Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12: Πειθαρχικό Δίκαιο

1. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
2. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».
3. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
4. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».

 • Θέμα: «Πολυ-νομοσχέδιο, Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

  Το «Πειθαρχικό Δίκαιο σε μια Δημοκρατική Πολιτεία, δεν είναι το «υπερ-όπλο», να «υποτάξει» ο κάθε Προϊστάμενος ή Διευθυντής τον υφιστάμενό του, γιατί έτσι κατασκευάζουμε μια φασιστική κοινωνία με στρατιωτική – φασιστική δομή, «υποταγή στον ανώτερο, αμείλικτος στον κατώτερο».
  Το Πειθαρχικό Δίκαιο σε μια Δημοκρατική Κοινωνία είναι ένας οδηγός ομαλής συνεργασίας, όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα και προϋποθέτει αρμονική συνύπαρξη και αλληλοσεβασμό της προσωπικότητας και των Προϊσταμένων και των Υφισταμένων, όπου ο καθένας έχει τις δικές του αρμοδιότητες και τους δικούς του ρόλους και οφείλει να σέβεται αυτούς. Η πειθαρχική «διαδικασία» έρχεται μόνο, όταν εξαντληθούν τα όρια αλληλο-κατανόησης και αυτοσεβασμού και ειδικά σε κακουργηματικού περιεχομένου πράξεις.

  Πρόταση τροπολογίας. Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, που κατηγορούνται για αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Παρατήρηση – τροπολογία. Ο χρόνος της αυτοδίκαιης αργίας και της δυνητικής ή ολιγοήμερης αργίας, είναι χρόνος, που λογίζεται ως συντάξιμος. Κατά την διάρκεια της αυτοδίκαιης αργίας, ο υπάλληλος δεν χάνει την οργανική του θέση, διότι η αυτοδίκαιη αργία δεν είναι ποινή αλλά «κατάσταση». Οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατάσταση «παγώνει» και συνεχίζεται, ως ετεροχρονισμένη με την επιστροφή στην υπηρεσία, αφού δεν υπάρχει αντίθετη πειθαρχική ποινή. Αυτό θα βοηθήσει τις περιπτώσεις υπαλλήλων που σκόπιμα «διώκονται» την στιγμή που επίκειται κρίση τους, για ορισμένη θέση π.χ. Διευθυντή, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου κλπ..

  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθούν:
  Α. Η διευκρινιστική φράση: Η Αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, από τον υπάλληλο γίνεται οποτεδήποτε και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, πρέπει να συνεδριάσει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (και όχι μετά ένα χρόνο, όπως εσφαλμένα πολλοί διαβάζουν το κείμενο του νόμου). Σε περίπτωση απόρριψης ο υπάλληλος μπορεί ανά μήνα να κάνει νέα αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας ή της δυνητικής αργίας.
  Β. Μετά από 6 μήνες και αφού δεν επιβληθεί καμιά πειθαρχική ποινή στον υπάλληλο, δικαιούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του, εφόσον οι κατηγορίες δεν είναι κακουργηματικού περιεχομένου ή υπεξαίρεσης χρημάτων, ή παιδεραστία, ή βιασμού, ή απιστία στην υπηρεσία.
  Γ. Αίτηση αναστολής της δυνητικής αργίας από τον υπάλληλο, γίνεται οποτεδήποτε και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, πρέπει να συνεδριάσει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (και όχι μετά ένα χρόνο, όπως εσφαλμένα πολλοί διαβάζουν το κείμενο του νόμου). Σε περίπτωση απόρριψης της αναστολής της αυτοδίκαιης ή της δυνητικής αργίας, ο υπάλληλος μπορεί ανά μήνα να κάνει νέα αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, (με πρόσθετα δικαιολογητικά και λόγους).

