Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 43

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα την 31.08.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.