Άρθρο 11 – Περιφερειακές Ενότητες

1. Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμού με βάση την έδρα τους λειτουργούν στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες:
α) Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
β) Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
γ) Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
δ) Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
ε) Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου,
στ) Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργεί Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

3. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα, που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, διευθύνονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύει και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.

4. Ειδικότερα:
α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(α.α) Το Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής, με έδρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: (i) Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και (ii) Τμήμα Μελισσοκομίας Χαλκιδικής και επιστημονικό πεδίο τη διατροφή και φυσιολογία θρέψης, τη γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή, την εκτροφή και ηθολογία των παραγωγικών ζώων, την εγγύηση των αυτοχθόνων φυλών. Την αναπαραγωγή και διατήρηση των ντόπιων φυλών μελισσών, τη βιολογία και φυσιολογία της μέλισσας, τις επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στη μέλισσα.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί και Τομέας Μελισσοκομίας στον Άγιο Μάμμα Χαλκιδικής.

(α.β) Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιστημονικό πεδίο τη γενετική βελτίωση και την αναπαραγωγή για την αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου, την ολιστική προσέγγιση της προστασίας της υγείας και της ευζωίας των ζώων, τη διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών ζωικών τροφίμων, την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας μέσω ανάπτυξης μεθόδων ελέγχου και πρόληψης των ζωοανθρωπονόσων.

(α.γ) Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιστημονικό πεδίο την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) και των πόρων τους (έδαφος, βλάστηση, νερό, ζώα) με οικολογικές αρχές, την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του, τη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών.

(α.δ) Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: (i) Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης και (ii) Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας και επιστημονικό πεδίο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και των κηπευτικών, αυτοφυών και αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών, των φυλλοβόλων δενδρωδών και των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα και
το Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού με έδρα τη Δράμα (πρώην Καπνολογικό Ινστιτούτο).

(α.ε) Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, και επιστημονικό πεδίο τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών και στερεών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση γεωθερμίας.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

(α.στ) Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα και επιστημονικό πεδίο τη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων, την αλιευτική τεχνολογία και οικονομία, τη θαλάσσια οικολογία – ποιότητα υδάτων, τη μοριακή βιολογία – βιοτεχνολογία υδρόβιων οργανισμών, την αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών και άλλων εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, την τεχνητή εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) και την αλιευτική μεταποίηση.

(α.ζ) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ) Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά,

(α.η) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας, με έδρα τη Δράμα,

(α.θ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη (πρώην Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας),

(α.ι) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος με έδρα τη Ξάνθη (πρώην Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),

(α.ια) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Θεσσαλονίκης, Μακροχωρίου, Κιλκίς, Σκύδρας, Κατερίνης, Σερρών, Αγίου Μάμαντος, Σιδηροκάστρου, Αρναίας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ορεστιάδας, Ξάνθης και Χρυσούπολης, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (Β΄ 772/26-07-1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (Β΄ 1324/16-09-2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Β΄ 2889/27-10-2014),

(α.ιβ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (Β΄ 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
(α.ιγ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(β.α) Το Ινστιτούτο Γάλακτος και Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής με έδρα τα Ιωάννινα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενο Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων και επιστημονικό πεδίο τη χημεία, την τεχνολογία και τη μικροβιολογία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(β.β) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα,

(β.γ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα,

(β.δ) Η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων (Γαλακτοκομική Σχολή) με έδρα τα Ιωάννινα,

(β.ε) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Κωστακίων, Αγνάντων, Άνω Καλεντίνης, Ιωαννίνων, Παραμυθιάς, Γραικοχωρίου, Πρέβεζας, Θεσπρωτικού, Σκεπαστού, Καστοριάς, Πολυκάρπης, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, Γρεβενών, Δεσκάτης, Κοζάνης, Νεάπολης και Κέρκυρας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(β.στ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

(β.ζ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα τα Ιωάννινα.

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(γ.α) Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: (i) Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Λάρισας, (ii)Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου, (iii) Τμήμα Ακρόδρυων Βαρδατών Λαμίας και (iv) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας και Ορχομενού και επιστημονικό πεδίο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των βιομηχανικών φυτών, των κτηνοτροφικών φυτών, των οσπρίων και των ακροδρύων, την εδαφολογία και την προστασία εδαφικών πόρων, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας και ταξινόμησης βάμβακος.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (γ.α.α) Τμήμα Φυτοπροστασίας στον Βόλο, (γ.α.β) Τμήμα Ακρόδρυων στις Βαρδάτες Λαμίας και (γ.α.γ) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, με έδρα την Καρδίτσα.

