Άρθρο 10 – Κεντρικές και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες – Επιχειρησιακοί Στόχοι – Αρμοδιότητες

1. Στον Οργανισμό συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές μονάδες:

α) Νομική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία αποτελείται από (α.α) Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων, Ελέγχου Συμβάσεων με τρίτους και Γνωμοδοτήσεων και (α.β) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, Νομοπαρασκευαστικών Εργασιών και Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,

β) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,

γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία συγκροτείται από:
(γ.α) Την Κεντρική Διεύθυνση που αποτελείται από (γ.α.α) το Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, (γ.α.β) το Τμήμα Προγραμμάτων και (γ.α.γ) το Τμήμα Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
και τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας,
(γ.β) Το Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής, με έδρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, στο οποίο υπάγεται Τομέας Μελισσοκομίας που εδρεύει στον Άγιο Μάμμα Χαλκιδικής,
(γ.γ) Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
(γ.δ) Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
(γ.ε) Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο υπάγεται (γ.ε.α) Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων που εδρεύει στη Νάουσα και (γ.ε.β) Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού που εδρεύει στη Δράμα (πρώην Καπνολογικό Ινστιτούτο),
(γ.στ) Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης,
(γ.ζ) Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα,
(γ.η) Το Ινστιτούτο Γάλακτος και Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής, με έδρα τα Ιωάννινα,
(γ.θ) Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, στο οποίο υπάγονται, (γ.θ.α) το Τμήμα Φυτοπροστασίας που εδρεύει στον Βόλο, (γ.θ.β) Τμήμα Ακρόδρυων που εδρεύει στις Βαρδάτες Λαμίας και (γ.θ.γ) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, ως Τομέας Βάμβακος με έδρα την Καρδίτσα,
(γ.ι) Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, στο οποίο υπάγονται, (γ.ι.α) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών που εδρεύει στην Καλαμάτα και (γ.ι.β) Τομέας Οπωροκηπευτικών που εδρεύει στον Κόροιβο Πύργου,
(γ.ια) Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα την Αθήνα, στο οποίο λειτουργεί Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής,
(γ.ιβ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων, Οίνου και Αμπέλου, με έδρα την Αθήνα, στο οποίο υπάγεται το Εργαστήριο Ελαιολάδου που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Λέσβου,
(γ.ιγ) Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα,
(γ.ιδ) Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα,
(γ.ιε) Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, στο οποίο λειτουργεί (γ.ιε.α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών και υπάγονται (γ.ιε.β) το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας που εδρεύει στο Ηράκλειο και (γ.ιε.γ) το Τμήμα Φυτοπροστασίας που εδρεύει στο Ηράκλειο.

δ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα, η οποία διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
(δ.α) Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πιστοποίησης και Προδιαγραφών που αποτελείται από (δ.α.α) το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής, (δ.α.β) το Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών και (δ.α.γ) το Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχων Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
(δ.β) Τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων που αποτελείται από
(δ.β.α) το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με το οποίο συνδέονται έξι (6) Εποπτείες Γάλακτος και Κρέατος σε διοικητικό επίπεδο Τμήματος που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης και λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες (ι) Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (ii) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, (iii) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, (iv) της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, (v) της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και Νήσων Αιγαίου και (vi) Κρήτης και
(δ.β.β) το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με το οποίο συνδέονται τα επτά (7) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, σε διοικητικό επίπεδο Τμήματος,
(δ.β.β.α) το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Πέλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά και
(δ.β.β.β) το ΕΕΠΓ που εδρεύει Δράμα τα οποία λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
(δ.β.β.γ) το ΕΕΠΓ που εδρεύει στα Ιωάννινα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
(δ.β.β.δ) το ΕΕΠΓ που εδρεύει στη Λάρισα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
(δ.β.β.ε) το ΕΕΠΓ που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
(δ.β.β.στ) το ΕΕΠΓ Λέσβου που εδρεύει στη Μυτιλήνη και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου και
(δ.β.β.ζ) το ΕΕΠΓ που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Κρήτης και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης.
ε) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
(ε.α) Τη Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης που αποτελείται από επτά (7) υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο Τμήματος:
(ε.α.α) το Τμήμα Σπουδών και Υποστήριξης Αγροτικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα, καθώς και
(ε.α.β) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Ιωαννίνων (Γαλακτοκομική Σχολή), με έδρα τα Ιωάννινα, που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
(ε.α.γ) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Καλαμπάκας, (Ξυλογλυπτική και Διακοσμητική Επίπλου), με έδρα την Καλαμπάκα Τρικάλων,
(ε.α.δ) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Αβερώφειο Λάρισας (Αγροτικά Μηχανήματα και Ζωοτεχνία), με έδρα τη Λάρισα, που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
(ε.α.ε) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Νεμέας, (Αμπελουργία – Οινοτεχνία), με έδρα τη Νεμέα Κορίνθου, που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
(ε.α.στ) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Συγγρού Αττικής (Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου), με έδρα το Μαρούσι Αττικής, που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου και
(ε.α.ζ) την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μεσσαράς (Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Καλλιέργειες) με έδρα τη Μεσσαρά Ηρακλείου Κρήτης που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης.
(ε.β) Τη Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης που αποτελείται από
(ε.β.α) το Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Αγροτικής Κατάρτισης με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
(ε.β.β) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
(ε.β.γ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα,
(ε.β.δ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα,
(ε.β.ε) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα,
(ε.β.στ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Αττικής και Νήσων Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα,
(ε.β.ζ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
στ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
(στ.α) Τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας που αποτελείται από
(στ.α.α) το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων,
(στ.α.β) το Τμήμα Διοικητικού,
(στ.α.γ) το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης και
(στ.α.δ) το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Κατασκευών και Αξιοποίησης Περιουσίας, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
(στ.β) Τη Διεύθυνση Οικονομικού που αποτελείται από
(στ.β.α) το Τμήμα Προϋπολογισμού,
(στ.β.β) το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμών,
(στ.β.γ) το Τμήμα Μισθοδοσίας,
(στ.β.δ) το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού,
(στ.β.ε) το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα, και
(στ.β.στ) το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Εποπτείας και Ελέγχων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
(στ.γ) Έξι (6) Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού και λειτουργούν αντίστοιχα στις Περιφερειακές Ενότητες, (ι) Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (ii) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, (iii) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, (iv) της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, (v) της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και Νήσων Αιγαίου και (vi) Κρήτης.

ζ) Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
η) Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα.

