργών, μέχρι τις 31-07-2014 κατ’ ανώτατο όριο, για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου της Ελληνικής Προεδρίας και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει τη ΓΓΕΕ».