Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 23

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. Το προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς που προσλαμβάνεται επιτοπίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 245 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).»