(γ.β) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα,

(γ.γ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα,

(γ.δ) Η ΕΠΑΣ Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα,

(γ.ε) Η ΕΠΑΣ Λάρισας (Αβερώφειος) με έδρα τη Λάρισα,

(γ.στ) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται, στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας, Στεφανόβουνου, Βόλου, Αλμυρού, Αργαλαστής, Καρδίτσας, Παλαμά, Καλαμπάκας, Θήβας, Νέας Αρτάκης, Βαρδατών, Δομοκού, Καρπενησίου και Ευπαλίου, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(γ.ζ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
(γ.η) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα τη Λάρισα.

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(δ.α) Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: (i) Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας και (ii) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και επιστημονικό πεδίο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, της συκιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την Καλαμάτα και Τομέας Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου.
(δ.β) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πάτρας με έδρα την Πάτρα,

(δ.γ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος (πρώην) Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα,

(δ.δ) Η ΕΠΑΣ Νεμέας με έδρα τη Νεμέα Κορίνθου,

(δ.ε) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Ν. Κίου, Κυπαρισσίας, Βέλου (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑΝΣ Βέλου Κορινθίας),Φιλιατρών, Καλαμάτας, Κερασίτσας, Μεγαλόπολης, Τροπαίων, Λεωνιδίου, Γυθείου, Μεσολογγίου, Αγρινίου και Πάτρας(πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών), όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(δ.στ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
(δ.ζ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα την Πάτρα.

ε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(ε.α) Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (i) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (ii) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών και επιστημονικό πεδίο τη χαρτογράφηση, ταξινόμηση εδαφών, τη χωρική αποτύπωση εδαφολογικών δεδομένων, τη μελέτη και την αξιολόγηση των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων, την παρακολούθηση, ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών συστημάτων, τη διαχείριση υγρών, στερεών αγροτικών αποβλήτων και ιλύος αστικών λυμάτων, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη θρέψη καλλιεργειών. Την ανάπτυξη, βελτίωση και έλεγχο μηχανημάτων και εξοπλισμού, τις τεχνολογίες πληροφορικής στη γεωργική μηχανική.

(ε.β) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων, Οίνου και Αμπέλου με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (i) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και (ii) Τμήμα Αμπέλου Αττικής και επιστημονικό πεδίο τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, του οίνου και των ποτών, τη μεταποίηση και συντήρηση των τροφίμων με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, τη βιοτεχνολογική αξιοποίηση των αγροτικών υποπροϊόντων καθώς και τη διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση ποικιλιών αμπέλου, τη δημιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Εργαστήριο Ελαιολάδου με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου.

(ε.γ) Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα και επιστημονικό πεδίο την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών οικοσυστημάτων με έμφαση στα δασικά της μεσογειακής ζώνης, τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων και την παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης και της βιοποικιλότητάς τους, την προστασία τους από πυρκαγιές, ασθένειες και έντομα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, τα αστικά και περιαστικά δάση και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και την τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής βιομάζας.

(ε.δ) Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα και επιστημονικό πεδίο την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την οικονομική της οργάνωσης, την καινοτομία, επιχειρηματικότητα, συλλογική δράση και εμπορία στις αλυσίδες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και ποτών, την αγροτική πολιτική, τη διαχείριση κοινόχρηστων φυσικών πόρων, τον αγροτικό τουρισμό και την αγροτική κοινωνιολογία.

(ε.ε) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη,

(ε.στ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος πρώην Ανατολικής Στερεάς και Νήσων με έδρα την Αθήνα,

(ε.ζ) Η ΕΠΑΣ Συγγρού Αττικής με έδρα το Μαρούσι,

(ε.η) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Νάξου και Ρόδου, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(ε.θ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

(ε.ι) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα την Αθήνα.

στ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:

(στ.α) Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και επιστημονικό πεδίο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασίας της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών φυτών, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών, την τεχνολογία ελαιολάδου.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (στ.α.α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών με έδρα τα Χανιά, (στ.α.β) Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας με έδρα το Ηράκλειο και (στ.α.γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας με έδρα το Ηράκλειο.

(στ.β) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης,
(στ.γ) Η Εποπτεία Γάλακτος και Κρέατος Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο,
(στ.δ) Η ΕΠΑΣ Μεσσαράς, με έδρα τη Μεσσαρά Ηρακλείου,

(στ.ε) Το Τμήμα Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Χανίων, Σητείας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Μεσσαράς (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς Κρήτης), όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(στ.στ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
(στ.ζ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

5. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ερευνητικά Ινστιτούτα αποτελούν αυτοτελείς ερευνητικούς φορείς και χωριστές επιχειρησιακές μονάδες κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4412/2016 (Α΄147) ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και έχουν πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας εκπροσωπούμενα από τον Διευθυντή τους να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους και στο όνομα του Οργανισμού, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα την αρμοδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Οργανισμού, αποκλειστικά για την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης, ελεύθερης ή προσανατολισμένης αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους.