2. Για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων οι ανωτέρω οργανικές μονάδες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Νομική υπηρεσία. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού από νομικής πλευράς και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λήψη των διοικητικών αποφάσεων.
(ββ) Για τον έλεγχο της νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού, από τα διαρκή συλλογικά όργανα και τις οργανικές μονάδες, όταν αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
(γγ) Για τη νομική κάλυψη των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού του Οργανισμού έναντι τρίτων για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των καθηκόντων τους.
(δδ) Για την υποβολή γνωμοδοτήσεων σε κάθε ερώτημα νομικής φύσεως, που τίθεται για τις περιπτώσεις συμβιβασμού ή παραίτησης από δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ένδικα μέσα του Οργανισμού.
(εε) Για την παροχή νομικών – τεχνικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στις οργανικές μονάδες σχετικών με την κατάρτιση και διατύπωση διακηρύξεων κατά την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, καθώς και κατά τη διαδικασία εξέλιξης των διαγωνισμών.
(στστ) Για την εξέταση από νομικής άποψης των σχεδίων των συμβάσεων που συντάσσονται από τις οργανικές μονάδες.
(ζζ) Για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών στα όργανα διοίκησης, στα συλλογικά όργανα και στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού για την εφαρμογή νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κανονισμών και εγκυκλίων, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική Διεύθυνση και προτείνει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
(ηη) Για την επεξεργασία νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική Διεύθυνση και την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου.
(θθ) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
β) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού και της γενικότερης νομοθεσίας που τον διέπει.
(ββ) Για τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και την υποβολή εισηγήσεων σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
(γγ) Για τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον.
(δδ) Για τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών καθώς και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.
(εε). Για τη διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων.
(στστ) Για την υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο διενέργειας διοικητικής εξέτασης σε περιπτώσεις εντοπισμού φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης και απάτης, καθώς και απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής.
(ζζ) Για τη διαρκή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους ελέγχους που διενεργεί.
(ηη) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την κατάρτιση του γενικού προγράμματος δραστηριοτήτων της αγροτικής έρευνας και προγραμματισμού για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων του Οργανισμού στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού για αγροτική ανάπτυξη.
(ββ) Για την εποπτεία, τον συντονισμό και την καθοδήγηση των θεματικών και κλαδικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών Ινστιτούτων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13. α. του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) όπως κάθε φορά ισχύει και αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
(γγ) Για τη συλλογή και επεξεργασία προτάσεων αγροτικών φορέων για έρευνα και τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα.
(δδ) Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων αγροτικής έρευνας με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων οργανωτικών δομών της διατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή έως και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, καθώς και των τροφίμων και ποτών. Τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων αειφόρου γεωργίας, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
(εε) Για την ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και την πραγματοποίηση για λογαριασμό τους μελετών, εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων, αξιολογήσεων ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού, εδάφους, μηχανημάτων και λιπασμάτων.
(στστ) Για τη διατήρηση των εθνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών με την ίδρυση και λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.
(ζζ) Για τη συγκέντρωση, αποτίμηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας.
(ηη) Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων με βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις των ερευνητικών Ινστιτούτων και μέριμνα για την έγκρισή της από το ΔΣ του Οργανισμού προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(θθ) Για τη διασύνδεση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με τις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των άλλων Υπουργείων που ασχολούνται με συναφή θέματα.
(ιι) Για τον συντονισμό, παρακολούθηση και ενίσχυση της δημιουργίας, βελτίωσης, διατήρησης και παραγωγής ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια ερευνητικά Ινστιτούτα και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής πολιτικής καθώς και την εγγραφή νέων ποικιλιών στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους.
(ιαια) Για την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης από τα ερευνητικά Ινστιτούτα των ανατιθέμενων σε αυτά ανταγωνιστικών και μη ερευνητικών εθνικών και διεθνών έργων καθώς των αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
(ιβιβ) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
δ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την εκπόνηση και έκδοση τυποποιητικών εγγράφων (πρότυπα, προδιαγραφές, πρωτόκολλα, οδηγίες, κανονισμοί κ.ά.) που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και για τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και την αναγνώριση της ισοδυναμίας ιδιωτικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων και προδιαγραφών με τα πρότυπα που εκπονεί ο Οργανισμός.
(ββ) Για την εκπόνηση, την έκδοση και την κατοχύρωση σημάτων για τη διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων ή και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προαιρετικών συστημάτων ποιότητας, καθώς και την έκδοση κανονισμών χρήσης αυτών.
(γγ) Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και άλλων προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας.
(δδ) Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ).
(εε)Για την επίβλεψη της εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
(στστ) Για την προστασία της ελληνικής προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων του γάλακτος και του κρέατος, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό και τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος.
(ζζ) Για τη συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που εμπίπτουν στην έκδοση τυποποιητικών εγγράφων, στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του Οργανισμού.
(ηη) Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων ή τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα άλλων φορέων ή με στόχο την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και την προστασία – αποκατάσταση και διασφάλιση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων.
(θθ) Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του.
(ιι) Για τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος στο πλαίσιο των κανόνων της Κοινής Οργάνωσης γεωργικών Αγορών(ΚΟΑ), καθώς και τον επίσημο έλεγχο (επιθεωρήσεις και επίβλεψη) της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος που διενεργείται από τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων μεταποιητών και των ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, από τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού.
(ιαια) Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων καθώς και τον έλεγχο της ορθής χρήσης της πρώτης ύλης.
(ιβιβ) Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας, για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης και του είδους του παραγόμενου και διακινούμενου κρέατος.
(ιγιγ) Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης των σφαγείων και των λοιπών επιχειρήσεων με τον Οργανισμό.
(ιδιδ) Για τον έλεγχο αγοράς των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του παρόντος νόμου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης και επισήμανσής τους καθώς και τήρησης των μέτρων που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία του γάλακτος και του κρέατος.
(ιειε) Για την αξιολόγηση, αναγνώριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων ελέγχου και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με εθνικά πρότυπα/ τυποποιητικά έγγραφα ή ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
(ιστιστ) Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
(ιζιζ) Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητάς τους ή διαδικασιών παραγωγής τους προς προαιρετικά, κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές, κανόνες και κώδικες, καθώς και την απονομή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης.
(ιθιθ) Για την τήρηση Μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης.
(κκ) Για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ελεγκτών, επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων και η εκπόνηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
(κακα) Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παραγωγών και των καταναλωτών για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα που υπόκεινται στον έλεγχο και στην πιστοποίηση του Οργανισμού.
(κβκβ) Για τη διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
(κγκγ) Για τη διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την τήρηση σχετικών Μητρώων, όπως καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διέπει τη λειτουργία του ΣΠΣ.
(κδκδ) Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς και φορείς ή τη συμμετοχή σε προγράμματα άλλων φορέων που αφορούν θέματα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, προέλευσης-καταγωγής των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.
(κεκε) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.

