Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 24

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01.01.2014. Ειδικά για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου είναι την 01.07.2013.».