Άρθρο 22 – Τροποποίηση του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.» (Α΄33)

Στο τέλος της διάταξης του στοιχείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.» (Α΄33) να προστεθεί η φράση «καθώς και οι ερευνητές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του «Ελληνικού Οργανισμού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ).

  • 5 Μαρτίου 2018, 12:50 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

    Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (Α΄38) οι ερευνητές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.