ε) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού καθώς και για την επίβλεψη και παρακολούθηση της διεξαγόμενης γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και της δια βίου μάθησης των αγροτών.
(ββ) Για την οργάνωση, λειτουργία και αναβάθμιση της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και τη μετάδοση και διάχυση σε αυτό επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής ευελιξίας και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
(γγ) Για την άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
(δδ) Για την άδεια λειτουργίας φορέων τυπικής εκπαίδευσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(εε)Για την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ του Οργανισμού ίδρυσης Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης
(στστ) Για την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων, κατάρτισης και ενημέρωσης.
(ζζ) Για τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άλλων Υπουργείων, για την υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
(ηη) Για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και παραγωγή του απαιτούμενου διδακτικού και εποπτικού υλικού.
(θθ) Για τη μελέτη, προσδιορισμό και σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών καθώς και για την οργάνωση ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(ιι)Για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και έγκριση των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και για θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες συναρμόδιων υπουργείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(ιαια) Για την υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικούς και κοινοτικούς οργανισμούς (Ε.Ε.) για έγκριση και χρηματοδότηση.
(ιβιβ)Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
στ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης του τακτικού προσωπικού καθώς και των δικηγόρων του Οργανισμού.
(ββ) Για την παρακολούθηση των αλλαγών της οργανωτικής διάρθρωσης του Οργανισμού.
(γγ) Για τη διαρκή μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των οργανικών μονάδων του Οργανισμού καθώς και για την απλούστευση και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
(δδ) Για την οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού που υπηρετεί, έχει απολυθεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί.
(εε) Για την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα αντικείμενα της Διεύθυνσης και την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις οργανικές μονάδες.
(στστ) Για την τήρηση των φύλλων αξιολόγησης του προσωπικού και την ενημέρωση του υπηρεσιακού τους φακέλου.
(ζζ) Για την καλή λειτουργία, ασφαλή φύλαξη των υπηρεσιακών μονάδων και συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Οργανισμού καθώς και για τη λήψη μέτρων βελτίωσής τους.
(θθ) Για την επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή των κάθε φύσης τεχνικών έργων του Οργανισμού.
(ηη) Για την εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής ασφάλειας, καθώς και των θεσπισμένων μέτρων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής.
(ιι) Για την κατάρτιση, τροποποίηση, αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την κατάρτιση του Οικονομικού Απολογισμού και τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού.
(ιαια) Για την εκκαθάριση και εντολή της καταβολής των δαπανών μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού, των πάσης φύσης αποζημιώσεων ή αμοιβών του, των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων.
(ιβιβ) Για την οικονομικο-διοικητική διαχείριση των πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων.
(ιγιγ) Για τη δημιουργία ενιαίου ετήσιου προγράμματος προμηθειών του Οργανισμού, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών ορίων και προϋποθέσεων για τις προμήθειες, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και τη γενικότερη νομοθεσία.
(ιδιδ) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
ζ) Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Είναι αρμόδια ιδίως:
(αα) Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του Οργανισμού.
(ββ) Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γγ) Για την εισήγηση ορισμού εκπροσώπων του Οργανισμού σε επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση με άλλα Κράτη − Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων.
(δδ) Για τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους,
(εε) Για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του Οργανισμού, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του.
(στστ) Για την κατάρτιση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
(ζζ) Για την εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες,
(ηη) Για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των διακρατικών συμφωνιών των κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την ενδεχομένη χρηματοδότηση τους από ελληνικούς φορείς,
(θθ) Για τη συγκρότηση μικτών επιτροπών για τη σύναψη πρωτοκόλλων διμερούς − πολυμερούς συνεργασίας με άλλες χώρες, την προκήρυξη προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών.
(ιι) Για τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων δημόσιων φορέων της ημεδαπής και την προώθηση της συνεργασίας με αυτούς.
(ιαια) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.

η) Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι αρμόδιο ιδίως:
(αα) Για τη διεξαγωγή της ιδιαίτερης αλληλογραφίας των μελών της Διοίκησης.
(ββ) Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση της Διοίκησης.
(γγ) Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, την προπαρασκευή των Συνεδριάσεων του ΔΣ, την αποστολή στα μέλη του των εγγράφων, προσκλήσεων με τα προς συζήτηση θέματα.
(δδ) Για την τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ, την επικύρωση, την υπογραφή και την τήρηση αρχείου καταχώρησής τους και την κοινοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
(εε) Μεριμνά για την τακτική σύγκλιση του ΔΣ.
(στστ) Για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση σχέσεων συνεργασίας του Οργανισμού με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αγροτικούς φορείς και επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στους τομείς δραστηριότητας του.
(ζζ) Για την επικοινωνιακή διαχείριση, προώθηση και προβολή πάσης φύσεως προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
(ηη) Για τον σχεδιασμό και τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προβολή και τη διάδοση του έργου του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες.
(θθ) Για την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και γενικά όλων των εντύπων και των εκδόσεων του Οργανισμού, μετά από συνεργασία με τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
(ιι) Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά του που του αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.

3. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται η εξειδίκευση των στόχων αντικειμένων και αρμοδιοτήτων των ανωτέρω κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων, η σύσταση νέων, η κατάργηση, η συγχώνευση, η αναδιάρθρωση, η περαιτέρω διάρθρωση των υφισταμένων και η ονομασία τους, η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη. Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζεται η περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κατηγορίες, κλάδοι και ειδικότητες από τις οποίες θα προέρχονται οι προϊστάμενοί τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Με τον ίδιο κανονισμό προβλέπεται η λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση σταυλικών εγκαταστάσεων και οικοτροφείων, σε περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμού.

 • 6 Μαρτίου 2018, 14:09 | Καλαφατάκη Μαργρίτα

  Tο Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, γιατί καθίσταται απαραίτητο από τη στιγμή που υπάρχει μια νέα Υπηρεσία και αναφέρομαι στην «Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο?

 • 6 Μαρτίου 2018, 13:47 | Καλαφατάκη Μαργρίτα

  Η κατάργηση – κατάτμηση της Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων σίγουρα δεν βοηθάει στον προγραμματισμό και συντονισμό ενεργειών προβολής του έργου του Οργανισμού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
  Στο παρόν Σχέδιο Νόμου οι Δημόσιες Σχέσεις του Υπεροργανισμού – ΕΛΓΟ, γίνονται στην ουσία μια μεγαλόσχημη Γραμματεία υπό την ονομασία: «Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων».
  Ο Οργανισμός έχει απόλυτη ανάγκη να ενδυναμώσει τις Δημόσιες Σχέσεις του και όχι να τις υποβαθμίσει. Πρέπει να πάει ένα βήμα μπροστά και όχι πολλά βήματα πίσω…
  Όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις στην ουσία «μεταπηδούν» σε μια νεοσύστατη οργανωτική μονάδα: την «Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας».

 • 6 Μαρτίου 2018, 12:34 | ΦΥΝΤΑΝΗ

  1. Και οι δύο διευθύνσεις της «Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων» φαίνεται να έχουν ελεγκτικό έργο . Δεν διευκρινίζεται ποια αντικείμενα αφορά το ελεγκτικό έργο της κάθε διεύθυνσης ή αν υπάρχουν κοινά αντικείμενα καθώς και με πιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνέργεια μεταξύ των δυο διευθύνσεων και σε πιο βαθμό. Συγκεκριμένα:
  -Το «Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών» με έδρα την Αθήνα θα διενεργεί τις επιθεωρήσεις στους Ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης που απαιτούνται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία? Αν ναι τότε ποιες επιθεωρήσεις θα διενεργεί το το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πως θα υπάρχει διασύνδεση των δύο τμημάτων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τις περαιτέρω ενέργειες που είναι πολλές.
  2. Το «Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχων Αγροτικών Προϊόντων» που υπάγεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πιστοποίησης και Προδιαγραφών φαίνεται να ελέγχει και να πιστοποιεί ταυτόχρονα …δηλαδή ο ίδιος προϊστάμενος θα υπογράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου, θα αποφασίζει για την απονομή ή όχι πιστοποιητικών ή σημάτων και για την παραπομπή των επιχειρήσεων που ελέγχει στις Επιτροπές επιβολής κυρώσεων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες οι έλεγχοι που οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/ σημάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Με την ανάθεση του έλεγχου και της πιστοποίησης σε ένα τμήμα κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται.
  3. Το ελεγκτικό έργο του Οργανισμού είναι πολύπλευρο και αφορά: α. σε ελέγχους που οδηγούν σε πιστοποίηση και απονομή σημάτων, β. κατασταλτικούς ελέγχους που οδηγούν σε κυρώσεις, γ. επίσημους ελέγχους, ως αρμόδια αρχή που λογοδοτεί σε αντίστοιχα κοινοτικά όργανα και ελέγχεται από αυτά. Το εν λόγω έργο δεν αναδεικνύεται με την παρούσα διάρθρωση.