  Γ. Αρμόδιος Υπουργός ή το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό ου υπαλλήλου, μπορεί να αναστείλει την αυτοδίκαιη αργία, ή την δυνητική αργία ανά πάσα στιγμή, ακόμα και χωρίς την γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού συνεκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, το ότι ο υπάλληλος έχει προσφύγει στα διοικητική δικαστήρια, τα οικονομική του υπαλλήλου και το συμφέρον της υπηρεσίας.
  Δ. Δύναται ο υπάλληλος να επιδιώξει την αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας ή της δυνητικής αργίας, ανεξάρτητα από την ποινική έκβαση της εναντίον του μήνυσης ή έγκλησης ή με προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, ή με αίτηση στον Αρμόδιο Υπουργό ή στο Αρμόδιο Πειθαρχικό όργανο…
  Ε. Υπάλληλος που δικαιώθηκε τελεσίδικα, δικαιούται αναδρομικά όλες τις αποδοχές του τα μισθολογικά του κλιμάκια επανέρχεται στην οργανική του θέση αν επιθυμεί και αποκαθίσταται διοικητικά και ηθικά.

  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθεί η φράση:
  Α. Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Β.Ο αρμόδιος Προϊστάμενος που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ, που οδηγεί τον υπάλληλο σε αυτοδίκαιη αργία, ιδιαίτερα για την ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εντός υπηρεσίας, δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Γ. Η λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά δημοσίου υπαλλήλου, αν δεν είναι κακουργηματικής υφής, είναι δυνητικής μορφής αργία και πρέπει να επιβάλλεται με φειδώ και πλήρως αιτιολογημένη. Ειδικά η λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας αν δεν είναι κακουργηματικής υφής, δεν ενδιαφέρει άμεσα την υπηρεσία.
  Δ. Η υπηρεσία οφείλει να προστατεύει τον υπάλληλο και τα προσωπικά του δεδομένα και δεν μπορεί να επεμβαίνει στην προσωπική, κοινωνική συνδικαλιστική ζωή του υπαλλήλου.
  Ε. Απαγορεύεται η παράνομη παρακολούθηση και η καταγραφή της προσωπικής, επαγγελματικής, κοινωνικής ζωής του υπαλλήλου και ιδιαίτερα της ζωής του και των δραστηριοτήτων του εκτός υπηρεσίας, από τους ανωτέρους του και κάτι τέτοιο τιμωρείται ως κατάχρηση εξουσίας
  ΣΤ. Διωκόμενοι υπάλληλοι, παρά το ότι διώκονται πειθαρχικά, αν έχουν ήδη υποστεί βλάβη υγείας και δικαιούνται συνταξιοδότησης, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μερική ή ολική συνταξιοδότηση ανάλογα τις συνθήκες

  Παρατήρηση. Εδώ πρέπει να προστεθεί η φράση:
  Α. Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται, ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Β.Ο αρμόδιος Υπουργός δεν υπογράφει «αμελλητί την αυτοδίκαιη αργία», αλλά κατόπιν αιτιολογημένης εκθέσεως και μπορεί να αναπέμψει το αίτημα για « πράξη θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, δύναται να αναπέμψει τον φάκελο της ΕΔΕ σε άλλον προϊστάμενο, για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ για αυτοδίκαιη αργία είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή είναι προϊόν εκδικήσεως, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ, ή για το συμφέρον της υπηρεσίας και να αναπέμψει ή να ακυρώσει την ΕΔΕ.
  Γ. Ο χρόνος της αυτοδίκαιης αργίας και της δυνητικής ή ολιγοήμερης αργίας, είναι χρόνος, που λογίζεται ως συντάξιμος. Κατά την διάρκεια της αυτοδίκαιης αργίας, ο υπάλληλος δεν χάνει την οργανική του θέση, διότι η αυτοδίκαιη αργία δεν είναι ποινή αλλά «κατάσταση». Οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατάσταση «παγώνει» και συνεχίζεται ως ετεροχρονισμένη με την επιστροφή στην υπηρεσία. Αυτό θα βοηθήσει τα περιπτώσεις υπαλλήλων που σκόπιμα «διώκονται» την στιγμή που επίκειται κρίση τους για ορισμένη θέση π.χ. Διευθυντή, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου κλπ..
  Δ. Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, ή δυνητικής αργίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Συμπερασματικά. Με τον νόμο 4093/2012 επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία για οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο από τη στιγμή που παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο και μόνο. Για πολλούς αυτό είναι κατάφωρη παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου τεκμηρίου της αθωότητας (η υπόθεση του υπαλλήλου δεν έχει εκδικασθεί οριστικά). Αυτό στιγματίζει τον υπάλληλο και θίγει την προσωπική του αξιοπρέπεια. Αποτελεί στην ουσία προσωπική συνδικαλιστική πολιτική δίωξη και απαγόρευση κάθε διαμαρτυρίας. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα φόβου, από τους Διευθυντές – που πολλές φορές κάνουν μεγαλύτερα αδικήματα που συγκαλύπτονται – που δεσμεύει κάθε δημόσιο υπάλληλο, καθώς αφορά στην καθημερινότητά του και σε ζητήματα στα οποία θα μπορούσε ανθρωπίνως να εμπλακεί ο καθένας. Π.χ. να σε μηνύσει ο πολιτικός σου αντίπαλος, σε μηνύει ο/η πρώην σύζυγος, τράκαρες, αγανάκτησες από τις ύβρεις του Προϊσταμένου, από την διαφθορά, συμμετείχες σε διαδήλωση κατά των χρυσαυγιτών, κλπ.. Επιπλέον η κατηγορία της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς» είναι εντελώς ασαφής και αυθαίρετη και όπως είναι εύκολα κατανοητό μπορεί να τυλίξει σε «μια κόλλα χαρτί» οποιονδήποτε υπάλληλο «μπει στο στόχο» του διευθυντή, του προϊσταμένου κλπ… Φανταστείτε αυτόν τον νόμο στα χέρια ακραίων για πότε θα βγάλουν από το δημόσιο όλους τους δημοκρατικούς υπαλλήλους! Επίσης οι διωκόμενοι υπάλληλοι, παρά το ότι διώκονται πειθαρχικά, αν έχουν ήδη υποστεί βλάβη υγείας και δικαιούνται συνταξιοδότησης, ήστοιχειοθετούν συνταξιοδότηση, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για συνταξιοδότηση ανάλογα τις συνθήκες. Ας τροποποιηθούν οι «ακρότητες» του νόμου 4093/2012 προς το συμφέρον όλων.
  Πρέπει επίσης, να μειωθούν οι πειθαρχικές ποινές, ειδικά των υπαλλήλων που διώχτηκαν για ανάρμοστη ή για υπάλληλο ανάξια συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας και δεν είχαν υποπέσει σε κακουργηματικές πράξεις. Δεν τίθεται ποτέ σε παύση ή προσωρινή παύση υπάλληλος, που δεν κρίθηκε τελεσίδικα από την Δικαιοσύνη, ένοχος κακουργηματικών ποινικών πράξεων.
  Ας μην ξεχνάμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 παραγράφει πταίσματα πλημμελήματα που δικάζονται ως ένα έτος! Ανάλογα πρέπει να μειωθούν και οι πειθαρχικές ποινές.
  Παρακαλούμε με το παρόν πολυνομοσχέδιο, την αποδοχή των προτάσεων μας , ως τροπολογίες, την τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και την προστασία του Δημοσίου και των Υπαλλήλων και της υπηρεσίας από καταχρηστικές ΕΔΕ, ακρότητες και παράλογες «αυτοδίκαιες αργίες» και αδικαιολόγητες πειθαρχικές ποινές!
  Προτεινόμενες Μεταβατικές Διατάξεις: Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα καμία πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους, με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Τέλος, να σημειώσουμε, ότι το «Πειθαρχικό Δίκαιο», δεν είναι το «υπερ-όπλο», να υποτάξει ο κάθε Προϊστάμενος ή Διευθυντής τον υφιστάμενό του, γιατί έτσι κατασκευάζουμε μια φασιστική κοινωνία με στρατιωτική – φασιστική δομή, «υποταγή στον ανώτερο, αμείλικτος στον κατώτερο. Το Πειθαρχικό Δίκαιο σε μια Δημοκρατική Κοινωνία είναι ένας οδηγός ομαλής συνεργασίας, όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα και προϋποθέτει αρμονική συνύπαρξη και αλληλοσεβασμού και των Προϊσταμένων και των Υφισταμένων.
  Με τιμή, Αθήνα, 7 -10 -2013
  Ο ΑΙΤΩΝ
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 15121 Αθήνα
  Πρόεδρος Ελληνοδιεθνής ΜΚΟ
  http://www.koutsoukos-anastasios.gr τηλ.6936369717

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 22:24 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στο προηγούμενο σχέδιο νόμου που ήταν για διαβούλευση από 7-14 Ιουνίου είχε το άρθρο 14, που καταργούσε την παρ 2 του άρθρου 148 του ν.3528/2007.
  Το σχέδιο νόμου του Ιουνίου δεν έχει προχωρήσει, εάν έχω καταλάβει καλά.
  Από το νοσοκομείο, για μία υπόθεση, είμαστε δέσμιοι εβδομήντα πέντε άτομα στον ανακριτή και δεν μπορούμε να φύγουμε με σύνταξη. Είναι άγνωστο πότε θα τελειώσει αυτή η δικαστική διαδικασία. Από το πειθαρχικό του νοσοκομείου έχουμε απαλλαγεί. Εγώ συγκεκριμένα είμαι εξήντα τριών ετών και έχω συνολική υπηρεσία περίπου σαράντα δύο έτη. Πόσο ακόμη θα πρέπει να περιμένω. Κάνετε κάτι να μπορέσουμε να φύγουμε με συντάξεις.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 12:47 | Μαρία

  Που θα βρω το δίκιο μου κ. Υπουργέ, ενώ με αντιμετωπίζετε ως επίορκη;;;

  Επειδή εργαζόμουν με σύμβαση σε θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διορίσθηκα πριν λίγο καιρό σε μόνιμη θέση του Δημοσίου…, κατέθεσα αμέσως αίτηση με την οποία ζητούσα “Άδεια άνευ αποδοχών”, βάσει του Ν.2812/2000, άρθρο 46, παρ. 4, αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει σχετικώς ήταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ουδέποτε συγκλήθηκε!

  Δυστυχώς επί τρίμηνο προσπαθούσα να παραπεμφθεί το θέμα μου στο όργανο αυτό, η προϊσταμένη μου συνεχώς αρνιόταν να το στείλει και με εξωθούσε σε παραίτηση. Το δε Υπ. Δικαιοσύνης ουδέποτε έλαβε θέση… ενώ γνώριζε!

  Αποτέλεσμα παραιτήθηκα αηδιασμένη από τη συμπεριφορά της υπηρεσίας και από πάνω διώκομαι και ως επίορκος, ενώ ο εισαγγελέας καταλογίζει ευθύνη στην υπηρεσία!!!

  Έχω παραιτηθεί, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ… και μετά από πάνω με διώκουν και στο ΣτΕ!

  Αυτήν την αυθαιρεσία κάποιων, πως θα τα αντιμετωπίσετε;

  Εγώ παραιτήθηκα.. και να δικαιωθώ, απλώς δεν τιμωρούμαι!..

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 12:01 | Ιορδάνης

  Στο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Βουλή μπορεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις που προστατεύουν τον υπάλληλο από αντισυνταγματικές διατάξεις σε υπάρχοντες νόμους.

  Να υπάρξει προτεινόμενη ρύθμιση που να προβλέπει την κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 148 του N. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) καθώς και της παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.

  Με την κατάργηση των διατάξεων αυτών, αποτρέπεται ο εγκλωβισμός του υπαλλήλου λόγω των καθυστερήσεων της ποινικής δικαιοσύνης, αφού έτσι κι’ αλλιώς οι διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης συνεχίζονται και μετά τη παραίτηση του υπαλλήλου.

  Η Παραίτηση για λύση της υπαλληλικής σχέσης αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθεί όποτε αυτός επιθυμεί.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 09:20 | Ε.Παππά

  Πρέπει η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας, ως λόγος επιβολής πειθαρχικής ποινής, να προσδιοριστεί εννοιλογικά από τον νομοθέτη, επειδή είναι πολύ αόριστη έννοια και περιλαμβάνει ο,τιδήποτε, ενώ ως λόγος θέσης σε αυτοδίκαιη αργία, πρέπει να περιοριστεί αυστηρά, σε συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, ιδιαίτερης βαρύτητας, για τις οποίες υπάρχει ποινική δίωξη του υπαλλήλου. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η οποιαδήποτε καταγγελία πολίτη για συμπεριφορά υπαλλήλου, εκτός υπηρεσίας, έχει ως συνέπεια τον χαρακτηρισμό της στην παραπομπή, ως αναξιοπρεπούς, με αποτέλεσμα την θέση του σε αυτοδίκαιη αργία, μέχρι να αποφανθεί το πειθαρχικό όργανο, ακόμη και για γελοιότητες.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 02:05 | Β.Πρεβελάκης

  Ευθύνη Δ.Υ. σχετικά με καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών.

  Καταγγελίες που γίνονται με βάση τον ν. 3242/2004 λόγω υπέρβασης των ρητών προθεσμιών, για την ολοκλήρωση των ενεργειών της διοίκησης επί των υποβαλλομένων αιτημάτων πολιτών, και που κρίνονται βάσιμες από τα αρμόδια όργανα, θα πρέπει να αποδίδονται σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και αυτοί να έχουν πειθαρχικές ποινές.

  Με άλλα λόγια, σε ΚΑΘΕ καταγγελία θα πρέπει να αντιστοιχίζεται τουλάχιστον ένα όνομα ΔΥ που είναι υπεύθυνος για την μη εξυπηρέτηση του πολίτη εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζουν το ΣΥΝΤΑΓΜΑ και οι νόμοι. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος υπάλληλος, την καθυστέρηση θα την χρεώνεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας (όπως ο καπετάνιος του πλοίου ή ο διοικητής στρατιωτικής μονάδας).

  Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή και η εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3242/2004 περί αστικής ευθύνης των Δ.Υ. που λόγω της άρνησης της διοίκησης να αναζητήσει τους υπεύθυνους των καθυστερήσεων έχει ακυρωθεί.

 • Υπόμνημα Ανάλυση & Προτάσεις
  Προς
  Κύριο Πρωθυπουργό
  Κύριο Υπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο
  Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη
  Κυρίες, Κυρίους Βουλευτές, ΜΜΕ

  Θέμα: «Νομοσχέδιο, Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

  «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων Υπαλλήλων» και «αναξιοπρεπή ς ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!
  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, πρέπει να οριοθετηθεί γιατί ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία.

  Η «αναξιοπρεπή ς ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» για να μην γίνεται κατάχρηση και παρερμηνεία του όρου, πρέπει να έχει σχέση με τα κακουργήματα ή τα πολύ σοβαρά, πλημμελήματα που περιγράφει ο νόμος Ν.4093/2012, «περί πειθαρχικού».
  Συγκεκριμένα, με το Ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που:
  α) στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα
  β) εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης
  γ) παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για περιοριστικώς αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
  δ) τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης
  ε) παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα, μεταξύ των οποίων π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ.
  Επομένως, η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» πρέπει να έχει σχέση με κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αδικήματα, Αν η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» δεν εμπίπτει σε κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, δεν υφίσταται ως πειθαρχικό παράπτωμα και οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της είναι καταχρηστική ερμηνεία του νόμου!!

  Επίσης, για να μην βγαίνουν πορίσματα εντελώς αβάσιμα, πρέπει να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ή αρμόδιος Υπουργός, που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ ή απόφαση, που οδηγεί τον υπάλληλο σε «αυτοδίκαιη αργία» ή «απόλυση», δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή ο υπάλληλος δεν απολογήθηκε ένεκα προβλημάτων ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Υπάλληλος, που ήταν συνδικαλιστής, υποψήφιος Βουλευτής ή Βουλευτής, τυγχάνει ειδικής προστασίες από καταγγελίες, που στοχεύουν την αντεκδίκηση για την συνδικαλιστική του στάση και όχι το συμφέρον της υπηρεσίας.
  Τέλος, υπάλληλος που κατέθεσε καταγγελίες ή ήταν μάρτυρας κατά της διαφθοράς και κακοδιοίκησης εντός ή εκτός υπηρεσίας, δικαιούται αυτομάτως «Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» και προστατεύεται από αντεκδικήσεις από πειθαρχικές διώξεις και αμείβεται αναλόγως της προσφοράς του.

  Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι,
  Στην πρώτη του εφαρμογή ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και το Πειθαρχικό Δίκαιο, έφερε τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντί να διωχτούν οι «πράγματι επίορκοι», διώχτηκαν οι «κατασκευασμένοι επίορκοι»!

  Ειδικά στην παιδεία η κατάσταση «ξέφυγε» και ο κάθε Διευθυντής, μαθητής ή γονέας ή κάποιος που είχε «χρόνιες διαφορές» με εκπαιδευτικό εκβιάζει ανοικτά πλέον τον καθηγητή για να «μην του κάνει καταγγελία», που σημαίνει «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός ή εντός υπηρεσίας», άρα Πειθαρχικό, άρα «αυτοδίκαιη αργία»! Μερικοί Διευθυντές ασκούν πλέον ανοικτά ψυχολογικό πόλεμο και τρομοκρατία με το φόβητρο της ΕΔΕ! Πολλά σχολεία και υπηρεσίες διαλύονται από «αλληλο-κατηγορίες», που δεν οδηγούν πουθενά!
  Στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή μπορεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις που προστατεύουν τον υπάλληλο από αυθαιρεσίες.
  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, πρέπει να οριοθετηθεί γιατί ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία.
  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, συμπεριφορά πρέπει να έχει σχέση με τα κακουργήματα και πλημμελήματα που ορίζει ο νόμος για την δίωξη των υπαλλήλων. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!

  Επίσης, για να μην βγαίνουν πορίσματα εντελώς αβάσιμα, πρέπει να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ή Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά όργανα ή ο αρμόδιος Υπουργός, που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ ή απόφαση, που οδηγεί τον υπάλληλο σε «αυτοδίκαιη αργία» ή «απόλυση», δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή ο υπάλληλος ή μάρτυρας δεν απολογήθηκε ένεκα προβλημάτων ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Δεν μπορεί να γίνονται χρονικά παράλληλα δύο ή περισσότερες ΕΔΕ για τον ίδιο υπάλληλο. Απαγορεύεται η «στοχοποίηση» υπαλλήλου και η δίωξη και η τιμωρία του για τις προσωπικές, συνδικαλιστικές και κοινωνικές του απόψεις. Διευθυντές ή Προϊστάμενοι, δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν την προσωπικότητα του υπαλλήλου και τιμωρούνται για παράβαση εξουσίας.
  Υπάλληλοι, που αναμείχθηκαν σύμφωνα με τον νόμο με τα «κοινά» δηλ. συνδικαλιστές, υποψήφιοι σύμβουλοι Δήμων, Περιφέρειας, υποψήφιοι Βουλευτές, δύνανται να έχουν ειδικά μεταχείριση, μήπως οι καταγγελίες είναι προϊόν αντεκδίκησης αντιπάλων ή φθόνου ή σκευωρίας.
  Τέλος, υπάλληλος που κατέθεσε καταγγελίες ή ήταν μάρτυρας κατά της διαφθοράς και κακοδιοίκησης εντός ή εκτός υπηρεσίας, δικαιούται αυτομάτως «Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» και προστατεύεται από αντεκδικήσεις από πειθαρχικές διώξεις και αμείβεται αναλόγως της προσφοράς του.

  Άρθρο 12
  Πειθαρχικό Δίκαιο
  1. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των
  περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
  2. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των
  περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».
  3. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
  με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
  παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
  4. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
  με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
  παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».

  Άρθρο 13
  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει,
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα
  αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει,
  δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
  καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
  2. Στην παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2
  της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά
  την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα
  αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει,
  δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
  καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

  Παρατήρηση: Να προστεθεί η λέξη σοβαρά της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

  Άρθρο 14
  Αναστολή της αργίας
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως
  αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012 λήγει μετά τη φράση «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης», και προστίθεται
  παράγραφος 4 ως εξής:
  «4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
  παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
  επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
  στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της
  υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
  υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
  αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
  προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
  άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον
  συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή
  οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία
  τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
  Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».

  2. Η παρ. 4 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της
  υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, λήγει μετά τη φράση
  «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης», και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  « 4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
  11 παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
  επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
  στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή
  οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
  υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
  αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
  προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
  άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
  Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».

  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθούν:
  Α. Η διευκρινιστική φράση: Η Αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, από τον υπάλληλο γίνεται οποτεδήποτε και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, πρέπει να συνεδριάσει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (και όχι μετά ένα χρόνο, όπως εσφαλμένα πολλοί διαβάζουν το κείμενο του νόμου. Σε περίπτωση απόρριψης ο υπάλληλος μπορεί ανά μήνα να κάνει νέα αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας).
  Β. Μετά από 6 μήνες και αφού δεν επιβληθεί καμιά πειθαρχική ποινή στον υπάλληλο, δικαιούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του, εφόσον οι κατηγορίες δεν είναι κακουργηματικού περιεχομένου ή υπεξαίρεσης χρημάτων ή απιστία στην υπηρεσία.
  Γ. Αρμόδιος Υπουργός μπορεί να αναστείλει την αυτοδίκαιη αργία, αφού συνεκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου και το συμφέρον της υπηρεσίας.

  Άρθρο 15
  1. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
  «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
  ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
  ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
  κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
  διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
  πειθαρχικής υπόθεσης».
  2. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 145 του ν. 3584/2007
  αντικαθίστανται ως εξής:
  «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
  ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
  ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
  κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
  διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
  πειθαρχικής υπόθεσης».
  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθεί η φράση:
  Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Α.Ο αρμόδιος Προϊστάμενος που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ, που οδηγεί τον υπάλληλο σε αυτοδίκαιη αργία, δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.

  Άρθρο 16
  Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο τμήματα, καθένα από τα
  οποία αποτελείται από:»
  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Β του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), που προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι τριμελή και αποτελούνται από:».
  3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικιών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ ΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.
  4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή
  πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
  εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον
  αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή
  από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.»
  4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 146 του παρόντος»
  5. Στο άρθρο πέμπτο του Ν.4057/2012 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  «6. Τα τακτικά μέλη της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 είναι πλήρους και
  αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε
  αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο
  βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να
  συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών
  συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
  6. Πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους
  προάγονται σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
  πειθαρχικό συμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου.
  Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που τυχόν
  προήχθησαν σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
  πειθαρχικό συμβούλιο μετείχαν νομίμως στη σύνθεση του οικείου πειθαρχικού
  συμβουλίου.

  Παρατήρηση. Εδώ πρέπει να προστεθεί η φράση:
  Α. Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Β.Ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να αναπέμψει το αίτημα για « πράξη θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, δύναται να αναπέμψει τον φάκελο της ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ για αυτοδίκαιη αργία είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή είναι προϊόν εκδικήσεως, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ, ή για το συμφέρον της υπηρεσίας και να ακυρώσει την ΕΔΕ.
  Γ. Ο χρόνος της αυτοδίκαιης αργίας είναι χρόνος που λογίζεται ως συντάξιμος.

  Συμπερασματικά. Με τον νόμο 4093/2012 επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία για οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο από τη στιγμή που παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο και μόνο. Για πολλούς αυτό είναι κατάφωρη παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου τεκμηρίου της αθωότητας (η υπόθεση του υπαλλήλου δεν έχει εκδικασθεί οριστικά). Αυτό στιγματίζει τον υπάλληλο και θίγει την προσωπική του αξιοπρέπεια. Αποτελεί στην ουσία προσωπική συνδικαλιστική πολιτική δίωξη και απαγόρευση κάθε διαμαρτυρίας. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα φόβου, από τους Διευθυντές – που πολλές φορές κάνουν μεγαλύτερα αδικήματα που συγκαλύπτονται – που δεσμεύει κάθε δημόσιο υπάλληλο, καθώς αφορά στην καθημερινότητά του και σε ζητήματα στα οποία θα μπορούσε ανθρωπίνως να εμπλακεί ο καθένας. Π.χ. να σε μηνύσει ο πολιτικός σου αντίπαλος, σε μηνύει ο/η πρώην σύζυγος, τράκαρες, αγανάκτησες από τις ύβρεις του Προϊσταμένου, από την διαφθορά, συμμετείχες σε διαδήλωση κατά των χρυσαυγιτών, κλπ.. Επιπλέον η κατηγορία της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς» είναι εντελώς ασαφής και αυθαίρετη και όπως είναι εύκολα κατανοητό μπορεί να τυλίξει σε «μια κόλλα χαρτί» οποιονδήποτε υπάλληλο «μπει στο στόχο» του διευθυντή, του προϊσταμένου κλπ… Ας τροποποιηθούν οι «ακρότητες» του νόμου 4093/2012 προς το συμφέρον όλων.

  Με τιμή

  Αθήνα 2 -10-2013

  Ο ΑΙΤΩΝ
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη
  15121 Αθήνα
  http://www.koutsoukos-anastasios.gr
  τηλ.6936369717

 • Υπόμνημα Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κύριο Πρωθυπουργό
  Κύριο Υπουργό κ. Μανιτάκη
  Κυρίες, Κυρίους Βουλευτές, ΜΜΕ
  Θέμα:1. «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων Υπαλλήλων» και «αναξιοπρεπή ς ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!
  Επίσης, για να μην βγαίνουν πορίσματα εντελώς αβάσιμα, πρέπει να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ή αρμόδιος Υπουργός, που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ ή απόφαση, που οδηγεί τον υπάλληλο σε «αυτοδίκαιη αργία» ή «απόλυση», δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή ο υπάλληλος δεν απολογήθηκε ένεκα προβλημάτων ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Τέλος, υπάλληλος που κατέθεσε καταγγελίες ή ήταν μάρτυρας κατά της διαφθοράς και κακοδιοίκησης εντός ή εκτός υπηρεσίας, δικαιούται αυτομάτως «Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» και προστατεύεται από αντεκδικήσεις από πειθαρχικές διώξεις και αμείβεται αναλόγως της προσφοράς του.

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Στην πρώτη του εφαρμογή ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και το Πειθαρχικό Δίκαιο, έφερε τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντί να διωχτούν οι «πράγματι επίορκοι», διώχτηκαν οι «κατασκευασμένοι επίορκοι»!
  Ειδικά στην παιδεία η κατάσταση «ξέφυγε» και ο κάθε Διευθυντής, μαθητής ή γονέας ή κάποιος που είχε «χρόνιες διαφορές» με εκπαιδευτικό εκβιάζει ανοικτά πλέον τον καθηγητή για να «μην του κάνει καταγγελία», που σημαίνει «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός ή εντός υπηρεσίας», άρα Πειθαρχικό, άρα «αυτοδίκαιη αργία»! Μερικοί Διευθυντές ασκούν πλέον ανοικτά ψυχολογικό πόλεμο και τρομοκρατία με το φόβητρο της ΕΔΕ! Πολλά σχολεία και υπηρεσίες διαλύονται από «αλληλο-κατηγορίες», που δεν οδηγούν πουθενά!
  Στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή μπορεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις που προστατεύουν τον υπάλληλο από αυθαιρεσίες
  Άρθρο 12
  Πειθαρχικό Δίκαιο
  Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
  Άρθρο 13
  Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».

  Άρθρο 14
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 148 ν. 3528/2007 καταργείται. Οι παράγραφοι (3), (4), (5) και (6) αναριθμούνται ως (2), (3), (4) και (5) αντιστοίχως.
  Άρθρο 15
  Στην παρ. 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει,
  δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας. ( Εδώ να αντικατασταθεί με τη φράση « ιδιαίτερα αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας).
  Άρθρο 16
  Η παρ. 3 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.3 της υποπαραγράφου Ζ.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά τη φράση «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης» αντικαθίσταται ως εξής: « 4. Εφόσον έχει επιβληθεί
  αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσει και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
  Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».
  Εδώ να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ, που οδηγεί τον υπάλληλο σε αυτοδίκαιη αργία, δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Άρθρο 17
  Αναγνώριση πλασματικού χρόνου συνταξιοδότησης
  1. Οι υπάλληλοι της Υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012 οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
  2. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α 120) και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
  3. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα.
  4. Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165), και κατά το μέρος που αφορά την επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ βοήθημα των αντιστοίχων φορέων, καταβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου υπαλλήλου οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

  Ο ΑΙΤΩΝ
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη
  15121 Αθήνα
  http://www.koutsoukos-anastasios.gr
  thl.6936369717

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 16:06 | ΜΑΝΟΣ

  Είχε διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης ότι επρόκειτο να προωθηθεί διάταξη που να προβλέπει την υποβολή καταγγελίας κατά προϊσταμένου για μη νόμιμες πράξεις και μάλιστα προβλεπόταν, όχι μόνο να προστατεύεται ο καταγγέλλων υπάλληλος αλλά και να επιβραβεύεται. Μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν αποφασιστικής σημασίας στη μάχη για τη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας και στον πόλεμο κατά της διαφθοράς.