Άρθρο 14 – Διάκριση οργανικών θέσεων

1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (944) και διακρίνονται κατά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Ερευνητικού Προσωπικού
(αα) Ερευνητές
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες πενήντα (250)
(ββ) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων πενήντα (50)
Οι ανωτέρω προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.
β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες πενήντα τρεις (253)
γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων εκατόν έντεκα (111)
δ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες δώδεκα (212)
ε) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων εξήντα επτά (67)
2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζονται οι κλάδοι ή οι ειδικότητες του προσωπικού υπό τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) των κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου καθώς και ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στις οργανικές μονάδες.
3. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, η ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων στο πλαίσιο των αναγκών του Οργανισμού, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο εν λόγω άρθρο.

 • Σημείωση: Θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι ειδικότητες της κάθε κατηγορίας, οι οποίες δεν πρέπει να αφορούν μόνο, ή κατά κύριο λόγο, τoν τομέα των φυσικών επιστημών, αλλά να αφορούν και αυτό των κοινωνικών επιστημών (όπως της Ανθρωπογεωγραφίας, βασικό μάθημα της οποίας είναι η Γεωγραφία της Υπαίθρου – Rural Geography), εφόσον πρόκειται για ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Οργανισμό που ασχολείται με την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

 • 5 Μαρτίου 2018, 14:57 | Επιστημονικό προσωπικό ΙΜΔΟ

  Η εφαρμογή των ΕΛΕ είναι ένα θετικό στοιχείο του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου. Στο Σχέδιο Νόμου δεν φαίνεται όμως να υπάρχει δυνατότητα ένταξης του υπηρετούντος επιστημονικού προσωπικού που επιθυμεί στην κατηγορία αυτή. Στο Νόμο πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις, αντίστοιχες του Ν. 1845/1989, για την ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στην κατηγορία των ΕΛΕ.

  Κώστας Ιωαννίδης
  Κωνσταντίνος Καούκης
  Γεώργιος Μάντακας
  Αθανάσιος Μπουρλέτσικας
  Νικολέτα Σουλιώτη

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:49 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Το πρόβλημα της μετάλλαξης μίας Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ σε ερευνητικό κέντρο γίνεται εμφανές και στο σημείο αυτό. Τι συμβαίνει με το προσωπικό που έχει τα ίδια τυπικά προσόντα, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση στην οποία εργάζεται; Στη μία ΓΔ γίνεται ειδικός λειτουργικός επιστήμονας, στην άλλη είναι ΠΕ με διδακτορικό για παράδειγμα. Τι συμβαίνει όταν ένας ειδικός λειτουργικός επιστήμονας τοποθετηθεί σε οργανική θέση εκτός Γενικής Δ/νσης Έρευνας για οποιοδήποτε λόγο; Έχει δικαίωμα κάποιος ΕΛΕ να διεκδικήσει πχ μία θέση προϊστάμενου σε άλλη Γενική Δ/νση από τη ΓΔΑΕ; Αμέτρητα ζητήματα διακριτής μεταχείρισης ανακύπτουν σε κάθε περίπτωση. Η κινητικότητα του προσωπικού εντός του Οργανισμού καθίσταται προβληματική και προοιονίζει άνιση μεταχείριση και έριδες.

 • 11 Φεβρουαρίου 2018, 19:16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Πού ορίζονται οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της κατηγορίας (α)? δεν πρέπει να αναφερθεί?