  Βέρα Φυντανή
  Μαρία Λαμπράκη

 • 6 Μαρτίου 2018, 12:37 | ΦΥΝΤΑΝΗ

  Άρθρο 10
  1.Και οι δύο διευθύνσεις της «Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων» φαίνεται να έχουν ελεγκτικό έργο . Δεν διευκρινίζεται ποια αντικείμενα αφορά το ελεγκτικό έργο της κάθε διεύθυνσης ή αν υπάρχουν κοινά αντικείμενα καθώς και με πιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνεργία μεταξύ των δυο διευθύνσεων και σε πιο βαθμό. Συγκεκριμένα:
  -Το «Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών» με έδρα την Αθήνα θα διενεργεί τις επιθεωρήσεις στους Ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης που απαιτούνται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία? Αν ναι τότε ποιες επιθεωρήσεις θα διενεργεί το το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πως θα υπάρχει διασύνδεση των δύο τμημάτων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τις περαιτέρω ενέργειες που είναι πολλές.
  2.Το «Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχων Αγροτικών Προϊόντων» που υπάγεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πιστοποίησης και Προδιαγραφών φαίνεται να ελέγχει και να πιστοποιεί ταυτόχρονα …δηλαδή ο ίδιος προϊστάμενος θα υπογράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου, θα αποφασίζει για την απονομή ή όχι πιστοποιητικών ή σημάτων και για την παραπομπή των επιχειρήσεων που ελέγχει στις Επιτροπές επιβολής κυρώσεων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες οι έλεγχοι που οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/ σημάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Με την ανάθεση του έλεγχου και της πιστοποίησης σε ένα τμήμα κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται.
  3.Το ελεγκτικό έργο του Οργανισμού είναι πολύπλευρο και αφορά: α. σε ελέγχους που οδηγούν σε πιστοποίηση και απονομή σημάτων, β. κατασταλτικούς ελέγχους που οδηγούν σε κυρώσεις, γ. επίσημους ελέγχους, ως αρμόδια αρχή που λογοδοτεί σε αντίστοιχα κοινοτικά όργανα και ελέγχεται από αυτά. Το εν λόγω έργο δεν αναδεικνύεται με την παρούσα διάρθρωση.

  Βέρα Φυντανή
  Μαρία Λαμπράκη

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:30 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Από τον τίτλο του νέου Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» απουσιάζουν όροι για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και εμμέσως υποβαθμίζονται οι Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.

  Κρίνουμε ότι η συνένωση του Τμήματος Πιστοποίησης με το Τμήμα Ελέγχων της υφιστάμενης Διεύθυνσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών θα δυσχεράνει την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων μας, δεδομένου ότι οργανωτικά δεν είναι εφικτό η ίδια υπηρεσιακή μονάδα να εκπονεί και να εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης και ταυτόχρονα να προγραμματίζει και να διενεργεί ελέγχους σε πάνω από 5.000 σημεία ελέγχου, καθώς και να αποτιμά και να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα αυτών για τα παρακάτω αντικείμενα:
  1. Έλεγχος & Πιστοποίηση Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Προέλευσης,
  2. Έλεγχος & Πιστοποίηση Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Προέλευσης,
  3. Έλεγχος ισοζυγίων γάλακτος,
  4. Έλεγχος ισοζυγίων κρέατος,
  5. Έλεγχος & Πιστοποίηση Προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών,
  6. Απονομή Ελληνικού Σήματος σε Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
  7. Απονομή Ελληνικού Σήματος σε Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο,
  8. Απονομή Ελληνικού Σήματος σε Επιτραπέζιες Ελιές
  9. Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα,
  10. Έλεγχοι αγοράς – Δειγματοληψίες.
  11. Επίβλεψη ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO
  12. Επίβλεψη εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη.

 • 5 Μαρτίου 2018, 22:14 | Βασίλης Παλιούρας

  Ο Ιδρυτικός Νόμος ενός τέτοιου μεγάλου Οργανισμού πρέπει να υπεισέρχεται με τόση λεπτομέρεια στο Οργανόγραμμα μέχρι και επίπεδο τμήματος;

  Όλα τα προηγούμενα σχέδια νόμου που είχαν προταθεί περιέγραφαν Γενικές Διευθύνσεις. Ένας τόσο μεγάλος και πολύπλοκος Οργανισμός γιατί πρέπει να δεσμεύεται σε επίπεδο τμήματος από νόμο;

  Προτείνεται να περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες, οι στόχοι και τα αντικείμενα της κάθε Γενικής Διεύθυνσης και όχι οι επιμέρους Διευθύνσεις και Τμήματα.

  Ο Εσωτερικός κανονισμός του Οργανισμού είναι αυτός που θα περιγράφει με λεπτομέρεια την οργανωτική δομή του και θα μπορεί να αλλάζει εύκολα ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε εποχής.

 • Σημείωση:
  Κατά πρώτον, η αγροτική έρευνα περιορίζεται σε αντικείμενα των φυσικών επιστημών σε βάρος των κοινωνικών επιστήμων. Με την υπάρχουσα δομή, δεν διασφαλίζεται η σύνδεση παραγωγής, μεταποίησης, πολιτισμού και τουρισμού, ούτε η βελτίωση και διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ γεωργίας-διατροφής και παραγωγού-καταναλωτή, ανθρώπου-αγροτικού τοπίου, αλλά ούτε και προάγεται η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο της μετα-παραγωγικής υπαίθρου. Προτείνουμε μια επαναπροσέγγιση του σκοπού και των στόχων όλων των ινστιτούτων, στην οποία να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακοί στρατηγικοί σχεδιασμοί ως προς το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης.
  Κατά δεύτερον, η αγροτική έρευνα και ανάπτυξη περιορίζεται σε μεγάλα αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό ότι στο Βόρειο Αιγαίο (μιας περιφέρειας με ένα από τα χαμηλότερα ΑΕΠ της Ευρώπης, της οποίας τα νησιά είναι κατά κύριο λόγο αγροτικού χαρακτήρα), πέρα από δυο εργαστήρια (ελαιολάδου και ποιότητας γάλακτος), δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό ινστιτούτο και δεν διεξάγεται αγροτική έρευνα, παρόλο που μπορεί να αξιοποιηθεί σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (π.χ. Τμήμα Γεωγραφίας). Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου απαιτεί επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία και η διεκδίκηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων μέσω ενός τέτοιου ινστιτούτου θα βοηθούσε σημαντικά την οικονομία των νησιών.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:13 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  α) Στο τέλος της παραγράφου με 1.β του άρθρου 2, να προστεθεί το εξής περιεχόμενο: «Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας ρυθμίζονται, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.»
  β) Στην παράγραφο 1.γ του άρθρου 10, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας θα πρέπει να λειτουργεί ως Αυτοτελές Ερευνητικό Κέντρο, ανεξάρτητη δομή εντός του ΕΛΓΟ και προτείνεται να μετανομαστεί «σε Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 4310/2014.»
  Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 13 του ν.4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ενεργεί για την επίτευξη διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με άλλους Ερευνητικούς Φορείς, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, της Ε.Ε. και διεθνή και ενθαρρύνει τα υπ’ αυτήν Ινστιτούτα και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό τους στην κατεύθυνση αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ’ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά για την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, βασικής και εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τον ΕΛΓΟ, πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας και να καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος υπό την επωνυμία της στο όνομα του ΕΛΓΟ. Επίσης, έναντι τρίτων χρησιμοποιεί τη δική της επωνυμία, εκπροσωπώντας τον Οργανισμό και αναπτύσσει ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο των υπ’ αυτήν Ινστιτούτων, ενώ μπορεί, για τον σκοπό αυτό, να συνεργάζεται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών, ανταγωνιστικών και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας από κοινού με τα αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορούν, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία παρίσταται αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος η Γενική Διεύθυνση στο όνομα του ΕΛΓΟ. Σε περίπτωση που η προαναφερθείσα ερευνητική δραστηριότητα και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, εξαιρουμένων των τεκμαρτών δαπανών, προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΛΓΟ, που δεν μπορεί να καλύψει ο λογαριασμός των «διοικητικών εσόδων» (over heads) από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας που τηρεί και διαχειρίζεται αυτοτελώς η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, η ανάληψή τους προϋποθέτει την έγκρισή του ΔΣ του ΕΛΓΟ.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου αρμόδιου με τα αντικείμενα έρευνας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Υπουργού μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας στον ΕΛΓΟ, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης, η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ.
  γ) Στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 10, προτείνεται: Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού να γίνει Διεύθυνση Διοικητικού και Διεύθυνση Οικονομικού.

 • 5 Μαρτίου 2018, 11:01 | Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων

  Το από 1 Μαρτίου 10:59 αναρτημένο σχόλιο στη διαβούλευση δεν αντιπροσωπεύει με διορατικότητα τον τίτλο και τη δυναμική του Τμήματος Εργαστηριακών Ελέγχων που το αλλάζουν όνομα με πρόταση και περιγράφουν τις αρμοδιότητες του περιορίζοντας το στην συγκεντρωτική στατιστική επεξεργασία, γεγονός που καταδεικνύει ότι κάποιοι ίσως δεν γνωρίζουν ούτε φαντάστηκαν τη δυναμική εξέλιξης του Τμήματος από τη νέα νομοθεσία και τις συνέργειες φορέων και είναι απογοητευτικό να αποφασίζουν και να γνωμοδοτούν για εμάς χωρίς εμάς, που έχουμε ρόλο κεντρικό και τεχνογνωσία 20 χρόνια και παραπάνω.

  Διαβάζοντας την Αιτιολογική Έκθεση του Υπουργείου καθώς και τις αρμοδιότητες του ΔΣ, Άρθρο 06, παρ. 17 και 18, αποσαφηνίζονται πολλά σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης.

  Με τιμή,
  Τσιώμη Πασχάλω
  Υπάλληλος Τμήματος Μητρώου, Παραγωγής-Διαχείρισης και Εργαστηρίων Γάλακτος
  Στέλεχος Προγραμματιστών Η/Υ – Μηχανογράφος

 • 5 Μαρτίου 2018, 08:11 | Δρ. Χρυσάνθη Ματαρά

  Στο άρθρο 10 -Κεντρικές και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες – Επιχειρησιακοί Στόχοι – Αρμοδιότητες (παραγράφους 1δ.β.α. και 1δ.β.β.) και αναφορικά με: τη διάρθρωση των μονάδων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων (1δ.β.) αναφέρουμε τα ακόλουθα:
  • Τα εργαστήρια και οι εποπτείες αποτελούσαν πάντα διακριτές διοικητικές δομές του πρώην ΕΛΟΓΑΚ. Κύριο αντικείμενο των εποπτειών είναι ο έλεγχος των ισοζυγίων για την προέλευση του γάλακτος και κρέατος, μέσω τακτικών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ενώ αντικείμενο των Ε.Ε.Π.Γ., ο έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • Και τα επτά εργαστήρια, έχουν κοινούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους που υπαγορεύονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού γάλακτος και λειτουργούν στο πλαίσιο κοινών αποφάσεων της Διοίκησης. Λειτουργούσαν και λειτουργούν ως ενιαία οργανωτική δομή υπό την εποπτεία – συντονισμό ενός προϊσταμένου.
  • Τα Ε.Ε.Π.Γ. είναι διαπιστευμένα και εφαρμόζουν ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το οποίο απαιτεί κεντρικό συντονισμό, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη γνώση από τους εμπλεκόμενους σε όλες τις θέσεις ευθύνης. Το ΣΔΠ ανασκοπείται κεντρικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17025 με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε οριζόμενοι από την Ανώτερη Διοίκηση κοινοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί συντονίζονται από κατάλληλο επιστήμονα, και υλοποιούνται από τον προϊστάμενο έκαστου εργαστηρίου.
  Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητα Τμήματα με τη σημερινή τους δομή και να αναφέρονται σε Διεύθυνση Εργαστηρίων που θα έχει την επιστημονική εποπτεία και συντονισμό τους και όχι απλώς να συνδέονται με ένα άλλο Τμήμα ως Τμήματα.

 • 1 Μαρτίου 2018, 10:59 | Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος

   Διαβάζοντας κανείς το άρθρο 10 σχετικά με τη νέα διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Αγροτικών Προϊόντων και πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τωρινή διάρθρωση των τμημάτων και αρμοδιοτήτων έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις:
  Α) Το τμήμα Πληροφοριακών Υποδομών, Στατιστικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (το οποίο υφίσταται και λειτουργεί από την εποχή του ΕΛΟΓΑΚ) καταργείται. Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιό τμήμα θα έχει τις αρμοδιότητες και ποιος θα είναι υπεύθυνος για:
  1. τη Λειτουργία, τη Συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων και των συστημάτων διακομιστών-εξυπηρετητών του Computer Room στη Θεσσαλονίκη αλλά και των δικτύων των απομακρυσμένων σημείων των Εργαστηρίων Ελέγχου Γάλακτος και Εποπτειών της Διεύθυνσης
  2. Την Λειτουργία, τη Συντήρηση και την αναβάθμιση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Άρτεμις η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση όλων των επιχειρήσεων και τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων.
  3. Την Λειτουργία, τη Συντήρηση και την Επέκταση του λογισμικού Oracle Βάσης Δεδομένων όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα μητρώα αλλά και τα δεδομένα Γάλακτος και Κρέατος και σύντομα των αυγών.
  4. Την Λειτουργία, τη Συντήρηση και την αναβάθμιση όλων των λογισμικών Συστήματος (Windows Servers) των εξυπηρετητών της κεντρικής υπηρεσίας και των Εργαστηρίων
  5. Την Λειτουργία, τη Συντήρηση και την Αναβάθμιση των λογισμικών:
  a. FQM για τις αναλύσεις γάλακτος των Εργαστηρίων
  b. ELOG εισκομίσεων και ισοζυγίων
  c. Papyros για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εγγράφων
  d. Kerio Connect για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
  e. Solution ERP για την λογιστική
  6. Τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση πλάνου εφεδρικών αντιγράφων (backup plan) των δεδομένων και συστημάτων για την ελαχιστοποίηση απωλειών δεδομένων και χρόνου λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής
  7. Την Ασφάλεια Δεδομένων – Εφαρμογών – Δικτύων και την προστασία των προσωπικών και εμπορικών δεδομένων
  8. την Υποστήριξη όλων των χρηστών της Διεύθυνσης σε θέματα πληροφορικής και τη συντήρηση όλων των προσωπικών Η/Υ των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και απομακρυσμένων Εργαστηρίων-Εποπτειών
  9. τη διαχείριση των συμβολαίων συντήρησης και τις προμήθειες συντήρησης και αναβάθμισης των Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων όλης της Διεύθυνσης
  10. Την παραγωγή στατιστικών αναφορών και την παροχή δεδομένων γάλακτος και κρέατος
  11. Την Υποστήριξη 2000 χρηστών (helpdesk) του Άρτεμις σε τεχνικά αλλά και διαδικαστικά θέματα
  12. Την εξαγωγή μέσω ειδικής διαδικασίας και προγραμματισμού των στοιχείων που αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων αλλά και την ενίσχυση παραγωγών μικρών νησιών Αιγαίου.
  Όπως είναι φανερό, από όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να λειτουργούν εύρυθμα και αξιόπιστα (πόσο μάλλον να αναπτυχθούν περαιτέρω) οι Διαδικτυακές Εφαρμογές και η πληροφοριακή υποδομή της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων χωρίς να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα τμήμα Πληροφοριακών Υποδομών και Στατιστικής. Διαφορετικά, είναι σίγουρο ότι η εφαρμογή Άρτεμις, τα συστήματα, οι βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά μητρώα θα υπολειτουργούν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα :
  • Στη Διασύνδεση των επιχειρήσεων γάλακτος-κρέατος-αυγών με τον ΕΛΓΟ και την υποβολή στοιχείων
  • Στην τιμολόγηση των επιχειρήσεων γάλακτος και κρέατος
  • Στη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος
  • Στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων της διεύθυνσης
  Β) Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2018 αντί η Πληροφορική του ΕΛΓΟ να ενδυναμώνεται και να στελεχώνεται (σε όλους τους Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ υπάρχει Διεύθυνση Πληροφορικής και όχι ένα απλό υποστελεχομένο τμήμα) να καταργούνται δομές πληροφορικής και θέσεις εργαζομένων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και απαξίωση των βασικών υπηρεσιών προς τους Αγρότες αλλά και των ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
  Προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης δομής

   Στο σχέδιο νόμου, Άρθρο 10 – Κεντρικές και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες – Επιχειρησιακοί Στόχοι – Αρμοδιότητες , παρ.1, υποπαράγραφος δ, (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα, η οποία διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:), εδάφιο (δ.β) Τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων που αποτελείται από, εδάφιο
  (δ.β.β)(το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με το οποίο συνδέονται τα επτά (7) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, σε διοικητικό επίπεδο Τμήματος)
  Σχόλιο: α) θεωρούμε πως δεν είναι ξεκάθαρη η πρόταση . Πρέπει να αναγραφεί με σαφήνεια ότι τα ΕΕΠΓ είναι τμήματα.
  β) Όπως γνωρίζουμε τμήμα δεν μπορεί να αναφέρεται σε τμήμα , άρα πρέπει να αποσαφηνιστεί και ποια θα είναι η σύνδεση με το «τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων.»
  Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά , πως το έργο των εργαστηρίων είναι πολύπλοκο καθώς είναι μια «μικρή» πλήρης διοικητική και λειτουργική δομή η οποία συνδέεται και εμπλέκεται με τη «μεγάλη» του Οργανισμού .
  Συγκεκριμένα:
  Ο προϊστάμενος εργαστηρίου ασκεί διοίκηση καθώς συντονίζει-επιβλέπει-προγραμματίζει-εκπαιδεύει -αναθέτει ευθύνες στο προσωπικό του εργαστηρίου παράλληλα τηρεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, επικοινωνεί με τις υπόλοιπες δομές του ΕΛΓΟ και τους τοπικούς φορείς, ασκεί οικονομική διαχείριση .
  Εφαρμόζοντας τα προαναφερόμενα εμπλέκεται και συνεργάζεται με τμήματα της Δ/νσης Εποπτείας και Ελέγχων π.χ. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό, Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης, Τμήμα Μητρώου-Παραγωγής και Εργαστηρίων Γάλακτος χωρίς να εκτελεί μέρος του έργου αυτών των τμημάτων όπως θα έκανε μια δομή σε επίπεδο γραφείου.
  γ) Επίσης θεωρούμε πως δεν έχει αποδοθεί σωστά και ο όρος «Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων» στην υποπερίπτωση (δ.β.β) του σχεδίου, καθώς το τμήμα αυτό, διαχειρίζεται δεδομένα που προέρχονται από τους εργαστηριακούς ελέγχους των εργαστηρίων και τα αποδίδει σε συγκεντρωτικό επίπεδο μετά από στατιστική επεξεργασία. Τα εργαστήρια συνδέονται με το εν λόγω τμήμα σε επιστημονικό επίπεδο για τις ανάγκες του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των εργαστηρίων.
  Προτείνεται η παρακάτω επαναδιατύπωση: «Τμήμα Μητρώου παραγωγής – Διαχείρισης αναλύσεων και ποιότητας» .

  ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ προτείνουμε :
  Άρθρο 10 Παράγραφος 1, υποπαράγραφος δ,

  Να αναγραφεί :
  – (δ.β.β) το Τμήμα Μητρώου παραγωγής – Διαχείρισης αναλύσεων και ποιότητας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνδέεται σε επιστημονικό επίπεδο με τα επτά τμήματα –Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος .
  – (δ.β.γ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Πέλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά και
  -(δ.β.δ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Δράμας που εδρεύει Δράμα τα οποία λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  – (δ.β.ε) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
  – (δ.β.στ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
  – (δ.β.ζ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Πάτρας το ΕΕΠΓ που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
  – (δ.β.η) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Λέσβου που εδρεύει στη Μυτιλήνη και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου και
  – (δ.β.θ) Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Ρεθύμνου που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Κρήτης και λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης.

   Στο σχέδιο νόμου στο άρθρο έχουν δημιουργηθεί 6 περιφερειακές ενότητες οι εξής :
  α) Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,στην οποία περιλαμβάνονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας και Δράμας
  β) Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία περιλαμβάνεται το Ε.Ε.Π.Γ Ιωαννίνων γ) Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην οποία περιλαμβάνεται το Ε.Ε.Π.Γ Λάρισας
  δ) Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ,στην οποία περιλαμβάνεται το Ε.Ε.Π.Γ Πάτρας
  ε) Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, στην οποία περιλαμβάνεται το Ε.Ε.Π.Γ Λέσβου
  στ) Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης στην οποία περιλαμβάνεται το Ε.Ε.Π.Γ Ρεθύμνου .
  Ωστόσο, η περιοχή ευθύνης του κάθε εργαστηρίου θα πρέπει να αποτυπωθεί στο σχέδιο νόμου και με τη σημερινή του μορφή που είναι αρκετά διαφορετική. Ειδικότερα, η περιοχή ευθύνης του κάθε εργαστηρίου έχει ως εξής:
  α)Το Ε.Ε.Π.Γ. Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Θεσσαλονίκης (εκτός Δήμου Λαγκαδά και Βόλβης ), Χαλκιδικής ( εκτός Δήμου Αριστοτέλη και Σιθωνίας), Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας
  β) Το Ε.Ε.Π.Γ. Δράμας με έδρα τη Δράμα, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Έβρου , Ροδόπης , Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Χαλκιδικής ( Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Σιθωνίας) και Θεσσαλονίκης ( Δήμος Λαγκαδά και Βόλβης )
  γ) Το Ε.Ε.Π.Γ. Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κερκύρας, Λευκάδος και Αιτωλοκαρνανίας
  δ)Το Ε.Ε.Π.Γ. Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιωτιδας, Ευριτανίας, Βοιωτίας, Ευβοίας και Κυκλάδων
  ε) Το Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας με έδρα την Πάτρα, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Κορινθίας, Αχαΐας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Φωκίδος, Αττικής, Πειραιώς και Νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
  ζ) Το Ε.Ε.Π.Γ. Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου και
  στ) Το Ε.Ε.Π.Γ Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο, και περιοχή ευθύνης τους νομούς Λασιθίου, Χανίων ,Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Δωδεκανήσων

  Η άνω κατανομή των Νομών ανά Εργαστήριο έγινε με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις για μείωση κόστους και αποδείχθηκε λειτουργική έως σήμερα. Μία νέα κατανομή θα επιφέρει δυσλειτουργία στα εργαστήρια, αύξηση κόστους και προβλήματα συνεργασίας με τους μεταποιητές .
  Συνοψίζοντας προτείνουμε να τηρηθεί η σημερινή κατανομή ανά εργαστήριο και εάν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί στο σχέδιο νόμου.

   Προτείνεται
  1 (στ.β.στ) Να προστεθεί Οικονομικής και Διοικητικής υποστήριξης Εποπτειών και ΕΕΠΓ

  Συμπερασματικά

  1.Η προβλεπόμενη δημιουργία δύο τμημάτων της Διεύθυνσης
  εποπτείας και ελέγχων και πιο συγκεκριμένα:

  • Τμήμα τεκμηρίωσης, επιθεωρήσεων και ελέγχων
  • Τμήμα εργαστηριακών ελέγχων
  δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας στη Δ/νση καθώς τις αρμοδιότητες: τήρηση μητρώων, εισκομίσεις γάλακτος, ισοζύγια γάλακτος και κρέατος, προγραμματισμός ελέγχων, διασύνδεση επιχειρήσεων με Άρτεμις θα τις επωμιστεί ένα τμήμα με αποτέλεσμα τη μη εύρυθμη λειτουργία. Προτείνεται η διατήρηση των τμημάτων:
  • Πληροφοριακών υποδομών, στατιστικής και μηχανογραφικής
  υποστήριξης
  • Τμήμα Μητρώου παραγωγής – Διαχείρισης αναλύσεων και
  ποιότητας
  • Προγραμματισμού ελέγχων και ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος

  2. Επιπλέον θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί οργανωτικά η διασύνδεση των εποπτειών και των εργαστηρίων ΕΠΓ με τη Δ/νση εποπτείας και ελέγχων καθώς αποτελούν μονάδες αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες που απαιτούν συντονισμό υπό μια κοινή Δ/νση, υπεύθυνη για την αρμονική και ευέλικτη λειτουργία τους.

  3. Προτείνεται η παραμονή του Τμήματος οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης στη Δ/νση εποπτείας και ελέγχων για λόγους καλύτερου συντονισμού, ελέγχου και υποστήριξης.

  Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, Δρ Νικολάου Ευστράτιος

  Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Ελέγχων και ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, Ζτάλιου Ιωάννα

  Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών υποδομών στατιστικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, Παλιούρας Βασίλειος

  Οι προϊστάμενοι των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος
  ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας
  ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Προϊστάμενος Ε.Ε.Π.Γ Λέσβου
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Πάτρας
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Ρεθύμνου
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Ιωαννίνων
  ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Προϊσταμένη Ε.Ε.Π.Γ Δράμας
  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Λάρισας

 • 27 Φεβρουαρίου 2018, 19:20 | Μηνάς

  Γιατί αντί να ενισχυθεί το ινστιτούτο ελαίας Κέρκυρας με το απαραίτητο προσωπικό, κλείνει; Πως θα ενημερώνονται οι αγρότες της περιοχής; Υπάρχουν αγρότες που το χρειάζονται για να ενημερονται…Γιατί;

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:06 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ δεν μνημονεύονται ως δομές της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης. Επίσης, με το νομοθέτημα δίνεται η δυνατότητα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (ΚΥΑ) να ιδρύονται νέες δομές στο φορέα και να καταργούνται υφιστάμενες που ιδρύονται με το νόμο αυτό. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα προκύπτει διαρκώς πρόβλημα τουλάχστιον από όσους έχουν αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Παρότι υπάρχουν πάρα πολλά Ερευνητικά Ιδρύματα/Ινστιτούτα στον Οργανισμό αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στον αν δεν έχουν θεσπιστεί σαφή κριτήρια/δείκτες παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων και αυτοχρηματοδότησης τους μέσω προγραμμάτων η συνεργασιών. Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται συστηματικά τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.

  Τα ΕΕΠΓ δεν δικαιολογούν τον αριθμό τους σε σχέση με τα προαναφερθέντα για την ειδική εισφορά και μάλλον ούτε την ύπαρξή τους αν το κόστος των αναλύσεών τους δεν είναι ανταγωνιστικό με αυτό της ιδιωτικής αγοράς των αντιστοίχων διαπιστευμένων εργαστήριων.

  Οι Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι σαφώς απαραίτητες (και ίσως και ακόμη περισσότερες) αλλά δεν έχουν καμία απολύτως θέση στον ΕΛΓΟ ούτε καν στον ΥΠΑΑΤ. Πρέπει να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με όλες τις άλλες Επαγγελματικές Σχολές.

 • 16 Φεβρουαρίου 2018, 11:25 | Κωνσταντίνος Φερεντίνος

  Παρ. 1, υποπερ. (γ.ια):

  Προτείνεται η δομή όλων των Ινστιτούτων που περιέχουν Τμήματα να είναι ανάλογη αυτής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης, δηλαδή και η βασική έδρα του Ινστιτούτου να αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα. Έτσι, παρέχεται ομοιόμορφη δομή και δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες και συγχύσεις εντός των Ινστιτούτων αυτών, μεταξύ ερευνητικών οντοτήτων που ανήκουν γενικά σε Ινστιτούτο και άλλων που ανήκουν σε Τμήματα Ινστιτούτου.
  Άρα, προτείνεται η επαναδιατύπωση της υποπερ. (γ.ια) ως εξής (και αντίστοιχα για όλα τα υπόλοιπα Ινστιτούτα που περιέχουν Τμήματα):
  «(γ.ια) Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα την Αθήνα, στο οποίο λειτουργούν: (γ.ια.α) το Τμήμα Εδαφολογίας με έδρα τη Λυκόβρυση Ατιικής, και (γ.ια.β) το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.»
  ή όποια άλλη αντίστοιχη διατύπωση αποφασιστεί και για τα υπόλοιπα Ινστιτούτα, όπου να γίνεται σαφής διάκριση όλων των Τμημάτων και της έδρας τους.

