Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Επικύρωση τηλεμοιοτυπίας

Επανέρχεται σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 2672/1998, το οποίο είχε καταργηθεί με την παρ. 4 άρθρου 48 Ν. 3979/2011, για το διάστημα έως 31-12-2014 για το σύνολο των Υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης. Οι φορείς εφαρμόζουν την παρούσα διάταξη μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων.
Τυχόν επικυρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος του Ν. 3979/2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νόμιμες και τα επικυρωθέντα έγγραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

  • 4 Οκτωβρίου 2013, 07:19 | Χρήστος

    θα έπρεπε να προστεθεί και η χορήγηση Ακριβές Αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου από όλους τους Υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι μόνο από υπαλλήλους ΙΔΑΧ των Κ.Ε.Π. (κάτι που εφαρμόζεται τώρα), προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί σωστά ένας πολίτης που επισκέπτεται μια Δημόσια Υπηρεσία.