Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 37

Στην παράγραφο 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις».