Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄».