Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 36

«1.Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού για τις οποίες είχε προκηρυχθεί η εισαγωγή σπουδαστών πριν από την δημοσίευση του ν. 4186 /2013 (A’ 193) συνεχίζουν την λειτουργία τους μέχρι και το σπουδαστικό έτος 2014- 2015 , σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών σε αυτά.
2.Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ. Αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.”.