  (Η πρόταση γίνεται εκ μέρους όλων των Ερευνητών του Ινστιτούτου Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής)

 • 15 Φεβρουαρίου 2018, 10:57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Η δομή των Ινστιτούτων πρέπει να έχει ενιαία μορφή. Δηλαδή να υπάρχει η έδρα του Ινστιτούτου με το αναλογούν Τμήμα στην έδρα και ο κάθε διαφορετικός πυρήνας επιστημονικός είτε είναι στον ίδιο χώρο είτε όχι να ονομαστεί Τμήμα. Η διάρθρωση του Ινστιτούτου της Κρήτης είναι καλό παράδειγμα, αλλά πρέπει να τηρηθεί για όλα τα Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει δύο διακριτά Τμήματα: 1) στη Θέρμη το Τμήμα Εδαφολογίας και 2) στη Σίνδο το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων. Στη συνέχεια κάθε Τμήμα μπορεί να ορίσει Τομείς και Εργαστήρια.

 • 13 Φεβρουαρίου 2018, 12:06 | Ιωάννης Κ.

  Ενω στην παράγραφο 2.ε.εε αναφέρεται ρητά η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης παραπάνω δεν αναφέρονται ρητά τα ήδη υπάρχοντα Κέντρα ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨.
  Προτείνεται η προσθήκη των ήδη υπάρχοντων Κέντρων ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ με την νέα τους ονομασία όπως π.χ. Κέντρο Γεωργικης Κατάρτισης Κομοτηνής (Κ.Γ.Κ. Κομοτηνής που θα λειτουργούν υπό το αντίστοιχο τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης.
  Πιο συγκεκριμένα να γίνει η προσθήκη :
  (ε.β) Τη Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης που αποτελείται από
  (ε.β.α) το Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Αγροτικής Κατάρτισης με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα,
  (ε.β.β) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη με τα Κ.Γ.Κ. Κομοτηνής, Κ.Γ.Κ. Δράμας, Κ.Γ.Κ. Σερρών, Κ.Γ.Κ. Κιλκίς, Κ.Γ.Κ. Θεσσαλονίκης, Κ.Γ.Κ. Αγιου Μάμα, Κ.Γ.Κ. Σκύδρας, Κ.Γ.Κ. Μακροχωρίου, Κ.Γ.Κ. Κατερίνης,
  (ε.β.γ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα με τα Κ.Γ.Κ. Φλώρινας, Κ.Γ.Κ. Γρεβεννών,
  (ε.β.δ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, με τα Κ.Γ.Κ. Αλμυρού, Κ.Γ.Κ. Καρδίτσας, Κ.Γ.Κ. Λάρισσας, Κ.Γ.Κ Νέας Αρτάκης, Κ.Γ.Κ. Θηβών,
  (ε.β.ε) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, με τα Κ.Γ.Κ. Κυπαρισσίας, Κ.Γ.Κ. Μεσολλογίου, Κ.Γ.Κ. Αγρινίου
  (ε.β.στ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Αττικής και Νήσων Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα,
  (ε.β.ζ) το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο με το Κ.Γ.Κ. Ηρακλείου.

 • 10 Φεβρουαρίου 2018, 17:00 | Γιάννης

  Το Ινστιτούτο Ελαίας της Κέρκυρας γιατί καταργείται; Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων γιατί δεν θα έχει καμία Υπηρεσία του ΕΛ.ΓΟ; Δεν υπάρχουν αγρότες στα Ιόνια νησιά;
  Κρίμα…

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 19:19 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της δομής και λειτουργίας των ερευνητικών έργων, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση δομής διαχείρισης αυτών κατ’ αναλογία των ΕΛΚΕ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Η δομή αυτή βέβαια δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία αλλά παγιωμένη πρακτική των ιδρυμάτων των ανεπτυγμένων χωρών. Προφανής είναι η ανάγκη εξασφάλισης μηχανισμών ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της δομής προς αποφυγή φαινομένων μη χρηστής διαχείρισης. Ωστόσο, ο βαθμός αποτελεσματικότητας στην διεκδίκηση και υλοποίηση έργων αλλά και στην απορρόφηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών κονδυλίων μπορεί να είναι θεαματικός μέσω μιας τέτοιας δομής και σίγουρα υψηλότερος από αυτόν που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την δομή αυτή.

  Η δομή των ερευνητικών ινστιτούτων οφείλει να ακολουθεί μια ενιαία μορφή σε όλη την επικράτεια. Έτσι, κατ’ αρχάς για κάθε ινστιτούτο προτείνεται να παρατίθεται ο τίτλος του, η έδρα του και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται, μνημονεύοντας την έδρα καθενός εξ αυτών, ειδικά όταν αυτή διαφέρει από την έδρα του ινστιτούτου. Η έδρα ενός ινστιτούτου δεν θα πρέπει να συγχέεται με την δομή των τμημάτων. Δηλαδή το ινστιτούτο «Α» με έδρα «Χ» αποτελείται από τα Τμήματα «Β», «Γ», «Δ» κ.ο.κ. όπου ένα τουλάχιστον εκ των «Β, «Γ», «Δ» κλπ βρίσκεται στην έδρα του ινστιτούτου. Τούτο, εξασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση των τμημάτων κάθε ινστιτούτου και περιγράφει εξ αρχής το σύνολο των τμημάτων από τα οποία δομείται, χωρίς περιθώριο παρερμηνειών. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργείται η εικόνα ότι το τμήμα ή τα τμήματα είναι παραρτήματα περιορισμένης λειτουργικότητας σε σχέση με την έδρα του ινστιτούτου (η οποία εύλογα συμπεριλαμβάνει και κάποιο ή κάποια τμήματα). Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται μη δόκιμο σε επίπεδο Νόμου, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ότι η λεπτομερής δομή των ινστιτούτων ακόμα και από το επίπεδο του τμήματος, θα οριστεί στον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού. Ως ολοκληρωμένο παράδειγμα: Αντί του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα Θεσσαλονίκη και Τμήμα Έγγειων Βελτιώσεων στη Σίνδο, προτείνεται Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα Θεσσαλονίκη και Τμήματα Εδαφολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη) και Εγγείων Βελτιώσεων (έδρα Σίνδος). Όπου, λόγω ιδιαιτεροτήτων στη δομή υφίστανται μεμονωμένα εργαστήρια ή τομείς, αυτοί ορθώς ονοματίζονται, αλλά εκτιμάται ότι θα ήταν ορθότερο να εντασσόντουσαν και αυτές οι δομές στη λογική της «πυραμιδοειδούς» αρχιτεκτονικής, με κορυφή το ινστιτούτο στο οποίο υπάγονται. (Ινστιτούτο–>Τμήμα–>Τομέας–>Εργαστήριο)