Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 25

Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν. 4155/2013 (Α΄120), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεπομένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄153) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και για την αποζημίωση του απασχολούμενου προσωπικού. Το ύψος του ποσού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού. Από την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».