6. Η αξιολόγηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται η ΓΓΕΤ νοείται το ΔΣ του Οργανισμού και όπου αναφέρεται ο ΓΓΕΤ νοείται ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού.

 • Σημείωση: Δεν είναι σαφές στο κείμενο ότι τα ΠΕΣΥ θα συγκροτούνται από τους διευθυντές των υφιστάμενων στην περιφερειακή ενότητα μονάδων του Οργανισμού, ούτε καθορίζονται τα προσόντα των μελών τους. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα ΠΕΣΥ, για να αποτιμώνται οι ανάγκες της αγροτικής οικονομίας της κάθε περιφέρειας, για να γίνονται -βάσει αυτών των αναγκών- προτάσεις στο συμβούλιο του Οργανισμού και για να υπάρχει συνεισφορά στο επιχειρησιακό του σχέδιο, θα πρέπει να στελεχώνονται από ειδικούς επιστήμονες των εκάστοτε περιφερειακών ενοτήτων που θα διαθέτουν την αντίστοιχη κατάρτιση.

 • Όσον αφορά το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων [Άρθρο 11(ε.γ.)] προτείνεται, μετά από συζήτηση μεταξύ των ερευνητών και του επιστημονικού προσωπικού, η παρακάτω επαναδιατύπωση του επιστημονικού αντικειμένου:
  «Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα και επιστημονικό πεδίο, στο πλαίσιο της αειφορίας και της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση και οικονομία των δασικών οικοσυστημάτων, ιδίως των μεσογειακών, την προστασία τους από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάστασή τους, τη γενετική ποικιλότητα και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, τη μελέτη των δασικών εδαφών, τη δασική υδρολογία και μικρομετεωρολογία, τη μελισσοκομία καθώς και την τεχνολογία του ξύλου και των προϊόντων του».

  Το ότι η πρόταση αυτή υποβάλλεται στο πλαίσιο του άρθρου 11, δεν έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη πρόταση της Ένωσης Ερευνητών να αναφέρονται τα Ινστιτούτα μόνο στο άρθρο 10, κάτω από τη ΓΔΑΕ.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:23 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Να διαγραφούν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα από το παρόν άρθρο και να αναφέρονται μόνο στο άρθρο 10, κάτω από τη ΓΔΑΕ, η οποία προτείνεται να λειτουργεί ως Αυτοτελές Ερευνητικό Κέντρο. Η περαιτέρω διάρθρωση των Ινστιτούτων σε Τμήματα και Εργαστήρια δεν πρέπει να αναφέρεται στο νόμο, ώστε να μην είναι δεσμευτική και θα υλοποιηθεί με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10. Στο παρόν σχέδιο νόμου θα πρέπει να αναφέρεται μόνο
  από που προήλθε: συνένωση, συγχώνευση κλπ. το κάθε Ινστιτούτο.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:02 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Συμφωνούμε με το σχόλιο του κ. Γκλαβίνη, σχετικά με δομή και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:09 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Ο κ. Π. Γκλαβίνης τα είπε όλα σε μερικές γραμμές! Η συνταγή και του νέου φορέα επαναλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις για να ανακυκλώσει και να μεγεθύνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του υβριδίου «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ».

 • 18 Φεβρουαρίου 2018, 12:17 | Παναγιώτης Γκλαβίνης

  Είναι μέγα λάθος να διαπλέκεται η ερευνητική δομή του ΕΛΓΟ με τις λοιπές υπηρεσίες και διευθύνσεις αυτού. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας θα πρέπει να λειτουργεί ως ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και κάτω από αυτήν θα πρέπει να κρέμωνται τα Ινστιτούτα και τίποτε πέραν αυτού. Όλη αυτή η δομή, στην κάθετη μορφή της, θα πρέπει να διατηρηθεί σχετικώς ανεξάρτητη εντός του ΕΛΓΟ, εις τρόπον ώστε να διασφαλιστεί η ιδιαιτερότητά της ως ερευνητικής μονάδας υπαγόμενης στον ν. 4310/2014 περί έρευνας.
  Με άλλα λόγια, ο ΕΛΓΟ θα πρέπει να διαρθρωθεί και να λειτουργεί ως μια κοινή ΔΕΚΟ με τις άλλες του συνιστώσες πλην της ερευνητικής και κατ’ εξαίρεση η ερευνητική του συνιστώσα, προκειμένου να μπορεί να ενσωματωθεί στο ερευνητικό γίγνεσθαι της χώρας, θα πρέπει να διατηρεί την αυτοτέλειά της εντός του ΕΛΓΟ, εις τρόπον ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να ανεξαρτητοποιηθεί και νομικά ως πακέτο.
  Καλό θα ήταν η Γενική Διεύθυνση Έρευνας να λάβει τη μορφή μιας αυτόνομης και νομικά, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητης θυγατρικής του ΕΛΓΟ. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό σε αυτή τη φάση, καλόν είναι να αυτονομηθεί διοικητικά εντός του ΕΛΓΟ, χωρίς η ΓΔ της Έρευνας ή το ερευνητικό της προσωπικό να διαπλέκονται με και να εμπλέκονται στην διαχείριση του λοιπού νομικού προσώπου του ΕΛΓΟ. Και το αντίθετο, δηλαδή, τα όργανα και το προσωπικό του λοιπού Οργανισμού να μην εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία της ΓΔ Έρευνας.
  Από την εμπειρία τής μέχρι τώρα λειτουργίας τόσο του ΕΘΙΑΓΕ εντός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και του ΙΤΣΑΚ εντός του ΟΑΣΠ (δυο ερευνητικά κέντρα που απορροφήθηκαν με τον ίδιο νόμο από κοινούς οργανισμούς του Δημοσίου) έχει αποδειχτεί ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΑΝΟΜΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Άρα, λοιπόν, ξεχωρίστε τους κατά το δυνατόν περισσότερο έστω και στο πλαίσιο του αυτού οργανισμού.
  Αν δεν γίνει αυτό, θα αποτύχει και ο νέος νόμος.

 • 17 Φεβρουαρίου 2018, 12:05 | Κωνσταντίνος Φερεντίνος

  (Το προηγούμενο σχόλιό μου παρακαλώ να αγνοηθεί, αφορά το Άρθρο 10 και από λάθος αναρτήθηκε και εδώ)

  Παρ. 4, υποπερ. (ε.α):

  Στο προτεινόμενο Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, εκ παραδρομής δεν ορίζονται Τμήματα, ενώ στην αντίστοιχη αναφορά στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο στο Άρθρο 10 (παρ. 1, υποπερ. (γ.ια)), ορίζεται ότι σε αυτό λειτουργεί Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής. Προτείνεται η δομή όλων των Ινστιτούτων που περιέχουν Τμήματα να είναι ανάλογη αυτής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης, δηλαδή και η βασική έδρα του Ινστιτούτου να αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα.
  Επομένως, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, εκτός από Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, θα πρέπει να έχει και Τμήμα Εδαφολογίας. Άρα, στο τέλος της παρ. 4 της υποπερ. (ε.α), πρέπει να προστεθεί:
  «Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (ε.α.α) Τμήμα Εδαφολογίας με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής, και (ε.α.β) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.»

  (Η πρόταση γίνεται εκ μέρους όλων των Ερευνητών του Ινστιτούτου Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής)

 • 16 Φεβρουαρίου 2018, 11:43 | Κωνσταντίνος Φερεντίνος

  Παρ. 1, υποπερ. (γ.ια):

  Προτείνεται η δομή όλων των Ινστιτούτων που περιέχουν Τμήματα να είναι ανάλογη αυτής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης, δηλαδή και η βασική έδρα του Ινστιτούτου να αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα. Έτσι, παρέχεται ομοιόμορφη δομή και δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες και συγχύσεις εντός των Ινστιτούτων αυτών, μεταξύ ερευνητικών οντοτήτων που ανήκουν γενικά σε Ινστιτούτο και άλλων που ανήκουν σε Τμήματα Ινστιτούτου.
  Άρα, προτείνεται η επαναδιατύπωση της υποπερ. (γ.ια) ως εξής (και αντίστοιχα για όλα τα υπόλοιπα Ινστιτούτα που περιέχουν Τμήματα):
  «(γ.ια) Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα την Αθήνα, στο οποίο λειτουργούν: (γ.ια.α) το Τμήμα Εδαφολογίας με έδρα τη Λυκόβρυση Ατιικής, και (γ.ια.β) το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.»
  ή όποια άλλη αντίστοιχη διατύπωση αποφασιστεί και για τα υπόλοιπα Ινστιτούτα, όπου να γίνεται σαφής διάκριση όλων των Τμημάτων και της έδρας τους.

  (Η πρόταση γίνεται εκ μέρους όλων των Ερευνητών του Ινστιτούτου Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής)

 • 11 Φεβρουαρίου 2018, 18:57 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνεται η παρακάτω επαναδιατύπωση:

  (α.ε) Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης στο οποίο εντάσσονται ως Τμήματα το πρώην Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης (με έδρα Θεσσαλονίκη) και το πρώην Ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων (με έδρα Σίνδο), και επιστημονικό πεδίο τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών και στερεών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση γεωθερμίας.