Άρθρο 25 – Τροποποίηση του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164)

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» ( Α΄164) τροποποιείται ως εξής: «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) που επιδοτείται κάθε έτος για το σκοπό αυτό από τους προϋπολογισμούς Τακτικό και Δημόσιων Επενδύσεων και από πιστώσεις του «Ειδικού Λογαριασμού Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 τροποποιείται ως εξής: «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εκτός από εκείνες των αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων, αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του ειδικού Λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαια σποροπαραγωγής» του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών ο οποίος μετονομάζεται σε «Ειδικό Λογαριασμό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων».