Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 41: Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65) Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές».

2. α. Στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (Α΄ 22), αντί της ημερομηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ημερομηνία «10η Μαρτίου».

β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40), και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση, απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε εβδομαδιαίες επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν πωλήσεις κατ` ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ` ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση».

  • 2 Οκτωβρίου 2013, 16:31 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Στην ηλεκτρονική εποχή, είναι αδιανόητο να δημοσιεύονται επί πληρωμή σε οιοδήποτε έντυπο, ανακοινώσεις-διακηρύξεις κλπ. του Δημοσίου. Ολα στο διαδίκτυο με ΜΗΔΕΝ κόστος (τερματίζεται έτσι, η διαπλοκή μεταξύ βο(υ)λευτών και εκδοτών/ιδιοκτητών ΜΜΕ πάσης φύσεως και εμβέλειας).-