Άρθρο 23 – Τροποποίηση του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160)

1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τον «Ελληνικό Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ)που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν.4009/2011, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, προϊόντων, υλικών, συγγραμμάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή επιστημονικά πειράματα και έρευνες, καθώς και για την πραγματοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των έργων που διαχειρίζονται οι ανωτέρω Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ) για την κάλυψη αναγκών Δημόσιας Υγείας.»
β) Η διάταξη της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4281/2014 που προστέθηκε με τη διάταξη της πατ.3 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο «Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ) στον τομέα της δραστηριότητάς του που αφορά στην Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους και η προμήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στο πλαίσιο ερευνητικών, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων και συμφωνιών ή υποστήριξης της λειτουργίας ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους. Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1514/1985 ως ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούν τις διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τους μέσω των Κανονισμών Προμηθειών τους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1Γ του άρθρου 199 του ν.4281/2014 και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.».