Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 39: Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013

Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών».